Právo: dopravní nehody a řešení pojistné události

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2011

Možná se vám to už stalo. Jedete autem do práce, s rodinou na velký nákup či jen tak na výlet. Řidič jiného vozidla to neubrzdí nebo nevytočí a karambol je na světě. Prvotní úlevu z toho, že jste vy a ostatní spolucestující vyvázli v pořádku, vystřídá racionální úvaha – co je nyní třeba udělat.

Nejdříve musíte zabezpečit místo nehody a zajistit bezpečnost silničního provozu tak, aby se zabránilo vzniku další škody, a poskytnout první pomoc. Poté posoudit situaci (zejména odhadnout výši způsobené škody) s ohledem na zákonnou povinnost dopravní nehodu neprodleně oznámit policii a to v případech předvídaných zákonem o silničním provozu. Konkrétně se jedná o situace, kdy došlo…

 • k sebemenšímu zranění nebo k usmrcení osoby,
   
 • ke škodě zřejmě převyšující částku 100 000 Kč na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí (tedy ne pouze na všech vozidlech dohromady),
   
 • ke škodě v jakékoli výši na majetku třetí osoby (typicky k poškození zaparkovaného vozidla); tento požadavek se nevztahuje na případy, kdy je vlastníkem vozidla třetí osoba (např. leasingová společnost či zaměstnavatel) a řidič tohoto vozidla měl na nehodě účast,
   
 • k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel),
   
 • k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (nejčastěji únik provozních kapalin z vozidla),
   
 • účastníci dopravní nehody nejsou po ní schopni sami obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci.
   

Nenastala-li ani jednaz těchto variant, nevznikla vám ani povinnost povolat policii. Pokud nebude k dopravní nehodě policie přivolána z jiného důvodu, je vaší povinností sepsat záznam o dopravní nehodě sami.

Záznam o dopravní nehodě bývá také označován jako „evropský záznam o nehodě“ či „euroformulář“, neboť svojí podobou vychází z modelu vytvořeného Evropským pojišťovacím výborem (CEA), a to jednotně pro celou Evropu. Zákon však nepředepisuje pro záznam o nehodě přesnou formu, proto stejně tak můžete vzít prázdný list papíru pro zaznamenání nehody. Formulář lze však jen doporučit, je volně ke stažení na internetu, můžete jej mít připravený v autě a při škodné události jej stačí pouze vyplnit. Nestane se vám tak, že opomenete zapsat důležitou informaci (např. kontakt na svědka).

Společný záznam o dopravní nehodě musí být podepsán účastníky nehody a musí obsahovat přesnou identifikaci místa a času dopravní nehody, označení účastníků nehody a jejich vozidel (jména a adresy řidičů, příp. majitelů, svědků, údaje o pojištění vozidel, registrační značky neboli státní poznávací značky vozidel), dále uvedení příčiny, průběhu a následků nehody a míru zavinění dopravní nehody (vyznačit viníka a poškozeného). Vyhotovte si též nákres polohy vozidel. Výrazně může napomoci v šetření pojišťovny i pořízení vlastní fotodokumentace místa dopravní nehody.

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá poškozenému při uplatnění nároku na náhradu škody povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě. Tato povinnost je uložena i pojištěnému viníkovi nehody; pokud nesplní tuto povinnost, bude vůči němu pojišťovna uplatňovat právo na úhradu vyplacené částky. V případě, že vám viník dopravní nehody nepředloží zelenou kartu potřebnou pro vyplnění záznamu o dopravní nehodě, můžete si jeho pojišťovnu ověřit na stránkách České kanceláře pojistitelů (ČKP) www.ckp.cz, či se přímo obrátit na její Informační středisko; shromažďuje a poskytuje na žádost informace nezbytné pro uplatnění nároků poškozených osob na náhradu škody z pojištění odpovědnosti (SPZ tuzemského vozidla, pojišťovnu škůdce, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty).

Škodu způsobenou provozem vozidla – škodnou událost – musíte bez zbytečného odkladu nahlásit u pojišťovny viníka. Umožňuje-li to vaše pojistná smlouva, můžete škodu vyřešit i s pojišťovnou, u níž máte povinné ručení sjednáno. Pro nahlášení škody u pojišťovny si připravte: číslo pojistné smlouvy viníka, čísla registračních značek (SPZ) zúčastněných vozidel, údaje o účastnících dopravní nehody, osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz), řidičský průkaz a záznam o dopravní nehodě. Celý proces významně urychluje nahlášení škodné události prostřednictvím telefonu či emailu, což dnes umožňuje většina pojišťoven v ČR.

 

Byla-li vám způsobena škoda v důsledku nehody s vozidlem hasičského záchranného sboru, zdravotnickou záchrannou službou či policií, neplatí pro tyto subjekty jakožto složky integrovaného záchranného systému povinnost uzavřít povinné ručení. Jedná se o jednu z tzv. výjimek z pojištění odpovědnosti. V takovém případě máte jako poškozený právo na náhradu škody proti Ministerstvu financí.

 

Pojišťovna je povinna provést šetření škodné události, aby zjistila rozsah své povinnosti plnit, a to bez zbytečného odkladu. Do tří měsíců ode dne, kdy bylo vámi uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, musí šetření ukončit a shledá-li váš nárok oprávněným, sdělit výši pojistného plnění, včetně způsobu stanovení jeho výše. U nároků, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo, musí podat vysvětlení. Přiznané plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření, jinak se částka pojistného plnění navyšuje o úrok z prodlení.

Pokud pojišťovna nedodrží stanovenou lhůtu tří měsíců, máte dále právo na poskytnutí náhradního plnění z garančního fondu; podejte tedy písemnou žádost o náhradní plnění na Českou kancelář pojistitelů. Kancelář je povinna plnit nebo vám sdělit důvody, pro které plnění snížila nebo odmítla, a to do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti. Vyplacením náhradního plnění přechází vaše nároky na Českou kancelář pojistitelů. Nesouhlasíte-li s odmítavým postojem pojišťovny, uplatněte právo na náhradu škody v občanskoprávním soudním řízení.

 

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací sdružující pojišťovny, které jsou v České republice oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel. Spravuje garanční fond, z něhož poskytuje plnění poškozeným, a provozuje Informační středisko. Oběma těmito instituty dochází k posílení postavení poškozeného v procesu získání náhrady škody způsobené v souvislosti s dopravní nehodou nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem.

 

… potyčkami s pojišťovnou mnohdy končí

Řešení pojistné události může přinést řadu nemilých překvapení. Náhrada škody ve výši požadované poškozeným se nemusí vždy rovnat částce skutečně přiznané a proplacené pojišťovnou. Důvody krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny mohou být různé. Jedním z oblíbených je otázka amortizace neboli opotřebení.

Pojišťovny často bez bližšího vysvětlení snižují náhradu škody za opravu vozidla o tzv. amortizaci, stanovenou určitými procenty podle jejich tabulek a vyjádřenou konkrétní částkou, kterou pojišťovny nezaplatí. Snížení náhrady za opravu poškozeného vozidla o amortizaci zdůvodňují tím, že v době pojistné události již bylo auto přiměřeně opotřebené (vzhledem ke svému stáří a najetým kilometrům), tudíž i cena poškozených dílů, které je třeba vyměnit, byla nižší než pořizovací cena dílů nových. Namontováním nových dílů místo starých poškozených by se tedy vozidlo podle nich mělo zhodnotit, proto poškozeným pojišťovny nechtějí proplatit tu část ceny za opravu, o kterou se podle nich hodnota jejich vozidla oproti stavu před nehodou zvýšila (a poškozený se tedy „bezdůvodně obohatí“).

Ve většině případů však provádí pojišťovny snížení plnění protiprávně, neboť celková cena vozu se v naprosté většině případů provedenou opravou nezvýší – zejména už jen z toho důvodu, že samotný fakt, že vozidlo bylo bouráno, jeho nynější hodnotu podstatně snižuje.

Podobně rozhodl ve svém rozsudku i Ústavní soud, který konstatoval, že není možné takto znevýhodňovat poškozeného, který danou situaci svým jednáním vůbec nezavinil. Ze zásadního nálezu ÚS II. ÚS 2221/07 si dovolíme citovat…

„Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“

„Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. ‚zhodnocení‘ vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí.“

Jinými slovy, pokud nedošlo ke zcela zjevnému značnému zvýšení hodnoty vozidla, je pojišťovna povinna uhradit celou částku za jeho opravu, včetně úhrady veškerých nových dílů potřebných k uvedení vozidla do stavu před pojistnou událostí. Pokud ale došlo k takové škodě, že by výsledná částka za opravu převyšovala obvyklou cenu vozidla před pojistnou událostí, bude pojistná událost řešena jako tzv. totální škoda a poškozenému bude vyplacena částka rovnající se odhadní ceně automobilu před nehodou.

Praktikou některých pojišťoven se také stává, že poškozeným z nehody paušálně krátí sazby za práci neznačkových autoservisů provádějících opravu vozidla po nehodě. Zbytek pak musí ser-visu doplatit poškozený. Pokud se však sazby neznačkových servisů pohybují pod sazbami značkových, není ke krácení jakýkoliv důvod a takovéto jednání zavání porušováním hospodářské soutěže stejně jako nucení majitelů vozidel absolvovat tzv. garanční prohlídky pouze u autorizovaných servisů.

Kromě náhrady škody na vozidle můžete po pojišťovně viníka požadovat i náhradu nákladů vzniklých nutností půjčit si náhradní vozidlo. Zde však platí, že pojišťovna je povinna proplatit vám pouze nejnižší nutné a účelně vynaložené náklady, což se nemusí vždy rovnat skutečně vynaloženým nákladům. Je proto potřeba dát si pozor především na různé asistenční společnosti (zejména na takové, které vás osloví samy bez vašeho přičinění), které často slibují bezplatné vyřízení pojistné události včetně zapůjčení náhradního vozidla s tím, že vše zaplatí pojišťovna viníka nehody. Jejich ceny za půjčení náhradního vozidla bývají ale v některých případech nepřiměřeně vysoké a z tohoto důvodu je pojišťovny odmítají proplácet. V konečném důsledku povinnost uhradit cenu půjčovného spadne na poškozeného, který s asistenční společností uzavřel smlouvu.

Co se týče náhrady škody na zdraví, může pojišťovna poměrně zkrátit plnění, pokud se prokáže, že škoda vznikla částečně i přičiněním samotného poškozeného; nejčastěji k takovým případům dochází, pokud se zjistí, že poškozený v době nehody nebyl připoután bezpečnostními pásy.

Částku za škodu, na kterou se vztahuje povinné ručení a kterou pojišťovna odmítne proplatit, není možné požadovat po viníkovi – on je právě pro tyto účely pojištěn. Pojišťovny většinou krátí pojistné plnění na základě výpočtů cen a škod stanovených znaleckými posudky. Nejste-li spokojeni s vyčíslením škody, doporučujeme nechat si zpracovat vlastní znalecký posudek. Problematika likvidace pojistných škod je poměrně složitá a i dva znalci mohou mít různý názor. Nezabere-li mimosoudní cesta, uplatněte své nároky proti pojišťovně u soudu.

 

Jste-li přesvědčeni, že vám pojišťovna zkrátila pojistné plnění neoprávněně, můžete použít vzorový dopis, který jsme pro vás připravili ke stáhnutí na www.dtest.cz/povinneruceni.

 

Není možné určit viníka nehody
Jestliže se na místě nedohodnete, kdo je za škodnou událost zodpovědný, pak je opět nejjistější obrátit se na policii, aby určila míru zavinění každé ze zúčastněných osob na nehodě. Rovněž můžete sepsat záznam o nehodě, uvést v něm, že se necítíte být vinni spolu s odůvodněním, a předat jej pojišťovnám, aby ony určily, kterým z účastníků byla škoda způsobena. Policii přivolejte i v situaci, kdy druhý účastník dopravní nehody je nečinný. Odepřením sepsat záznam o nehodě se dopouští přestupku. Pojišťovny samy v rámci provedeného šetření učiní závěr o tom, kdo je škůdce a kdo poškozený. Jestliže nebudete souhlasit s jejich závěrem, v jehož důsledku vám nebude vyplaceno pojistné plnění, můžete se žalobou domoci svého práva u soudu.
Viník nehody není znám
Odjede-li viník z místa nehody a nestihli jste si zapsat číslo státní poznávací značky nebo najdete-li vozidlo poškozené nárazem jiného vozidla, musíte tuto skutečnost neprodleně oznámit na policii. Šetřením škodné události policií je totiž podmíněn vznik práva na plnění z garančního fondu. Česká kancelář pojistitelů ale poskytne plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci pouze tehdy, přesáhla-li výše škody 10 000 Kč a byla-li současně s touto škodou způsobena i závažná škoda na zdraví (těžká újma spojená s trvalými následky, smrt). Pokud se však policii nepodaří zjistit osobu odpovědnou za materiální škodu, jež vznikla jako jediná či nepřevyšuje částku 10 000 Kč, je vidina náhrady škody, ať už z povinného ručení nezjištěného škůdce či z garančního fondu, v nedohlednu. Pro nejen tento případ se vyplatí mít sjednané havarijní pojištění, ze kterého se pak taková škoda uhradí. U újmy na zdraví je ze zákona garantováno plnění poskytované Česká kancelář pojistitelů.
Viník nehody nemá povinné ručení
Ačkoliv je pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla povinné ze zákona, najde se každoročně mnoho provozovatelů vozidel, kteří vyjedou na silnici bez pojištění. Na webových stránkách České kanceláře pojistitelů si můžete ověřit existenci povinného ručení u konkrétního vozidla, zadáte-li jeho státní poznávací značku a datum, k němuž chcete jeho existenci ověřit. Dle statistik je nepojištěno v průměru každé dvacáté motorové vozidlo. V těchto případech je vhodné se obrátit na vaši pojišťovnu se žádostí o provedení prvotních likvidačních úkonů (tj. dokumentace vzniklého poškození) nahlášené škody. Po jejich provedení budou předané podklady odeslány na Českou kancelář pojistitelů. I zde však platí, že šetření škodné události musí provést policie, jinak vám nevznikne právo na plnění z garančního fondu. Právo na plnění uplatněte vůči České kanceláři pojistitelů, která je povinna jej poskytnout za stejných podmínek, jako by jej poskytovala pojišťovna. Kancelář může pověřit některého ze svých členů vyřízením celého případu.

 

Abeceda povinného ručení

Alternativní název:
Povinné ručení je široce užívaným pojmem pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Škoda, která při provozu vozidla vznikla, bude uhrazena z pojistné smlouvy (povinného ručení) vztahující se na toto vozidlo. Naopak nebude uhrazena škoda, kterou řidič způsobil sám sobě nebo na vozidle, které řídil. Provozovat a parkovat vozidlo na pozemní komunikaci může pouze ten, kdo má sjednané povinné ručení.

Kontraktační povinnost:
Povinné ručení vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem vozidla a pojišťovnou. Tu je pojišťovna povinna uzavřít vždy, když dostane od vlastníka vozidla návrh a jsou splněny další zákonem stanovené podmínky. Volnější ruce má pojišťovna při stanovování výše pojistného. Ve smlouvě se mohou strany od zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nároků poškozeného.

Pojistné:
Výši pojistného stanoví pojišťovna tak, aby mohla plnit své závazky. Při sjednávání jeho výše pojišťovna zohlední také předcházející průběh povinného ručení pojistníka, a to slevou v případě bezeškodného průběhu povinného ručení nebo naopak, v případě výplaty plnění z povinného ručení, přirážkou k pojistnému.

Minimální limity pojistného plnění:
Limitem pojistného plnění je nejvyšší hranice plnění při jedné škodné události. Limity pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně, a to za škodu na zdraví nebo usmrcení nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného (ke škodě na zdraví tento limit převyšující dochází v průměru sedmkrát do roka). Pro škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci a ušlý zisk stanoví zákon minimální limit 35 000 000 Kč, a to bez ohledu na počet poškozených. Převyšují-li nároky více poškozených limit pojistného plnění, plnění se poměrně snižuje.

Hrazeno pojišťovnou:
Pojišťovna uhradí poškozenému škodu na zdraví nebo usmrcením, škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat, a ušlý zisk. Dále také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením (např. v případě nečinnosti pojišťovny, odmítnutí nebo krácení pojistného plnění) a nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v zákonném rozsahu.

Sankce:
Kdo jezdí nebo parkuje autem na pozemní komunikaci bez povinného ručení, může počítat nejen s pokutou od 5000 do 40 000 Kč, ale i příspěvkem do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Příspěvek je součtem denních sazeb za každý den „nepojištění“ stanovených v příloze zákona č. 168/1999 Sb. a nákladů na jejich uplatnění a vymáhání.

Zelená karta:
Karta je mezinárodním osvědčením, které vydává pojišťovna bezprostředně po uzavření smlouvy jako důkaz uzavření pojistné smlouvy o povinném ručení pro dané vozidlo. Ručení platí ve státech stanovených vyhláškou Ministerstva financí, případně i v dalších státech; pojišťovna je vždy povinna je na kartě vyznačit. Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít kartu u sebe, jejím nepředložení na výzvu příslušníka Policie ČR se dopouští přestupku. V případě škody způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu se rozsah ručení řídí právní úpravou tohoto jiného státu, pokud pro poškozeného není výhodnější úprava státu, na jehož území má vozidlo obvyklé stanoviště.


Přihlásit