Žádost o odstranění osobních údajů z databáze

Dostáváte nabídky, které vás nezajímají? Kontaktoval vás někdo a vy chcete mít klid? S tímto vzorem se můžete nechat vyřadit z databáze daného subjektu.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy člověk zjistí, že někdo zpracovává neoprávněně nebo i oprávněně ale proti jeho vůli jeho osobní údaje.

 

Jak tento vzor využít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. Někdy jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb).

V některých případech ovšem může každý ovlivnit, jestli budou jeho osobní údaje zpracovávány, nebo ne. Jedná se zejména o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v různých marketingových databázích především za účelem nabízení výrobků a služeb. Nejčastějším takovým zpracováním jsou případy, kdy byly osobní údaje získány z veřejného seznamu (např. z telefonního seznamu, katastru nemovitostí) nebo v souvislosti s činností daného obchodníka – správce osobních údajů (např. spotřebitel si u něj již něco kupoval a sdělil mu při té příležitosti osobní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je obvykle v souladu se zákonem, ale pokud vysloví spotřebitel svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona a spotřebitel by se mohl obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným), nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede.

 

Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o dané osobě, pokud je z těchto informací určená nebo určitelná. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o jednotlivých platbách platebními kartami, o výpůjčkách knih v knihovně.

Ten, kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele.

Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat).

Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Společnosti, které zasílají reklamní letáky, zpracovávají osobní údaje často na základě tzv. „zákaznických čísel“, která bývají vytištěna u adresy na daném katalogu. Pro urychlení odstranění osobních údajů z databáze je při komunikaci vhodné sdělit i toto číslo.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.
Sdílejte

Přihlásit