Podnět živnostenskému úřadu pro šíření obtěžující tištěné reklamy

Dostáváte do schránky mnoho letáků, o které nestojíte? Máte na schránce jasné upozornění, že si to nepřejete, a přesto přibývají další? Použijte tento vzor k prosazení svých práv.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je vhodné použít v případě, kdy je spotřebitel obtěžován opakovaným zasíláním tištěné reklamy na svou adresu i přes to, že dal jednoznačně najevo svůj nesouhlas. Takový nesouhlas lze projevit například upozorněním odesílatele reklamy nebo označením poštovní schránky nápisem, že si nepřejete vhazovat reklamní letáky.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět živnostenskému úřadu může podat každý, kdo se cítí být obtěžován zasíláním tištěné reklamy.

Podání by (v případě tištěné reklamy) mělo směřovat ke krajskému živnostenskému úřadu (na území Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) v místě, kde má sídlo nebo místo podnikání šiřitel této reklamy (tedy subjekt, který reklamu veřejně šíří). Ten ze zákona odpovídá za způsob jejího šíření. Sídlo šiřitele reklamy lze zjistit například ve veřejném rejstříku, který je přístupný na adrese www.justice.cz, nebo v živnostenském rejstříku, který je přístupný na adrese www.rzp.cz.

Pokud spotřebitel neví, kdo je šiřitelem reklamy, může podání směřovat na zadavatele reklamy (ten, kdo si reklamu objednal), který má povinnost tuto informaci sdělit živnostenskému úřadu.

 

Upozornění

Za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena. Důležité je tedy dát před podáním na živnostenský úřad šiřiteli reklamy srozumitelně najevo, že si adresát vhazování reklamních tiskovin do poštovní schránky nepřeje. Učinit tak může například doporučeným dopisem na adresu šiřitele reklamy nebo umístěním viditelného nápisu „Nevhazujte reklamu“ na poštovní schránku.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
Sdílejte

Přihlásit