Výzva k plnění ze smlouvy o opravě

Dali jste nepojízdné auto do opravny a ve smlouvě není uvedeno, dokdy musí být oprava provedena? A automechanik se nemá k dokončení opravy? Právě pak se vám může hodit následující vzor.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Pro platnost většiny smluv není jejich podstatnou náležitostí stanovení doby splnění. Přesto jde o velice užitečné ujednání, které by nemělo ve smlouvě chybět. Není-li však čas plnění ve smlouvě uveden a zároveň pro konkrétní smluvní typ neexistuje zvláštní úprava stanovující, dokdy má být závazek splněn, platí obecné pravidlo, že oprávněná osoba může požadovat plnění ihned a druhá strana je poté povinna plnit bez zbytečného odkladu.

Byla-li konkrétně uzavřena smlouva o opravě věci (smlouva o dílo) a doba plnění nebyla nikterak ujednána, zákon ukládá zhotoviteli, aby dílo provedl v době přiměřené jeho povaze. Současně se má za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele. To znamená, že se může rozhodnout splnit závazek před uplynutím přiměřené doby, avšak vy jako objednatel díla od něho nemůžete předčasné splnění vyžadovat.

Chybí-li tedy ve smlouvě termín dokončení opravy a současně i uplynula doba podle vás přiměřená k jejímu provedení, je nutné povinnou stranu o plnění požádat.

 

Jak tento vzor využít?

Výzva k plnění nemá zákonem předepsanou formu. Stačí tedy, pokud k plnění ze smlouvy vyzvete ústně. Není však nad písemnou formu, která snáze prokáže vaši projevenou vůli.

Splnění závazku můžete požadovat nejdříve po uplynutí přiměřené doby, která je k provedení opravy zapotřebí, nikoliv tedy druhý den po uzavření smlouvy. Nezapomínejte na to, že při absenci ujednané doby splnění zákon zvýhodňuje zhotovitele. Ten si může s opravou pospíšit a dokončit ji před tzv. dobou přiměřenou, avšak není to jeho povinností, a tedy se nemůžete předčasné opravy domáhat. Přiměřenost doby se určuje obtížně a většinou každá ze stran si pod tím představí něco jiného. Musí se při jejím stanovení přihlédnout k rozsahu a náročnosti prací, jakož i k nutnosti obstarat náhradní díly. Budete-li mít za to, že potřebná doba již uplynula, vyžadujte vydání opravené věci bez zbytečného odkladu, tj. v řádech hodin či dnů podle povahy závazku. Zákon v tomhle směru není úplně přesný, proto bude jistější ve výzvě uvést přesný termín pro splnění či určit lhůtu, dokdy nejpozději tak má učinit. Takto určená lhůta je pro povinnou stranu závazná.

I když ve smlouvě není konkrétní datum či číslicí stanovená lhůta, neznamená to, že doba splnění není určena. Pokud je u povinnosti ve smlouvě uveden výraz “ihned”, obecně to značí lhůtu pěti dnů, spojení “začátek určitého období” prvních deset dnů tohoto období apod. Jde o výrazy z obchodní praxe podnikatelů, ale lze se s nimi setkat i ve spotřebitelských smlouvách.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Pokud by se povinná osoba vyhýbala převzetí výzvy zasílané prostřednictvím pošty, uplatní se zákonná domněnka, že došla adresátovi třetí pracovní den po odeslání. Znamená to, že je na druhé straně v případě nesouhlasu pozdější termín doručení prokázat.

Nebude-li výzva k plnění úspěšná, dostává se povinná strana do prodlení. V této situaci využijte vzor „Stanovení dodatečné lhůty po nesplnění termínu“.

Jestliže smlouva neobsahuje dobu splnění, zřejmě se to bez výzvy k plnění neobejde. To však neznamená, že ten, kdo má plnit, musí na výzvu čekat. Může plnit i sám od sebe a oprávněná osoba je povinna nabízené plnění přijmout a poskytnout potřebnou součinnost, jinak se i ona může dostat do prodlení.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1958–1960, § 1962, § 2590)
     
Sdílejte

Přihlásit