Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či zásilkový obchod v případě zboží poškozeného při přepravě

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Koupili jste si přes internet televizi či chladničku, které dorazily poškozené? Nenechte se odradit tvrzeními prodejce, podle kterých máte smůlu, či jeho odkazem na řešení reklamací s ním či dokonce přepravcem. I v těchto totiž případech máte možnost zboží do 14 dnů vrátit. Můžete využít náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž se strany osobně nesetkají, ale uzavírají je na dálku, například elektronickou cestou nebo v zásilkovém obchodě.

Ze zákona lze od distančních smluv odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží (služby).
V případě, že prodávající nesplnil svou informační povinnost a nepředal informace uvedené v zákoně, prodlužuje se lhůta k odstoupení na tři měsíce. Pokud v jejím průběhu dodavatel informace doplní na zákonnou míru, končí tato lhůta a začíná běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

Odstoupit od kupní smlouvy můžete i v případě, že zboží dorazilo poškozené. Stejně tak nezáleží na tom, zda jste zboží již rozbalili či použili. Jakákoli tvrzení či smluvní ujednání mezi vámi a prodejcem tvrdící opak (např. oblíbené tvrzení, dle kterého jste si měli zboží ihned při převzetí zkontrolovat a případné poškození namítat v několika málo hodinách či dnech, nebo máte smůlu) jsou absolutně neplatná.

Před námitkami prodejce ohledně toho, že poškození nezpůsobil on, vás chrání ustanovení § 616 občanského zákoníku. Pokud namítáte poškození či jakýkoli rozpor s kupní smlouvou do šesti měsíců od převzetí zboží, považuje se namítaná vada za vadu existující již v okamžiku převzetí, ledaže se prodejci podaří prokázat opak. Za ten nepovažujeme potvrzení přepravci o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má při současné praxi v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno
v pořádku, rozhodně nedostačuje.

V případě poškození zásilky při přepravě se nenechte prodejcem ani odkázat na přepravce. I kdyby poškození vzniklo právě až při přepravě, za to, že zásilka je v pořádku doručena a předána, stále odpovídá prodejce. Přepravce tedy vůbec není stranou, se kterou byste byli v právním vztahu. Obracejte se vždy na prodejce, a to ať již s odstoupením od smlouvy, či reklamací či výměnou. Jak si případné nároky vyřeší prodejce s přepravcem, není vaše starost...

 

Jak tento vzor použít?

Odstoupení může kupující učinit vůči prodávajícímu v případě smluv uzavřených přes internet i elektronickou cestou; obecně totiž platí, že úkon zrušující původní úkon musí dodržet stejnou formu. Prakticky je však lepší využít klasickou písemnou formu, která je průkaznější.

Spotřebitel je samozřejmě povinen po odstoupení od smlouvy věc prodávajícímu vrátit, tedy vydat poskytnuté plnění.
Vezměte prosím na vědomí, že vzor je velice kazuistický, neboť se snaží postihnout klasický případ, se kterým se v rámci naší poradenské činnosti setkáváme, a nemůže tedy zcela přesně popisovat vaši situaci. Vyberte si z něj tedy pro vás vhodné pasáže a ostatní přizpůsobte či vyškrtněte.

 

Upozornění

Zákonné odstoupení nelze užít, jde-li o:

  • služby, které byly se souhlasem spotřebitele splněny před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení,
  • zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a dodavatel ji neovlivní,
  • zboží upravené na žádost spotřebitele a zboží, které se rychle kazí nebo opotřebuje,
  • audio, video nahrávky a sotware, porušil-li spotřebitel obal,
  • noviny, periodika a časopisy,
  • smlouvy spočívající v loterii a hry.

Dále se možnost odstoupit od smlouvy podle tohoto vzoru nevztahuje na finanční služby, smlouvy uzavírané přes prodejní automaty, automatizované obchodní prodejny, veřejným telefonem, nebo o nemovitosti, leda by šlo o nájem, dále smlouvy dražební, smlouvy o dodání potravin nebo zboží běžné spotřeby stálým doručovatelem, a konečně smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li dodavatel jejich plnění v určité době.

Odstoupení musí dojít prodávajícímu v zákonné lhůtě (musí mít ve lhůtě alespoň možnost si odstoupení převzít), nestačí ho tedy v poslední den lhůty odeslat poštou.

V souladu se zákonem má prodejce spotřebiteli při odstoupení vrátit nejen cenu za zboží, ale i částku, za kterou zboží zaslal ke spotřebiteli. Spotřebitel nese náklady spojené s vracením zboží zpět k prodejci. To však platí v případech, kdy spotřebitel vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud však odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné, nesprávné či padělané zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech!

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 53 – 56, § 48, § 598, § 616)
  • Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat.

Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomocik jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
IČ prodávajícího
Adresa prodávajícího
 
Praha, 1. prosince 2011

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.megaultraelektro.cz s Vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byl televizor značky CoolTelka. Tento televizor jsem převzala dne … od pracovníka dopravní společnosti ….. Zásilka byla doručena v neporušeném obalu. 
Zásilku jsem rozbalila hned následující den. Ke svému údivu jsem zjistila, že navzdory neporušenému a nepromáčknutému obalu je na obrazovce televizoru dlouhá prasklina. Ihned jsem se pokusila zkontaktovat vaši zákaznickou podporu, nikdo mi však nebral telefon. Dovolala jsem se k vám až následující den, pracovník vaší linky mne ale odbyl s tím, že zásilku jsem si měla při přebírání zkontrolovat a v případě poškození ji vůbec nepřebírat. Dle jeho slov nyní, po necelých třech dnech, již mám smůlu, protože teď už nelze prokázat, kdo poškození způsobil. Postup při přebírání jsem měla vyčíst ze smluvních podmínek, se kterými jsem při uzavírání smlouvy nutně souhlasila, navíc jste mě na to prý upozorňovali v emailu, kde jste mě informovali o odeslání zboží. Nyní se prý můžu tak maximálně obrátit s reklamací na dopravce.
S touto interpretací zákona zásadně nesouhlasím. Jakožto spotřebitel mohu v souladu se zněním § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit, a to bez ohledu na to, zda je věc poškozená či ne. Ustanovení smlouvy či smluvních podmínek, které by mi toto právo odpíralo, je podle § 55 téhož zákona absolutně neplatné. Stejně tak jako spotřebitel nemám ze zákona povinnost si věc při převzetí zkontrolovat a zjištěné nedostatky obratem namítat pod hrozbou ztráty možnosti uplatnění nároků z odpovědnosti za vady. Naopak, tyto nároky mohu uplatňovat po celou záruční dobu, tedy 24 měsíců. Taktéž ustanovení ukládající mi tyto povinnosti a omezení jsou podle § 55 občanského zákoníku absolutně neplatné. Stejně tak nelze souhlasit s vaším názorem ohledně nemožnosti zjištění osoby odpovědné za vadu věci.
§ 616 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník stanoví jasně, že rozpor s kupní smlouvou (kterým doručení poškozené věci nepochybně je), který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí (za což odpovídá prodejce), pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Za prokázání takového opaku nelze považovat pouhé potvrzení o převzetí zásilky od dopravce. To ve světle nemožnosti stanovení povinnosti spotřebitele si doručenou věc zkontrolovat, lze považovat maximálně za doklad o neporušenosti obalu zásilky.
Souhlasit nelze ani s vaším doporučením reklamace u dopravce. S ním nejsem v žádném smluvním vztahu, naopak za předání bezvadného zboží odpovídáte vy. Jak si nastavíte vztah a vypořádávání škod s dopravcem, je tedy výhradně vaší věcí, která se mne netýká. 
Vzhledem k tomu, že mi byl televizor předán již ve stavu neodpovídajícímu kupní smlouvě, tedy s prasklou obrazovkou, rozhodla jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy tímto odstupuji.
Televizor vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na dopravu ke mně a zpět ve výši 10 340 Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….. nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu, fotografie zásilky a poškozené věci

Přihlásit