Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží

Vzor lze využít v situaci, kdy je spotřebiteli zasláno neobjednané zboží a ten si nepřeje, aby se tak dělo.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebiteli jsou zaslány neobjednané výrobky. Mnohé společnosti však nejenže obtěžují vlastním zasíláním nevyžádaného zboží, ale následně i požadavky na platbu za toto zboží.

 

Jak tento vzor využít?

Jedním ze způsobů prodeje je zasílání neobjednaného zboží na adresu spotřebitele a následné vymáhání peněz za toto zboží.

Pokud podnikatel spotřebiteli dodá zboží bez objednávky, není ho spotřebitel povinen převzít. Často je však vhozeno do poštovní schránky, ale ani tak se ho nemusí spotřebitel ujmout. Rozhodne-li se neobjednané zboží si ponechat, považuje se za poctivého držitele a nemusí podnikateli na své náklady nic vracet ani ho o tom jakkoliv vyrozumět. Nicméně podnikatel si může neobjednanou věc na svůj náklad vyzvednout. V žádném případě však spotřebitel nemá povinnost za neobjednané zboží platit.

Řada spotřebitelů upřednostňuje, aby jim neobjednané zboží nebylo vůbec zasíláno a aby je podnikatel neobtěžoval požadavky na zaplacení. V takovém případě je vhodné se obrátit písemně na odesílatele. Forma tohoto podání není nijak stanovena. Obecně lze doporučit formu písemnou (doporučený dopis nebo e-mail).

Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby za toto zboží je zároveň zakázanou agresivní obchodní praktikou. Spotřebitel se tak může dle druhu zboží obrátit s podnětem na příslušný dozorový orgán, nejčastěji na Českou obchodní inspekci.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Důležité je si uvědomit, že právo nevracet neobjednané zboží se vztahuje pouze na případy, kdy zboží posílá podnikatel, tedy osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud by věc poslala fyzická osoba, která není podnikatelem, tak by se v případě, že by si spotřebitel zboží ponechal, jednalo o bezdůvodné obohacení.

Často se také stává, že si spotřebitel není vědom toho, že by smlouvu uzavřel, nebo si myslí, že smlouva musí být nutně uzavřena písemně. Kupní smlouvu lze obecně uzavřít i ústně (např. prostřednictvím telefonu). V takových případech samozřejmě nelze výše zmíněná pravidla uplatnit.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1838, § 2991-3005)
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 5b)
     
Sdílejte

Přihlásit