Podnět Energetickému regulačnímu úřadu

V případě, že dodavatel tepla, plynu či elektrické energie neplní své povinnosti stanovené energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, lze tyto dodávky reklamovat jako každé jiné služby či zboží. Pokud se domníváte, že vaše reklamace nebyla vyřízena řádně, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Častým předmětem reklamace je v této oblasti reklamace vyúčtování spotřebované energie. Reklamaci je třeba uplatnit u poskytovatele dodávky elektřiny/plynu/tepla, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. V případě, že příslušný dodavatel nekomunikuje anebo jinak porušuje reklamační práva spotřebitele, je možné podat podnět k prošetření jeho postupu Energetickému regulačnímu úřadu, který je dozorovým orgánem v oblasti dodávek nejen elektřiny, ale i plynu a tepla.

Podnět Energetickému regulačnímu úřadu lze tedy podat i v případě problémů s připojením, nepřiměřených či nedodržovaných smluvních podmínek dodávek, užívání nekalých obchodních praktik apod. Úřad je zároveň v určitých případech oprávněn rozhodovat spory mezi zákazníky a dodavateli.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět Energetickému regulačnímu úřadu na porušení závazných pravidel dodávek elektřiny či plynu lze zaslat písemně na adresu jeho sídla anebo elektronicky na podatelna@eru.cz. V podnětu je třeba označit sebe jakožto osobu dotčenou jednáním dodavatele, označit dodavatele porušujícího smluvní ustanovení či ustanovení obecně závazných předpisů, vylíčit tvrzené protiprávní jednání tohoto dodavatele a přiložit či navrhnout případné důkazy.

 

Upozornění

Energetický regulační úřad poskytuje především veřejnoprávní ochranu. Shledá-li pochybení, uloží dodavateli pokutu či přijme jiná opatření. Na návrh zákazníka také rozhoduje některé spory mezi zákazníkem a dodavatelem o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny nebo plynu.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Energetický zákon, č. 458/2000 Sb.
  • Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice, č. 540/2005 Sb.
  • Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a služeb v plynárenství, č. 545/2006 Sb.
  • Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb, č. 210/2011 Sb.
Sdílejte

Přihlásit