Reklamace služby elektronických komunikací

Objednali jste si od svého telefonního operátora či poskytovatele internetu službu, kterou jste využili jen částečně anebo vůbec z důvodů její snížené kvality či závady technického charakteru? Také v tomto případě je nezbytným krokem na vaši obranu uplatnění reklamace u poskytovatele služby elektronických komunikací. S tímto vzorem vyřešíte celou záležitost snadno.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při nákupu služeb, včetně těch telekomunikačních, můžete uplatnit reklamaci. Nejčastěji se týká výše vyúčtování, ale může souviset i s kvalitou služby. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, internetového připojení či jiné služby elektronických komunikací s takovýmto problémem, reklamujte. 

V případě uznání reklamace je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s vámi zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Nedomůžete se ale náhrady škody vzniklé v důsledku přerušení služby, neboť takovou povinnost operátorovi zákon neukládá.

 

Jak tento vzor využít?

Podle zákona je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Pokud se služba vyúčtovává, pak máte právo uplatnit reklamaci do 2 měsíců ode dne vyúčtování služby. V uvedené lhůtě musí poskytovatel služby vaši reklamaci obdržet. Operátor je povinen reklamaci vyřídit do jednoho měsíce, je-li nutná součinnost zahraničního provozovatele, pak platí lhůta dvouměsíční.

 

Upozornění

Operátoři své zákazníky často nabádají k reklamacím prostřednictvím telefonní linky. I spotřebitelé mají tento operativní způsob v oblibě. Problém však nastává v případě, že operátor reklamaci neřeší vůbec či pouze formálně. Spotřebitel pak obvykle není schopen prokázat, co bylo obsahem reklamace, a často ani přesně neví, kdy ji uplatnil, což může vést k tvrzení operátora, že došlo k promeškání lhůty k uplatnění práva a tedy zániku práv spotřebitele z vadného plnění. Doporučujeme proto uplatnění reklamace písemnou formou a zaslání prostřednictvím pošty doporučeně s dodejkou či alespoň prostřednictvím internetového formuláře, kdy si předem zkopírujete odesílaný obsah a z následující stránky potvrzení o přijetí.

Podání reklamace nemá odkladný účinek. Je ovšem možné pokusit se o individuální dohodu s operátorem, a to zejména v případech, kdy reklamace souvisí i s výší vyúčtování. Dohoda je možná také na zaplacení nesporné části vyúčtované ceny. Rovněž je možné podat žádost na Český telekomunikační úřad, aby rozhodl, že podání reklamace má odkladný účinek. Toto vyjádření je pak závazné i pro operátora.

V případě, že poskytovatel služby elektronických komunikací vaši reklamaci zamítne, máte možnost se obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace.

Pokud promeškáte lhůtu k uplatnění reklamace, vaše právo zanikne.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o elektronických komunikacích, č. 127/2005 Sb. (§ 63, § 64)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
Sdílejte

Přihlásit