Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 27.12.2013   

Spotřebitel může vzor využít v případě, že je ve sporu s bankou, poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investičním fondem či investiční společností nebo vydavatelem elektronických platebních prostředků (např. platební nebo kreditní karty), při provádění převodů peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků.

Jak tento vzor použít?

Finanční arbitr ČR je institucí, která rozhoduje mimosoudně v určitých druzích sporů v oblasti bankovnictví, kolektivního investování, poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, využívání elektronických platebních prostředků a životního pojištění. Pravomoci finančního arbitra jsou upraveny v zákoně o finančním arbitrovi.

Do pravomoci finančního arbitra patří rozhodování, pokud jde zejména o:

 • převody finančních prostředků (neprovedený, špatně provedený nebo pozdě provedený převod),
 • nakládání s elektronickými platebními prostředky (zneužití platební karty u obchodníka, zneužití karty při výběru z bankomatu),
 • inkasní formu placení,
 • opravné zúčtování (např. banka neoprávněně odepsala z bankovního účtu klienta peníze v domnění, že mu byly na účet připsány neoprávněně),
 • nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, například spor vyplývající z neposkytnutí předsmluvních informací nebo neposouzení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, spory o bankovní poplatky za vedení úvěru,
 • spor o zesplatnění spotřebitelského úvěru,
 • produkty kolektivního investování, například spory vyplývající z neposkytnutí informací o investici nebo nesprávného výpočtu hodnoty podílového listu,
 • spor o výši odkupného,
 • spor o výši poplatku svouvisející se smlouvou o životní pojištění.

Do pravomoci finančního arbitra nepatří:

 • převody peněz v jiné měně, než je měna států EU a Evropského hospodářského prostoru (jedná se o všechny evropské státy s výjimkou Švýcarska),
 • spory z účtů (vklady, převody, úroky), které nejsou platebním účtem,
 • spory o výplatu náhrad z Fondu pojištění vkladů,
 • spory, které již začal projednávat soud nebo rozhodce, příp. spory, které byly soudem nebo rozhodcem již rozhodnuty.

Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem, obvykle do 30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji  finanční arbitr přiměřeně prodloužit.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Každý z účastníků řízení platí své náklady řízení.Přihlásit