Energetické společnosti přeplatky nevrací

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2011

Roční vyúčtování energií s sebou vždy nese jisté napětí. Někteří z nás doplácí a čeká je pravděpodobně navýšení záloh, ti šťastnější začínají plánovat, co si za mnohdy významný přeplatek pořídí. Ne všichni se ho ale dočkají. Mnozí dodavatelé by si totiž přeplatky rádi ponechali déle, než mohou. Nedoplatky přitom vyžadují v několika málo dnech. Cítíte ten rozpor?

Pokud se podíváte do smluvních podmínek svého dodavatele elektřiny či plynu, možná se budete divit, když zjistíte, že tomu, abyste obdrželi přeplatek z vyúčtování, stojí v cestě napohled nevinná krátká věta o tom, že „přeplatek může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období“. A dodavatel by byl přeci hloupý, kdyby takovouto možnost, kterou si sám stanovil, nevyužil. Stane-li se tak, nenechte se odradit, namítejte neplatnost ujednání a požadujte přeplatek i s úroky a případnou náhradou škody.

Toto jakési jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období by totiž mělo nepřípustné právní i praktické důsledky. Z právního hlediska je přeplatek tzv. bezdůvodným obohacením, které vám musí být vydáno. Není-li tomu tak, máte nárok minimálně na úroky z prodlení v zákonné výši, která aktuálně dosahuje výše 7,75 % za rok. Vznikla-li vám v důsledku nevrácení či opožděného vrácení přeplatku škoda, můžete rovněž požadovat i tu.

Jednostranně převedený přeplatek do následujícího období by měl i značně nepříjemné praktické dopady: mnozí totiž mají placení záloh ošetřeno nastavením trvalého příkazu, jehož zrušení a zřízení něco stojí. Pokud by jej však nezrušili, přeplatek by si teoreticky „táhli“ dál skoro věčně, popř. by jej ještě zvětšovali.

 

Vzor odstoupení od smlouvy při zvýšení cen či změně smluvních podmínek je pro spotřebitele zdarma ke stažení na www.dtest.cz/energetika.

 

Ustanovení smluvních podmínek, která brání tomu, aby byl spotřebiteli vydán přeplatek za poskytnuté služby, jsou v rozporu se zákonem a z toho důvodu neplatná. Jako ospravedlnitelný je možné připustit nanejvýše nevracení a převádění minimálních částek, jejichž vracení se nejeví jako hospodárné a nemá smysl ani pro zákazníka.

 

preplatky tabulka

 

Pozor na triky
Neuplynuly ani dva měsíce od účinnosti novely energetického zákona, která posílila práva zákazníků, a energetické společnosti již vymýšlejí nové triky, jak tato práva omezit či komplikovat. Novela dala zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky; zvýší-li cenu, může zákazník jednoduše bez jakékoliv sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší.
To se pochopitelně dodavatelům energie nelíbí, a proto se teď snaží dělat vše pro to, aby zákazník v budoucnu tak snadno změnit dodavatele nemohl. Někdy tak ale činí i způsoby, které jsou na hraně zákona.
Společnosti v současné době začaly s rozesíláním nejrůznějších „mimořádných“ nabídek spojených s určitou „výhodou“. Podpisem nabídky se však zákazník zaváže na dobu několika let k odběru energie a v případě, že od smlouvy odstoupí, přijde o již poskytnuté výhody, které jsou mu zpětně doúčtovány. V některých případech může být po zákaznících dle nejrůznějších dodatků smlouvy požadována i smluvní pokuta v řádech tisíců korun.
Podobné pasáže dodatků smluv jsou nepřiměřené a v některých případech i neplatné. Společnosti by tak měly důkladně zvážit svůj marketingový postup. Spíše než různými právními kličkami by měly o zákazníka bojovat především nabídkou nízké ceny a kvalitními službami.

 

 

Ptali jste se

Jsem vlastníkem jednoho z dvaceti bytů v obytném domě v centru Prahy. Minulý týden dodavatel elektřiny rozeslal všem vlastníků a nájemcům vyúčtování elektřiny za minulý rok. Po vzájemných debatách jsme zjistili, že všichni v našem domě máme velké přeplatky a to od 5 do 10 000 Kč. Z toho jsme usoudili, že nám dodavatel elektřiny nastavil velmi vysoké měsíční zálohy. Toto jeho jednání se nám zdá jako protiprávní a rádi bychom znali váš názor.

Správně cítíte, že jednání dodavatele elektřiny je v roz- poru se zákonem. Na dodavatele elektřiny se stejně jako na dodavatele plynu vztahuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V § 11a odst. 7 tohoto zákona se stanoví, že dodavatel elektřiny je povinen stanovit zálohové platby v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny nebo plynu na následující zúčtovací období. To tedy znamená, že výše záloh by měla odpovídat předpokládané skutečné spotřebě.

Na přemrštěnou výši záloh je vhodné si stěžovat u vašeho dodavatele elektřiny. V případě jeho negativní odpovědi doporučuje- me podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu (www.eru.cz), který je oprávněn řešit spory ze smluv, mj. o dodávkách elektřiny.

 

Náš současný dodavatel elektřiny nám oznámil, že na základě námi podepsané smlouvy o změně dodavatele elektřiny a udělené plné moci přecházíme k jinému dodavateli elektřiny. O žádné změně jsme vůbec nevěděli, tak jsme se obrátili na společnost, u které jsme prý uzavřeli smlouvu. Zde nám skutečně smlouvu ukázali. Velmi jsme se ale podivili nad tím, že podpis na smlouvě se neshodoval s naším skutečným podpisem. Smlouva měla být uzavřena při osobní návštěvě prodejce u nás doma, avšak s nikým jsme nemluvili, sice u nás někdo zvonil, ale odmítli jsme se s ním bavit. Prosíme o radu, jak máme dále postupovat.

Daná smlouva o změně dodavatele elektřiny vůbec nevznikla, jelikož nebyla a ani být nemohla platně uzavřena. Jako první krok je třeba vyrozumět současného dodavatele elektřiny o tom, že jste žádnou novou smlouvu neuzavřeli, a z toho důvodu nesouhlasíte se změnou dodavatele. Co se týče druhé společnosti, je vhodné trvat na neplatnosti dané smlouvy a sdělit jí, že se změnou dodavatele nesouhlasíte.

Zároveň doporučujeme podat stížnost na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který již řeší užívání nekalých obchodních praktik u dodavatelů elektřiny a plynu, zejména při tzv. podomním prodeji.

Energetický regulační úřad podal počátkem října tohoto roku trestní oznámení na neznámého pachatele pro možné naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu, neboť podomní prodejci falšovali podpisy zákazníků na smlouvách sjednávaných ve prospěch společností České energetické Centrum, a.s., CENTROPOL Energy, a.s., České energetické Centrum Jih, s.r.o., X Energie, s.r.o., a RSP Energy, a.s.

Je vhodné zvážit i možnost podání dalšího trestního oznámení na příslušném oddělení Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Když se zamyslíme třeba jen nad roční úhradou za dodávky elektřiny, tak škoda, která vám vznikne, jistě přesáhne částku 5000 Kč, což je hranice pro spáchání tohoto trestného činu.

Dále můžete podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu neoprávněného zpracovávání osobních údajů.


Přihlásit