Reklamace výpisu z bankovního účtu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 27.12.2013   

Vzor lze využít v případě, kdy spotřebitel po doručení výpisu z bankovního účtu zjistí, že některé položky na něm uvedené, ať už odchozí či příchozí platby, platby kartou, výběry z bankomatů nebo výše bankovních poplatků, neodpovídají skutečnosti.

Jak tento vzor využít?

Smlouva o běžném účtu je upravena v § 2669–2679 občanského zákoníku. Tato úprava neobsahuje ustanovení, která by se týkala reklamace, je proto nutno vycházet z obecné právní úpravy a ze znění obchodních podmínek banky. Naopak podmínky fungování platebního styku upravuje zákon o platebním styku a je možné z něj také vycházet.

Reklamaci nesprávně provedené nebo neautorizované platební transakce je třeba učinit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 13 měsíců od odepsání sporné platby z účtu. U ostatních reklamací je nutné vycházet z obchodních podmínek banky.

Reklamace by měla být vyřízena v souladu s § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se obvykle shoduje i s lhůtou ve všeobecných obchodních podmínkách většiny tuzemských bank.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

V případě, že není spotřebitel s výsledkem reklamace spokojen, může se obrátit na ombudsmana, tedy na zaměstnance některých bank, který se snaží urovnat spory s klienty smírnou cestou. Ve většině případů se lze také obrátit s podnětem na finančního arbitra ČR (viz www.finarbitr.cz), který má pravomoc ve sporu mezi klientem a bankou rozhodovat v případech uvedených v zákoně o finančním arbitrovi (viz vzor „Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR“). Které spory spadají do působnosti finančního arbitra, naleznete na jeho stránkách (www.finarbitr.cz/ cs/spory/vzory-sporu-v-kompetencifa.html#Spory_z_platebnich_sluzeb). Dále je možné se s dotazem obrátit na Ministerstvo financí, které vám poskytne svůj právní názor na daný spor.Přihlásit