Za co platíme dodavateli energií

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 3/2019

Většina lidí si povzdechne při placení záloh na spotřebu energií nebo při zjištění výše nedoplatku z ročního vyúčtování. Někdy je vyúčtování tak nepříjemným překvapením, že je přiměje i k úvahám o změně dodavatele. Jen někteří pak zkoumají, z čeho se platby za elektřinu nebo plyn skládají. Navíc platby za dodávky energií nejsou jedinými částkami, které může dodavatel požadovat. Z čeho se tedy skládají platby za energie a jaké další částky mohou dodavatelé po svých zákaznících požadovat?

Brožura Jak se vyznat v energetice

Až na absolutní výjimky neexistuje spotřebitel, kterého by se netýkala oblast energetiky. Všichni ve tmě saháme po vypínači. Většina z nás spoléhá na elektřinu či plyn při vytápění a ohřevu vody. Brožura Jak se vyznat v energetice, kterou si můžete stáhnout na www.dtest.cz/energetika, vás provede vším, co byste měli vědět, abyste za elektřinu či plyn neplatili více, než musíte, a abyste se uměli bránit, když dodavatel neposkytuje služby v souladu se smlouvou či pošle příliš vysoké vyúčtování.

Zálohy na spotřebu energií

Výši záloh má podle zákona stanovit dodavatel při podpisu smlouvy o dodávkách energií na základě očekávané spotřeby, přičemž bude vycházet z dřívější spotřeby v daném odběrném místě. Zúčtovací období činí zpravidla dvanáct měsíců a tomu odpovídá i počet záloh. Dodavatel se však může se spotřebitelem dohodnout i na jiném počtu záloh či na změně jejich výše. Podrobnosti ohledně záloh bývají uvedeny v obchodních podmínkách.

Ovšem někteří dodavatelé možnosti upravovat počet záloh a jejich výši využívají při sjednání smlouvy k vytvoření dojmu, že spotřebitel zaplatí méně, než tomu nakonec bude. Na začátku například stanoví nižší zálohy, avšak za několik měsíců je navýší. Jindy požadují po zákaznících třeba jen deset měsíčních záloh, ovšem o to vyšší nedoplatek po nich požadují zaplatit později po provedeném vyúčtování. Jiní dodavatelé pak určí neúměrně vysoké zálohy, aby získali prostředky pro řešení svých případných finanční problémů. Pokud později skončí v insolvenci, může být pro spotřebitele problém se domoci vrácení vzniklých přeplatků.

Na druhou stranu, k úpravě záloh může dodavatel oprávněně přistoupit v případě, že dochází ke změně výše ceny za dodávky energií nebo ke zvýšení spotřeby energií v odběrném místě. Není-li spotřebitel spokojen s výší či počtem záloh, měl by se nejprve obrátit na dodavatele s žádostí o jejich úpravu s odkazem, že mají co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu. Jestliže dodavatel odmítne výši záloh snížit či zvýšit, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu

Ruku na srdce, kdo z nás podrobně studuje vyúčtování? V něm však můžete nalézt nejen rozpis plateb, ale při podrobnějším zkoumání lze rozlišit i to, z čeho se platby konkrétně skládají. Cena elektřiny a plynu je složena jednak z části regulované, kterou dodavatel nemůže ovlivnit, jelikož ji určuje stát prostřednictvím cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a dále z části neregulované stanovené dodavatelem. Regulovanou část ceny elektřiny tvoří poplatky za distribuci a další nezbytné služby spojené s dodávkami, daně a odvody související s podporou obnovitelných zdrojů. Výši ceny za distribuci lze ovlivnit zvolením vhodné distribuční sazby a velikosti jističe. Neregulovaná část se skládá jednak z ceny za dodávku elektřiny a dále ze stálého měsíčního platu, tedy fixní složky nezávislé na množství odebrané elektřiny. Na tuto položku někdy lidé zapomínají, ovšem měli by se o její výši rovněž zajímat. Obdobně i cena plynu se skládá z regulované a neregulované složky. A opět platí, že byste měli upřít pozornost na neregulovanou složku, kterou tvoří vedle ceny za odebrané množství plynu i stálý měsíční poplatek.

Pozor na upomínky a špatnou platební historii

Nebude-li spotřebitel včas a v plné výši hradit zálohy na spotřebu elektřiny nebo plynu, může po něm dodavatel požadovat další platby jako kompenzaci za náklady, které mu vznikly v souvislosti s upomínáním o jejich zaplacení, případně také úroky za dobu dluhu na zálohách. Podrobnosti, zejména výše požadované částky za upomínku pohybující se řádově ve stokorunách, bývají stanovené zpravidla v cenících. Někteří dodavatelé mají zpoplatněnou třeba až druhou či třetí upomínku.

Následkem nesprávného placení záloh může být podle obchodních podmínek některých dodavatelů i zvýšení záloh. Jestliže tedy nejste schopni platit zálohy na spotřebu energií řádně, domluvte se s dodavatelem na úpravě jejich výše a případně i na splátkovém kalendáři.

Někteří dodavatelé jako podmínku pro uzavření smlouvy požadují po spotřebiteli zaplacení jistoty. Jedná se o složení určité částky například ve výši trojnásobku měsíční zálohy předem na účet dodavatele. Dodavatelé tak postupují především u spotřebitelů, u nichž mají evidované dlužné částky za spotřebované energie nebo i u jiných plateb.

Smluvní pokuty

Ne všichni spotřebitelé při podpisu smlouvy o dodávce energií zaznamenají, že svým podpisem přistupují nejen k odběru elektřiny nebo plynu, ale zavazují se i k zaplacení smluvních pokut. Jejich výše bývá nejčastěji stanovena v cenících a situace, za nichž je dodavatel bude požadovat, jsou popsány v obchodních podmínkách. Je-li spotřebitel s ceníky a obchodními podmínkami prokazatelně seznámen, nejčastěji tak, že jsou mu předloženy nebo jsou na zadní straně podepisované smlouvy, pak platí, že jej zavazují. Spotřebitele by obchodní podmínky nezavazovaly, jestliže by odporovaly zákonu nebo by se jednalo o takzvaná překvapivá ustanovení, tedy o takové podmínky, které jsou psané velmi malým písmem, nachází se na nečekaném místě, jsou nejasně formulované a podobně. Dodavatel typicky požaduje zaplacení smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, tedy v případě, že spotřebitel vypovídá smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Smluvní pokuta se v takovém případě pohybuje ve výši několika tisíc korun. Ovšem v naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s případy, kdy dodavatel požadoval částku odpovídající předpokládané spotřebě do skončení sjednané doby smlouvy, tedy například i částku kolem 20 000 korun. Takový požadavek dodavatele však není oprávněný již z toho důvodu, že spotřebitel se nezavazuje k odběru konkrétního množství energií, pokud by například byl delší dobu mimo domov, žádnou elektřinu či plyn by nespotřeboval.

O smluvních pokutách obecně platí, že málokomu se chce pustit do sporu s dodavatelem ohledně jejich oprávněnosti. Spor může zabrat mnoho času a v případě prohry navíc spotřebitel musí uhradit dodavateli náklady na řízení. Spotřebitel by se tedy měl zajímat již před podpisem smlouvy, jaké smluvní pokuty mu hrozí.

Reklamace vyúčtování

Po skončení zúčtovacího období dodavatel vypořádá případné nedoplatky či přeplatky na základě odečtů. Je nutné upozornit, že termín odečtu určuje distributor, přičemž se odečty neprovádí plošně v jeden den, to je důvod, proč vyúčtování nechodí všem stejně. Způsob, jakým dodavatel vypořádává přeplatky a nedoplatky, je stanoven v obchodních podmínkách.

Ohledně reklamace zákon stanoví, že dodavatel musí vyřídit reklamaci vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího doručení. Jestliže pak uzná reklamaci za oprávněnou, musí vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů. Zpozdí-li se, má spotřebitel v případě elektřiny nárok na 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 000 korun. U plynu se pak jedná o náhradu ve výši 750 korun za každý den, nejvýše však 7500 korun. Podání reklamace však nezbavuje spotřebitele povinnosti zaplatit fakturovanou částku.

Zámečníci, sklenáři, pojištění, žárovky a další

Dodavatel vám může vedle dodávek energií nabídnout i další doplňkové služby, některé jsou navázány na dodávky energií (služby elektrikáře, plynaře), další souvisí s užíváním bytu či domu (sklenář, zámečník, instalatér), ale jedná se i například o nejrůznější druhy pojištění. Vždy si dobře prostudujte, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je vám služba poskytována a zda ji vůbec využijete, případně si ji porovnejte s konkurenčními nabídkami. Asi nejproslulejší je doplňková služba spočívající v koupi či darování žárovek. Po zrušení smlouvy vám dodavatel za darované či za symbolickou cenu prodané žárovky pošle fakturu na několikatisícovou částku. Česká obchodní inspekce i soudy vyslovily, že dodavatelé nemají právo takovou částku požadovat, kromě jiného z důvodu, že neodpovídá tržní ceně žárovek. Postačí tedy žárovky vrátit nebo zaplatit jejich tržní cenu.


Přihlásit