Oznámení o předčasném splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného od 1. ledna 2011

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Tento vzor lze využít v případech, kdy spotřebitel chce uhradit dlužné peněžité prostředky poskytnuté spotřebitelským úvěrem dříve, než bylo původně smlouvou dohodnuto, a to v případě, že k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru došlo od 1. ledna 2011, včetně.

Kdy je tento vzor vhodný?

Dnem 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, č. 145/2010 Sb., který přináší spotřebitelům mnoho výhod. Zatímco podle předchozího zákona byly podmínky pro předčasné splacení stanoveny úvěrovou společností víceméně libovolně, v novém zákoně se na tyto případy vztahují přísná pravidla.

V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru podle nové úpravy má totiž věřitel nárok pouze na úhradu nutných a objektivně odůvodnitelných nákladů, které mu s předčasným splacením úvěru vznikly. Tyto věřitelovy náklady navíc nesmí přesáhnout částku, kterou by spotřebitel zaplatil na úrocích v období od splacení úvěru do konce trvání úvěru. Tato výše náhrady nákladů dále nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

 

Jak tento vzor použít?

V oznámení o předčasném splacení spotřebitelského úvěru je vždy nutné dostatečně specifikovat obě smluvní strany především uvedením jejich jména/názvu a bydliště/sídla. Dále je nezbytné dostatečně vymezit úvěr, který chcete splatit – k tomu většinou postačí uvedení čísla smlouvy, na základě které byl úvěr poskytnut. V neposlední řadě je rovněž nutné uvést, jakou část ze svého úvěru si přejete jednorázově splatit, zákon totiž dává spotřebiteli možnost splatit jednorázově nejenom celý úvěr, ale i jeho libovolně vysokou část.Přihlásit