Stanovení dodatečné lhůty po nesplnění termínu

Uzavřeli jste smlouvu, podle které mělo být zboží dodáno či služba poskytnuta ke konkrétnímu dni, a nestalo se tak? Poradit by vám s dalším postupem mohl tento vzorový dopis.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud váš smluvní partner nesplní svůj závazek ve sjednané lhůtě, nastávají pro něj právní důsledky prodlení dlužníka s plněním závazku. Pokud v důsledku tohoto prodlení dojde k podstatnému porušení smlouvy, máte právo od ní odstoupit.

Jestliže prodlení zakládá nepodstatné porušení smluvní povinnosti, je možné od takové smlouvy odstoupit až poté, co poskytnete dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění. V případě prodlení druhé strany se totiž můžete dožadovat splnění, anebo můžete od smlouvy odstoupit, a to s pomocí tohoto vzoru.

 

Jak tento vzor využít?

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy osoba, která je v prodlení, věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Nejste-li si jisti významem porušení smlouvy, poskytnutím dodatečné lhůty předejdete případným budoucím sporům ohledně oprávněnosti odstoupení od smlouvy.

Je užitečné vědět, že dodatečná lhůta nemusí být nutně poskytnuta výslovně, postačí, že je poskytnuta mlčky. Dodatečná lhůta nesmí být nepřiměřeně krátká. Měla by být zejména přiměřená tomu, co je třeba ještě dodat nebo vykonat, aby bylo vůbec reálné během ní závazek splnit. Rovněž ale musí být brán zřetel i na délku doby, která již marně uplynula.

Pokud druhá strana nesplní svou povinnost v této dodatečné lhůtě, i když jste jí oznámili, že ji už více neprodloužíte, platí, že od smlouvy odstupujete.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli (zálohu apod.). Pokud neodstoupíte bez zbytečného odkladu, tj. v řádech hodin či dnů, poté, kdy jste se dozvěděli o prodlení druhé strany, považuje se porušení smlouvy za nepodstatné a musíte dát přiměřený prostor k dodatečnému splnění. Není-li poskytnutá lhůta dostatečně dlouhá, účinky zrušení smlouvy odstoupením nastanou až po uplynutí skutečně přiměřené lhůty ke splnění.

Osoba, která je v prodlení, dále odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Při prodlení se zaplacením náleží poškozenému úrok z prodlení, aniž by byl sjednán ve smlouvě. Pokud vznikne škoda, máte nárok na její náhradu jen tehdy, jestliže není kryta úroky z prodlení.

Jiná situace nastává v případě, kdy již při uzavření smlouvy je z povahy věci nebo z uzavřené smlouvy zjevné, že na opožděném plnění nebude mít spotřebitel zájem (tzv. fixní smlouvy), např. dodání svatebních šatů pro určitý den svatby, narozeninového dortu pro rodinnou oslavu. Zde platí, že pokud spotřebitel podnikateli neoznámí, že i po uplynutí lhůty na plnění smlouvy trvá, závazek ze smlouvy automaticky (ze zákona) zaniká (není tedy třeba od smlouvy odstoupit). Spotřebitel má pak právo na náhradu vzniklé škody (např. náklady spojené s expresním obstaráním jiných svatebních šatů nebo jiného narozeninového dortu).

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1968-1971, § 1977-1980, § 2002)
     

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit