Sjednání nájmu bytu přes realitní kancelář

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 5/2019

Neustálý růst cen bytů a zpřísňování podmínek pro získání hypotéky vede ke zvýšenému zájmu o nájemní bydlení. Ne každý pronajímatel má chuť a čas jednat přímo s potencionálními nájemci. Někteří zájemci o nájemní bydlení si zase nejsou jisti, zda si nájem bytu sjednají správně sami. Právě proto někdy pronajímatelé i zájemci řeší nájem bytu prostřednictvím realitních kanceláří, což ale nemusí být vždy bez problémů. Na co si dát pozor při sjednávání nájmu bytu přes realitní kancelář?

Zkontrolujte provizi realitní kanceláře

Realitní kanceláře neposkytují své služby zadarmo, což je nepochybně v pořádku. Provizi za sjednání nájmu bytu platí buď pronajímatel, zájemce, nebo někdy i oba. Výše provize placená nájemcem obvykle činí jedno až dvě měsíční nájemné a je splatná při podpisu nájemní smlouvy.

Některé realitní kanceláře ovšem požadují zaplatit dopředu a provizi si ponechají, i když k uzavření nájemní smlouvy nakonec vůbec nedojde. Někdy i v případě, že si uzavření nájmu rozmyslel pronajímatel nebo k uzavření smlouvy nedošlo, protože byt neodpovídal požadavkům zájemce nebo inzerovaným skutečnostem. Je tedy na místě si prostudovat podmínky smlouvy, kterou sjednáváte s realitní kanceláří za účelem obstarání nájmu bytu, včetně podmínek vrácení provize.

Může se také stát, že realitní kancelář písemnou smlouvu se zájemcem o nájemní bydlení vůbec neuzavře. Na zaplacení provize vystaví pouze stvrzenku, ze které nemusí být patrné, k jaké činnosti realitní kanceláře se váže. V takovém případě je pak ještě obtížnější domoci se vrácení provize než v případě písemné smlouvy, neboť mohou chybět důkazy o tom, že provize byla zaplacena a za jakých podmínek se tak stalo.

Pozor na další poplatky

Pronajímatel má vůči nájemci právo pouze na zaplacení nájemného a plateb za služby a dohodnou-li se na tom, pak také právo na složení vratné kauce, která se započítává na případné dluhy na nájemném a platbách za služby či na způsobené škody v bytě.

Některé realitní kanceláře si však účtují nesmyslné poplatky, jako je poplatek za prodloužení nájemní smlouvy nebo poplatek za předložení vyúčtování služeb. Předložení vyúčtování je však povinností pronajímatele a zákon nestanoví, že by za něj měl nájemce pronajímateli něco platit. Nejlepší obranou tak je, když zájemce na placení nesmyslných poplatků nepřistoupí a trvá na jejich vyškrtnutí ze smlouvy. V případě sporu by mohl zvítězit názor, že nájemce je povinen poplatky zaplatit, jelikož se na tom s realitní kanceláří či pronajímatelem dohodl.

Co nelze v nájemní smlouvě zakázat

Mnohé realitní kanceláře mají svoji vzorovou nájemní smlouvu, kterou předloží nájemci k podpisu. Bylo by chybou se domnívat, že taková smlouva vždy odpovídá zákonu, proto je vhodné si smlouvu vyžádat k okomentování a případným úpravám.

Některé z takto připravených nájemních smluv obsahují například zákaz chovu zvířat, zákaz návštěv nebo zákaz zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takové zákazy jsou však podle občanského zákoníku neplatné a nájemce je nemusí dodržovat.

To stejné platí i pro zákaz podnikání v bytě. Ve smlouvě také nesmí být žádná smluvní pokuta. Výše uvedené samozřejmě neznamená, že si nájemce může v nájemním bytě dělat vše, co se mu zlíbí. Svou činností nesmí byt poškozovat a nesmí si počínat tak, aby jeho chováním byl naplněn zákonný termín „hrubé porušení povinností“, které je důvodem k výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou, případně „zvlášť závažné porušení povinností“, které vede k výpovědi bez výpovědní doby.

Dále také nesmí nájemce ohrožovat či nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem či například kouřením na balkoně nebo chodbách. Nájemci ovšem nelze dopředu například zcela zakázat kouření nebo poslech hlučné hudby.

Jak je to se zvýšením nájemného při prodloužení smlouvy

Občanský zákoník obsahuje hranici, která nesmí být při zvýšení nájemného překročena u smlouvy na dobu neurčitou. Jestliže má však nájemce uzavřenou smlouvu na dobu určitou, je třeba si uvědomit, že po jejím uplynutí může pronajímatel předložit smlouvu novou s výrazně zvýšeným nájemným. Pokud nájemce nebude s takovou částkou souhlasit, nezbude mu nic jiného, než se z bytu odstěhovat.


Přihlásit