Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu v případě zboží poškozeného při přepravě

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Koupili jste si přes internet televizi či chladničku, které dorazily poškozené? Nenechte se odradit tvrzeními prodávajícího, podle kterých máte smůlu, ani jeho odkazem na pravidla řešení reklamací s ním či dokonce s přepravcem, která by vás práv bránit se zbavovala. I v těchto případech totiž máte možnost zboží do 14 dnů vrátit. Můžete využít náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž se strany osobně nesetkají, ale uzavírají je na dálku, například elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě.

Ze zákona lze od smluv uzavíraných distančním způsobem odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů zásadně od uzavření smlouvy, ale například u koupě zboží až od jeho převzetí. V případě, že podnikatel nepoučil spotřebitele o právu na odstoupení, prodlužuje se lhůta k odstoupení na jeden rok a čtrnáct dnů. Pokud však v jejím průběhu dodatečně poskytne poučení, začíná tímto okamžikem běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

Odstoupit od kupní smlouvy může spotřebitel i v případě, že zboží dorazilo poškozené. Stejně tak nezáleží na tom, zda zboží již rozbalil či vyzkoušel. Jakákoli tvrzení prodávajícího či smluvní ujednání v obchodních podmínkách tvrdící opak (např. oblíbené ustanovení, dle kterého jste si měli zboží ihned při převzetí zkontrolovat a případné poškození namítat v několika málo hodinách či dnech, nebo máte smůlu) jsou bez právního významu, nepřihlíží se k nim.

Před námitkami prodávajícího ohledně toho, že poškození nezpůsobil on, spotřebitele chrání ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Pokud spotřebitel oznámí poškození nebo jakoukoliv vadu do šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná či poškozená již v okamžiku převzetí, ledaže se prodávajícímu podaří prokázat opak. Za důkaz opaku nelze považovat potvrzení přepravce o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má při současné praxi v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno v pořádku, rozhodně nedostačuje.

V případě poškození zboží při přepravě zásilky se nenechte prodejcem ani odkázat na přepravce. I kdyby poškození vzniklo právě až při přepravě, za to, že zásilka je v pořádku doručena a předána, stále odpovídá prodávající. Přepravce tedy vůbec není stranou, se kterou byste byli v právním vztahu. Obracejte se vždy na prodávajícího. Jak si případné nároky vyřeší prodejce s přepravcem, není vaše starost.

 

Jak tento vzor použít?

Odstoupení od smluv uzavřených přes internet může spotřebitel učinit vůči tomu, kdo provozuje daný e-shop (prodávající či poskytovatel služby), i elektronickou cestou. Je však lepší využít klasickou písemnou formu, která je průkaznější, i když ji zákon nevyžaduje. Umožňuje-li to podnikatel na svých internetových stránkách, dá se odstoupit i přes elektronický formulář, jehož obdržení musí podnikatel obratem potvrdit. Podstatné je, že pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení odesláno nejpozději poslední den lhůty.

V odstoupení sice spotřebitel nemusí uvést důvod odstoupení. Pokud však zboží dorazilo poškozené a vrací je právě pro to, je žádoucí důvod uvést, aby dříve vzniklé poškození zboží nebylo přičítáno přepravě zajištěné spotřebitelem při vracení zboží zpět prodávajícímu, neboť za škodu způsobenou touto přepravou by spotřebitel odpovídal.  

Spotřebitel je v důsledku zrušení smlouvy povinen zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení. Náklady s navrácením zboží zpět podnikateli nese spotřebitel vyjma případů, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Na tyto náklady musí být spotřebitel upozorněn ještě před uzavřením smlouvy, jinak je hradí sám podnikatel. Spotřebitel tedy náklady s vracením nese v případech, kdy vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné nebo poškozené zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech.

Prodávající má rovněž čtrnáctidenní lhůtu počítanou ode dne doručení odstoupení oproti spotřebiteli však pro povinnost vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Výslovně tedy zákon ukládá podnikatelům povinnost vracet i cenu dopravy. Pokud však spotřebitel využil dražší z nabízených způsobů dodání, vrací se jen ty náklady za nejlevnější variantu. Peníze musí podnikatel vydat stejným způsobem, jakým bylo placeno. Do doby vrácení zboží nebo prokázání jeho odeslání může podnikatel vracenou částku zadržet.

Vláda pro snazší uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stanovila jednak náležitosti vzorového poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a jednak vzorový formulář pro toto odstoupení, jehož využití je dobrovolné.Přihlásit