Nejčastější problémy s dodavateli energií

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 11/2020

Změnit dodavatele elektřiny je v České republice možné od roku 2006, u dodavatele plynu je tomu tak od roku 2007. V energetické branži se jako aktivní spotřebitelé označují ti, kteří dodavatele mění dokonce několikrát ročně. Naopak jiní zůstávají u stejného dodavatele i celá desetiletí, třeba jen kvůli tomu, že jim energetika připadá příliš odborná a nechtějí studovat nabídky konkurenčních dodavatelů.

Přílišnou složitostí a s ní spojenou nechutí mnoho lidí odůvodňuje skutečnost, že nekontrolují ani obdržená vyúčtování spotřebovaných energií. Je však v zájmu každého spotřebitele, aby věnoval odběru energií patřičnou pozornost, neboť ho mohou potkat nejrůznější problémy. Těm, se kterými se nejčastěji setkáváme v naší spotřebitelské poradně, se věnujeme v tomto článku.

Když ptáčka lapají

Otevřeli jste dveře mile se usmívajícímu obchodníkovi, který se dušoval, že výměnou za jeden podpis ušetříte tisíce korun na platbách za energie? Měli byste zbystřit, výhodná nabídka totiž za vámi obvykle nepřijde sama, ale musíte ji aktivně vyhledat. Pokud podepíšete, můžete později zjistit, že nabídka není tak lákavá, jak vám byla prezentována. Podle energetického zákona máte v případě podomního prodeje možnost od smlouvy o dodávkách energií odstoupit bez uvedení důvodu a finančního postihu do 14 dnů od jejího uzavření, případně ještě můžete smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek novým dodavatelem.

Ovšem toto právo na vyvázání se ze smlouvy se snaží nepoctiví podomní obchodníci obejít tím, že s nimi neuzavíráte rovnou smlouvu o dodávce energií, ale nejprve přihlášku do energetické aukce. Obchodník poté za vás jako zprostředkovatel uzavře smlouvu s novým dodavatelem energií, údajně vybraným v aukci. Pokud pak smlouvu ve výše uvedených lhůtách ukončíte, čeká vás faktura na několik tisíc korun představujících smluvní pokutu za nedodržení závazku. Navíc obdobnou fakturu vám může zaslat i stávající dodavatel energií, pokud jste u něj odebírali elektřinu nebo plyn na základě smlouvy na dobu určitou a nedodrželi jste sjednanou dobu trvání odběru.

Komunikace s podomním obchodníkem je téměř vždy značně obtížná, protože nekomunikuje, případně komunikaci zdržuje. Neztrácejte proto čas telefonáty a pošlete přinejmenším e-mail, nejlépe však doporučený dopis s dodejkou, abyste své jednání mohli později doložit. Nejdříve je nutné odvolat přihlášku do aukce; není totiž výjimkou, že na jejím základě podomní obchodník za vás uzavře hned několik smluv o dodávkách energií. Dále není od věci zpochybnit celý aukční model, zpravidla se totiž žádná aukce nekoná. Nadto uveďte, že jste nebyli řádně seznámeni se všemi podmínkami, protože ujednání o smluvní pokutě nebylo obsaženo v předkládané smlouvě nebo bylo uvedeno malým písmem. Zmínit můžete i zakázané agresivní obchodní praktiky, pokud na vás podomní obchodník vyvíjel nátlak či vám tvrdil, že účast v aukci je nezávazná a bezplatná.

Když přijde den zúčtování

Od kontroly ročního vyúčtování, které mnoha lidem letos přišlo kvůli posunutí fyzických odečtů později než jindy, odrazují mnohá nic neříkající čísla i odborné termíny. Většina lidí tak pouze uvítá případný přeplatek nebo zakleje nad nedoplatkem. Lidé si občas stěžují, že přeplatek jim nebyl vrácen, protože došlo k jeho započtení do další zálohy. To je ospravedlnitelné při stokorunových částkách, ovšem u vyšších částek není důvod, aby je dodavatelé nevraceli.

Máte-li pochybnosti o výši nedoplatku či přeplatku, zkontrolujte si, zda odpovídá výše záloh, a podívejte se, zda je správně uveden vámi sjednaný produkt, sazba a jistič. Pro jistotu se zaměřte i na zúčtovací období, zaznamenali jsme totiž případy, kdy při změně dodavatele požadoval zaplacení spotřebované energie za stejné období jak původní, tak nový dodavatel. K výši ceny za spotřebovanou energii je třeba připočítat i platbu za stálý měsíční plat. Jeho výše, jak název napovídá, se neodvíjí od množství spotřebované energie, avšak může se významně podílet na celkové ceně za dodávky energií.

Pokud se vám zdá, že vyúčtování není přehledné a srozumitelné, chtějte vysvětlit nejasnosti od svého dodavatele. Ten je také povinen vám na vyžádání poskytnout údaj o spotřebě alespoň za poslední tři roky. Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování naleznete v obchodních podmínkách. V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, abyste po prvotním informativním kontaktu podali reklamaci písemně. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace.

Vaši reklamaci musí dodavatel vyřídit do 15 dnů od jejího doručení. Uzná-li chybu, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, vzniká vám u elektřiny právo na náhradu 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun za každý den zpoždění, maximálně 7500 korun. Právo na náhradu je třeba uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.

Jestliže dodavatel nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, bude vám nesprávně fakturovaná částka vrácena zpět.

Když je to načerno

Mezi všeobecně známé případy černého odběru energií, slovy zákona neoprávněného odběru, patří pěstírny marihuany nebo vykutálení jedinci, kteří technickým zásahem odebírají elektřinu zadarmo. Ovšem neoprávněným odběratelem energií se můžete stát i nevědomky. A to za situace, kdy máte poškozený elektroměr. Za jeho stav přitom odpovídáte vy, nikoliv dodavatel nebo distributor. Tato informace vyvolává často vlnu rozhořčení, ovšem zákon hovoří jasně. Je tedy v zájmu každého, aby elektroměr či plynoměr pravidelně kontroloval a jeho poškození hlásil.

Jako neoprávněný odběr je také hodnocena situace, kdy je odebírána energie bez řádně uzavřené smlouvy. K tomu může dojít i v případě, že měníte dodavatele a nová smlouva vám nenavazuje bezprostředně na tu původní. Je proto nezbytné mít v pořádku smluvní dokumentaci. Ve výsledku totiž kvůli neoprávněnému odběru můžete zaplatit mnohonásobně více, než jste skutečně odebrali, jestliže nepůjde prokázat reálnou výši odběru. Tehdy se totiž postupuje podle výpočtu stanoveného zvláštní vyhláškou. Dle českých soudů se sice mají vzít v potaz všechny konkrétní okolnosti neoprávněného odběru, včetně zavinění a historické spotřeby v odběrném místě, ovšem lépe je neoprávněnému odběru předcházet.

Když máte závazky

Jak již bylo uvedeno výše, u smluv na dobu určitou existuje riziko smluvní pokuty za její předčasné ukončení. To je nutné si uvědomit i v případě, že se stěhujete z odběrného místa. Někteří dodavatelé totiž stěhování uznávají jako důvod k ukončení smlouvy, jiní požadují zaplatit smluvní pokutu. Jelikož zákon tuto situaci neupravuje, záleží na smluvních podmínkách konkrétního dodavatele. Smluvní pokutě se lze vyhnout tím, že přemluvíte k uzavření smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem osobu, která bude předmětnou nemovitost užívat po vás. Případně se můžete rozhodnout, že budete ve smlouvě pokračovat v novém odběrném místě.

Ve smluvní dokumentaci byste měli hledat i další smluvní pokuty a poplatky. Jedná se například o poplatky za upomínky nebo za opětovné připojení. Jejich výše by měla odpovídat skutečným nákladům, často však tomu tak není.

Když není s dodavatelem rozumná řeč

Jestliže dodavatel nevyřešil problém podle vašich představ, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad a žádat jej o pomoc nebo radu. Úřad může také sám na základě vašeho podnětu nařídit u dodavatele kontrolu a uložit mu pokutu, pokud zjistí nějaké nedostatky. Využít můžete i možnosti mimosoudního řešení sporu. Výhodou mimosoudního řešení je jeho rychlost ve srovnání se soudním řízením a také to, že není třeba platit žádné poplatky za jeho zahájení nebo se nechat zastoupit advokátem.

V případě, že máte problém se zprostředkovatelem a pořadatelem pochybných energetických aukcí, je k řešení příslušná Česká obchodní inspekce, která může obdobně jako Energetický regulační úřad provést kontrolu a uložit zprostředkovateli pokutu nebo věc řešit v rámci mimosoudního řešení sporu. Krajním, časově i finančně nákladnějším řešením je pak podání žaloby k soudu.


Přihlásit