Nárok na náhradu škody z neodborně provedeného vymalování pokojů

Spotřebitelský dotaz

5.9.2017

Dobrý den, u malířské firmy jsme objednali vymalování pokojů v RD omyvatelnou barvou včetně penetrace na původní vinilovou malbu. Až na drobnějsí chyby a nepořádek jsme byli spokojeni a dílo okamžitě uhradili. Asi 14 dní po vymalování dceři spadl jogurt na zem a vyšplíchl na stěnu. Když se manželka pokusila jej setřít vlhkou houbičkou, šla ihned celá barva pryč až na původní vinilovou malbu. Po reklamaci nám malířská firma potvrdila, že omylem vymalovali obyčejnou barvou, ale že ji také fakturovali. Jako kompromis jsme požadovali přemalování alespoň části domu (dětský pokoj, kuchyň, koupelna a schodiště) omyvatelnou barvou. Malířská firma souhlasila a dohodli jsme se na doplatku za omyvatelnou barvu navíc. Při přemalovávání však pracovník této firmy zjistil, že (nejspíš) nebyla provedena penetrace. Předchozí malba (včetně původní vinilové) se mu totiž sloupávala a na stěnách tak zůstavaly velmi zřetelné prohlubně. Většinu z nich se mu po celodenním úsilí podařilo zahladit stěrkou, ale nedokážeme odhadnout, jak se příp. neprovedená penetrace projeví do budoucna a jaké škody nám tedy způsobí (podle internetu především výrazně kratší životnost a její brzké loupání). Po malířské firmě jsme požadovali, aby z dohodnutého doplatku za omyvatelnou barvu každopádně alespoň odečetli neprovedenou penetraci, která byla prokazatelně zakalkulována a vyfakturována. To ale firma odmítla s tvrzením, že penetrace byla přimíchána do barvy, a zaujala postoj, že si jen vymýšlíme, abychom nemuseli jejich práci uhradit. Máme prosím podle Vás nárok na odečtení penetrace? Jak stanovit výši pravděpodobné škody způsobené neprovedenou penetrací v budoucnu? Jak vůbec ověřit, jestli byla penetrace provedena?

Doporučení časopisu dTest

Zhotovitel díla odpovídá za vady díla, které má dílo při převzetí dle § 2617 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ"). Nicméně § 2605 odst. 2 OZ dále stanovuje, že v případě, kdy objednatel převezme dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Neprovedenou penetraci však nelze považovat za zjevnou vadu, naopak jde o vadu skrytou, kterou máte právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy to zjistíte, nejpozději však do dvou let od předání díla podle § 2618 OZ.

Pokud jste tak doposud neučinili, bylo by vhodné provedené dílo reklamovat, namítat, že nebyla provedena penetrace dle smlouvy. Dopis s reklamací pošlete nejlépe poštou doporučeně s dodejkou zhotoviteli, specifikujte v něm vady, které se na díle projevily.

Zhotovitel má na posouzení oprávněnosti reklamace maximálně 30 dní. Provedení či neprovedení penetrace není schopen ověřit neodborník, tedy pokud bude zhotovitelovo stanovisko k reklamaci zamítavé, můžete si nechat udělat znalecký posudek na vlastní náklady. Seznam znalců naleznete na našich stránkách www.dtest.cz. V případě, že bude znalecký posudek svědčit ve Váš prospěch, můžete ho opět uplatnit u zhotovitele a trvat na svém nároku. Zhotovitel má povinnost Vám uhradit cenu posudku v případě, že na jeho základě reklamaci uzná podle § 1924 OZ. Znalec mimo jiné může stanovit i výši pravděpodobné škody způsobené neprovedenou penetrací v budoucnu.

Neprovedenou penetraci tedy doporučujeme reklamovat. Vzhledem k tomu, že do odstranění vady nemusí spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu (§ 2108 OZ), doporučujeme nic dalšího neplatit. Až v případě, že by zhotovitel reklamaci zamítal, museli byste cenu doplatit a následně se obrátit na soudního znalce.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit