Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného před 1. lednem 2011

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Tento vzor lze využít v případech, kdy spotřebitel chce uhradit dlužné peněžité prostředky poskytnuté spotřebitelským úvěrem dříve, než bylo původně smlouvou dohodnuto, a to v případě, že k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru došlo před 1. lednem 2011.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitelský úvěr a jeho problematika je pro smlouvy uzavřené před 1. lednem 2011 upravena zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Dle tohoto zákona je za spotřebitelský úvěr považováno poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.

Předčasně splatit tento úvěr můžete kdykoli před dobou stanovenou ve smlouvě, ne vždy to ale je výhodné: § 11 totiž mluví o vypořádání se tak, aby z toho „žádný z účastníků smlouvy neměl nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků“, což si samozřejmě úvěrové společnosti vykládají mnohdy značně v neprospěch dlužníka a předčasné splacení navíc zatěžují dalšími poplatky.

Dnem 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, č. 145/2010 Sb., který přináší spotřebitelům mnoho výhod. Zatímco podle předchozího zákona byly podmínky pro předčasné splacení stanoveny úvěrovou společností víceméně libovolně, v novém zákoně se na tyto případy vztahují přísná pravidla.

V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru podle nové úpravy má totiž věřitel nárok pouze na úhradu nutných a objektivně odůvodnitelných nákladů, které mu s předčasným splacením úvěru vznikly. Tyto věřitelovy náklady navíc nesmí přesáhnout částku, kterou by spotřebitel zaplatil na úrocích v období od splacení úvěru do konce trvání úvěru. Tato výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Tento zákon se však vztahuje jen na úvěrové smlouvy uzavřené po 1. lednu 2011, včetně!

 

Jak tento vzor použít?

V žádosti o předčasné splacení spotřebitelského úvěru je vždy nutné dostatečně specifikovat obě smluvní strany, především uvedením jejich jména/názvu a bydliště/sídla. Dále je nezbytné dostatečně vymezit úvěr, který chcete splatit – k tomu většinou postačí uvedení čísla smlouvy, na základě které byl úvěr poskytnut. V neposlední řadě je rovněž nutné uvést, jakou část ze svého úvěru si přejete jednorázově splatit, zákon totiž dává spotřebiteli možnost splatit jednorázově nejenom celý úvěr, ale i jeho libovolně vysokou část.Přihlásit