Odstoupení od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené při podomním prodeji

Nabyli jste v důsledku nečekané návštěvy zástupce dodavatele energie dojmu, že na změně dodavatele plynu či elektřiny můžete jen vydělat? Po přečtení obchodních podmínek či marném hledání spokojených zákazníků na internetu si to už nemyslíte? Co můžete udělat?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel uzavře smlouvu za účelem změny dodavatele energií, a to mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (nejčastěji ve vlastní domácnosti nebo na ulici).

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 1829 občanského zákoníku lze v tomto případě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Neinformuje-li dodavatel písemně o této možnosti, prodlouží se lhůta o jeden rok.

Protože ukončení smlouvy s původním dodavatelem trvá zpravidla několik měsíců (po uplynutí výpovědní doby), umožňuje novelizovaný energetický zákon spotřebitelům odstoupit od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené nejčastěji při podomním prodeji, a to bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky energií. Další výhodou je, že pro dodržení lhůty k uplatnění práva odstoupit od smlouvy je dostačující, aby bylo písemné odstoupení odesláno poslední den této lhůty.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Dodavatel musí spotřebiteli vrátit finanční plnění do 14 kalendářních dnů od dojití odstoupení.

V případě, že vám již uplynula lhůta pro odstoupení, můžete odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení ceny energií či změny smluvních podmínek dodavatele (viz vzor „Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny pro zvýšení ceny či změnu podmínek“).

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1829, § 1831, § 1832)
  • Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 11a)
Sdílejte

Přihlásit