Nástrahy smluv uzavíraných s dodavateli energií

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2021

Sjednanou smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu má u nás téměř každá domácnost. Ovšem většina lidí se zajímá hlavně o cenu za dodávky energií a dalším podmínkám nevěnuje příliš mnoho pozornosti. Snadno tak dojde k přehlédnutí smluvních pokut i dalších nástrah, které se mohou ve smlouvě, obchodních podmínkách či ceníku ukrývat. Na co se zaměřit před podpisem smlouvy? Jak řešit případné problémy? A posílí práva spotřebitelů právě projednávaná novela energetického zákona?

Jak je to s cenou

Dodavatel vám jistě bude tvrdit, že jeho nabídka je finančně výhodná a že pokud ji využijete, tak ušetříte. Chcete-li si jeho tvrzení ověřit, porovnejte cenu s jinými nabídkami skrze srovnávače cen elektřiny nebo plynu. Využít můžete například ty, na které na svých webových stránkách odkazuje Energetický regulační úřad. Ceníky ke smlouvám najdete na webových stránkách jednotlivých dodavatelů. Při porovnávání nabídek prostřednictvím ceníků si dejte pozor na zveřejňování cen bez DPH nebo na vynechání některého z poplatků. Zkoumejte nejen cenu za jednotku spotřebované energie, ale i výši stálého měsíčního platu účtovaného bez ohledu na spotřebu.

Pozor na smluvní pokuty

Soudní praxe přinesla pravidlo, že pokud spotřebitel není se smluvní pokutou seznámen, nelze ji po něm později vymáhat. Mnoho dodavatelů tak dává smluvní pokutu přímo do textu smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, kterou spotřebitel podepisuje. Případně je smluvní pokuta obsažena v obchodních podmínkách nebo ceníku, které rovněž dostává spotřebitel k podpisu. Platí tedy stokrát opakovaná rada: Než něco podepíšete, pořádně si to pročtěte.

Smluvní pokuta je nejčastěji vyžadována za nedodržení sjednané doby trvání smlouvy. Bývá tedy především součástí smluv uzavíraných na dobu určitou. Jestliže uzavřete před skončením sjednané doby trvání smlouvy novou smlouvu s jiným dodavatelem energií, obdržíte fakturu na smluvní pokutu v řádech několika tisíců korun od opouštěného dodavatele. Ten vám rovněž nabídne, že smluvní pokutu stornuje, ukončíte-li smlouvu se zvoleným dodavatelem. Pokud tak učiníte, může se stát, že vám na oplátku pošle fakturu na smluvní pokutu nový dodavatel za nedodržení závazku u něj.

Kromě pokut za předčasné ukončení smlouvy dále dodavatelé zahrnují do smluvní dokumentace i pokuty za opakované neplnění domluvených platebních povinností. V naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s tím, že byla požadována smluvní pokuta za neposkytnutí součinnosti při změně dodavatele v rámci pochybné aukce energií. U těchto neseriózních aukcí máme podezření, že jejich účelem někdy bývá právě jen získání smluvní pokuty. Podle občanského zákoníku i energetického zákona lze však od smlouvy uzavřené při podomním prodeji nebo po telefonu odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. Případně ji můžete do 15 dnů od zahájení dodávek podle této nové smlouvy vypovědět bez jakékoliv sankce. Tím se tedy lze vyhnout úhradě požadované smluvní pokuty. Jestliže jste o těchto svých právech nebyli ze strany dodavatele informováni, prodlužují se lhůty právě o dobu, po kterou jste nebyli poučeni, maximálně však o jeden rok.

Smluvní pokutě se můžete bránit také tvrzením, že informace o ní nebyla jasně formulovaná, byla skrytá či napsaná malým písmem. Ovšem konečné posouzení bude na soudu, který může mít jiný názor než vy. Projednávaná novela energetického zákona rozšiřuje možnost odstoupit bez sankce i na smlouvy, které za spotřebitele podepíše zprostředkovatel na základě udělené plné moci.

Automatické prodloužení smlouvy

Dalším problematickým ustanovením je automatické prodloužení smlouvy. Je-li obsaženo ve smlouvě sjednané na dobu určitou, prodlužuje se na jeho základě na další dobu, jestliže ve stanoveném období nedáte najevo, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat. Nejčastěji se smlouva takto prodlužuje opět o stejnou dobu, na jakou byla původně sjednána.

Podle projednávané novely energetického zákona by mělo být v budoucnu možné automaticky prodlužovanou smlouvu vypovědět až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby. Novela se také vypořádává s dlouhotrvajícími smlouvami uzavřenými na dobu určitou tím, že zavádí pravidlo, podle kterého se smlouvy na dobu určitou včetně případného prodloužení po 36 měsících jejich trvání považují za sjednané na dobu neurčitou. A takovou smlouvu pak může spotřebitel kdykoliv vypovědět se zákonnou tříměsíční výpovědní dobou.


Přihlásit