Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Rádi byste zrušili smlouvu s operátorem na poskytování internetu, která je uzavřená na dobu neurčitou? Pomoci vám může náš vzor.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Smluvní vztahy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší a právní účinky tohoto jednání nastávají až uplynutím výpovědní lhůty. Na plnění, které smluvní strany získaly za dobu jejího trvání, se tak nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení a strany nejsou povinny si jej vzájemně vrátit.

 

Jak tento vzor využít?

Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost, a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, závazek lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Tolik říká obecná úprava v § 1999 občanského zákoníku. Nicméně zákon nebrání stranám, aby se smluvně od zákona odchýlily. Ve smlouvě mohou být dále sjednány podmínky výpovědi. I toto je třeba respektovat.

Výpověď smlouvy je jednostranným úkonem, k její platnosti tedy není zapotřebí souhlasu protistrany a není nutné uvádět její důvod. Smluvní vztah nezaniká výpovědí, ale až uplynutím výpovědní lhůty. Ze zákona nelze vypovědět smlouvy s jednorázovým plněním a smlouvy uzavřené na dobu určitou.

Zákon pro případ výpovědi určitých smluvních typů upravuje výpověď odlišně. Jedná se například o smlouvy nájemní, smlouvy o pachtu, pracovní smlouvy. Je tak třeba věnovat pozornost tomu, zda existuje speciální právní úprava. Často se spotřebitel seznamuje s podmínkami ukončení smlouvy v obchodních podmínkách poskytovatelů různých služeb. Zvláště u spotřebitelských smluv však nesmí být podmínky pro vypovězení smlouvy příliš přísné, mohlo by se totiž jednat o nepřiměřená ujednání, ke kterým se nepřihlíží. Občanský zákoník například zakazuje, aby podnikatel měl právo vypovědět smlouvu bez přiměřené výpovědní doby, aniž by k tomu existoval důvod hodný zvláštního zřetele.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Vzor obsahuje obecnou úpravu, pro jednotlivé smluvní typy ovšem mohou platit odlišné zvláštní podmínky výpovědi. Výpověď je třeba doručit druhé smluvní straně, nejlépe doporučeně s dodejkou. Pokud byla smlouva uzavřena písemnou formou, musí být i výpověď písemná. Pro předcházení sporů je nanejvýš vhodné volit písemnou formu také tam, kde to povinné není. Je třeba věnovat pozornost i tomu, aby byla nezaměnitelně identifikována vypovídaná smlouva a její účastníci.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1999)
     
Sdílejte

Přihlásit