Pozor na podomní prodejce energií

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2019

Přestože jsou lidé před praktikami podomních prodejců pravidelně varováni, stále se najdou tací, kteří jim otevřou dveře. Nejen starší lidé pak i nevědomky uzavřou nevýhodnou smlouvu o dodávkách energií s novým dodavatelem. Jaké nástrahy s sebou podomní prodejci přináší? A jak se jim nejlépe bránit?

(Ne)zvaná návštěva podomního prodejce

Informovaný a uvědomělý spotřebitel by měl po zazvonění podomního prodejce (nejen energií) jeho návštěvu odmítnout. Měl by jej rovněž případně upozornit, že po­domní prodej je v dané obci či městě zakázán. Což je ostatně vysoce pravděpodobné, jelikož mnoho obcí a měst již vydalo vyhlášku, která takový zákaz upravuje. Vhodné je také, pokud s odkazem na zákaz podomního prodeje přivoláte hlídku městské policie, čímž ochráníte i obyvatele okolních domů.

Někteří obchodníci se však do vašich příbytků dostanou i lstí. Představí se jako zástupci Energetického regulačního úřadu, distributora či stávajícího dodavatele. Pak z vás za účelem údajné kontroly vylákají roční vyúčtování či smlouvu o dodávkách energií. Z dokumentů získají potřebné údaje pro uzavření nové smlouvy, tedy zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo odběrného místa či informaci o stávajícím dodavateli, kterému za vás zašlou výpověď.

Dalším trikem je podstrčení smlouvy o dodávkách energií k podpisu, kterou podomní prodejce vydává za neškodné potvrzení o své návštěvě. Smlouva se může vyklubat i z dokumentu, který byl prezentován jako nezávazná nabídka. Není tedy dobré cokoli podom­nímu prodejci podepisovat.

Někteří obchodníci zákaz podomního prodeje obchází tím, že si s vámi po telefonu sjednají schůzku, respektive se vám dopředu telefonicky ohlásí. Jiní se neštítí použít agresivní obchodní praktiky, tedy nejrůznější formy nátlaku, například tvrzení, že změnit dodavatele musí každý ve vašem domě. Ovšem někdy stačí na překvapeného zákazníka vychrlit i změť odborných výrazů. Ve své domnělé neznalosti pak zahanbený spotřebitel podepíše vše, co mu „hodný“ prodejce předloží k podpisu, protože přeci podle jeho tvrzení ušetří.

Nástrahy smluv uzavřených s podomním prodejcem

Jestliže jste nuceni k podpisu jakéhokoli dokumentu lživým, lstivým či agresivním jednáním, nelze očekávat, že případná sjednaná smlouva pro vás bude výhodná. Nejvýhodnější nabídky si totiž musíte aktivně vyhledat sami, například prostřednictvím internetových srovnávačů, ale nejlépe oslovením konkrétních dodavatelů. Protože srovnávače neberou v potaz všechny podmínky smluv a ne všechny nabídky jsou veřejné.

Zdánlivě výhodné jsou například garance nejnižší ceny, které se někdy vážou na smlouvy sjednané na dobu určitou. Podstatou garance nejnižší ceny je slib dodavatele, že po dobu trvání smlouvy vám i při stoupání cen za energie zaručí takovou cenu, která nebude vyšší než cena dodavatele s největším počtem zákazníků ve vašem regionu. Ovšem jednotliví dodavatelé nabízí různé smlouvy s různými cenami, takže není zřejmé, jaké konkrétní hodnoty bude ve vašem případě dodavatel v budoucnu porovnávat. Služba garance ceny pak bývá zpoplatněna a cena za ni může být nakonec vyšší než dosažená úspora u plateb za spotřebované energie.

Dalším problematickým smluvním ustanovením je takzvané automatické prodloužení, kvůli kterému se smlouva na dobu určitou automaticky prodlužuje na další období, jestliže dopředu v určitém čase nedáte najevo, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat. O existenci automatického prodloužení nemá však řada spotřebitelů potuchu.

Před podpisem smlouvy je dále užitečné zkontrolovat všechny smluvní pokuty. Ty mohou být obsaženy ve smlouvě, ale v i obchodních podmínkách či cenících. Největší problém činí smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, které vám dodavatel vyfakturuje v případě, že ukončíte smlouvu na dobu určitou před uplynutím sjednané doby.

Znát zákon a nebát se ho použít

Občanský zákoník umožňuje odstoupit až na výjimky od všech smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodejce bez udání důvodu a bez peněžité sankce. Důvodem je okamžik překvapení a nemožnost si nabídku pořádně rozmyslet. Energetický zákon jde ještě dále, když vedle odstoupení upravuje i možnost výpovědi takto uzavřené smlouvy. Od smlouvy o dodávkách energií uzavřené při podom­ním prodeji tak můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok.

Porušil-li prodejce zákaz podomního prodeje, je také možné informovat obecní či městský úřad, který může prodejce pokutovat. Co se týče použití již zmíněných agresivních obchodních praktik ze strany prodejce, tak smlouva podepsaná pod nátlakem by z hlediska práva nebyla vůbec uzavřena. To platí i v případě, že jste byli mylně informováni a domnívali se, že pouze podepisujete nezávazný dokument. Problematické ovšem je dokázat použití nátlaku či lsti.

Nejprve je tedy nutné zaslat dodavateli výpověď či odstoupení a případně jej i upozornit na porušení zákazu podomního prodeje a na užití agresivní praktiky při sjednávání smlouvy včetně pochybností ohledně platnosti smlouvy. Na dodavatele se obracejte vždy písemně, tedy alespoň e-mailem, nebude-li to možné doporučeným dopisem s dodejkou. Telefonátem si většinou nepomůžete a ztratíte tím jen čas. Zároveň je vhodné se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na Českou obchodní inspekci, o jejichž pravomocech bude ještě řeč.

Led žárovky neboli dar – nedar

Nechvalně známý je i „dar“ v podobě LED žárovek, které obdržíte zdarma nebo za symbolickou cenu jako odměnu za uzavřenou smlouvu. Jestliže však využijete svého práva odstoupit od smlouvy či ji vypovědět, dodavatel vám naúčtuje za žárovky několikatisícovou částku. Bude se přitom ohánět tím, že má na to podle smlouvy právo.

Dodavatel však nemá na takovou platbu nárok, jelikož se jedná o peněžitou sankci, která je při takovém ukončení smlouvy nepřípustná. Ostatně tento náš názor již potvrdil Ústavní soud ČR i Česká obchodní inspekce.

Pochybné aukce energií

Zvláštní pozornost zaslouží i podomní nabízení účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je podpis přihlášky do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Často se však žádná aukce nekoná. Podomní prodejce jako zprostředkovatel za vás uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií. Odstoupíte-li od takové smlouvy či ji vypovíte, bude vám naúčtována smluvní pokuta obdobně jako v případě výše uvedených žárovek.

Připravili jsme pro vás leták s užitečnými radami, který si
můžete zdarma stáhnout ZDE.

Problematické je, že zprostředkovatel se brání tím, že není dodavatelem energií, že nemá licenci od Energetického regulačního úřadu, a tak se na něj nevztahuje energetický zákon ani pravomoc úřadu. Podle našeho názoru se jedná o jasné obcházení zákona, respektive celý uvedený aukční model je vymyšlen tak, aby došlo ke zbavení spotřebitele jeho práv na bezplatné zrušení smlouvy o dodávkách garantovaných zákonem. Tím se tento model podobá již výše uvedeným žárovkám, v obou případech se totiž spotřebitel upisuje dvěma smlouvami různým společnostem. V případě žárovek se jedná o smlouvu o prodeji/darování žárovek uzavíranou s jinou společností než dodavatelem a dále o smlouvu o dodávkách energií. U aukcí podepisuje spotřebitel přihlášku do aukce a zároveň dává plnou moc pro změnu dodavatele rovněž odlišné společnosti, než je dodavatel, se kterým je poté uzavřena smlouva o dodávkách energií.

Stejně jako v případě výše zmíněných žárovek se můžete obrátit nejen na Energetický regulační úřad, ale i na Českou obchodní inspekci. Je rovněž vhodné odvolat plnou moc udělenou zprostředkovateli, jelikož někdy je v přihlášce uvedeno, že se vztahuje na určité období či na více energetických aukcí.

Zvažte podání trestního oznámení a žaloby u soudu

Kromě již zmíněné obrany prostřednictvím Energetického regulačního úřadu či České obchodní inspekce, máte možnost podat na podomního prodejce i trestní oznámení. Nemusíte uvést konkrétní trestný čin, o který se jedná, důležité je v podání vylíčit všechny skutečnosti, tedy agresivní praktiky, respektive vydávání se za někoho jiného, uvedení v omyl či nátlak, který byl vůči vám učiněn.

Další možností pak je obrátit se na soud. Ovšem zde je třeba upozornit na riziko zaplacení vlastních soudních výloh a případně i nákladů protistrany včetně právního zastoupení, pokud byste ve sporu neuspěli. Budete-li mít však k ruce stanovisko Energetického regulačního úřadu či České obchodní inspekce znějící ve váš prospěch, mohlo by to u soudu také pomoci.


Přihlásit