Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny pro zvýšení ceny či změnu podmínek

Nejste spokojeni s chystaným zvýšením cen elektřiny či plynu, o kterém vás informoval váš dodavatel? Nebo snad již ke zvýšení cen či změně podmínek došlo a vy jste se o tom dozvěděli třeba z tisku? Co můžete udělat?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel nesouhlasí s chystaným či již proběhlým zvýšením cen za plyn či elektřinu, popř. s jinými změnami podmínek jeho smlouvy o sdružených službách dodávky plynu či elektřiny.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit od smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvýší ceny či jinak změní podmínky smluv. Pokud dodavatel zákazníka na změnu podmínek či zvýšení cen a s tím spojené právo od smlouvy bez jakékoli sankce odstoupit upozorní nejpozději 30 dní před účinností chystané změny, může zákazník od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změn či zdražení. Pokud dodavatel zákazníka včas a správně neinformuje, má zákazník stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Neurčíte-li si pozdější den, je vaše odstoupení účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Výjimkou je jen případ, kdy odstupujete v rámci tří měsíců od účinnosti změn podmínek či zvýšení ceny (tedy v případě, kdy jste o nich nebyli včas a správně informováni) a zároveň v posledních deseti dnech této lhůty. Zde odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce.

Informování o změně podmínek či zvýšení cen má být dostatečně jasné, srozumitelné (např. na jeho základě musí být zákazník schopen posoudit dopad chystaného zvýšení cen), adresné a individuálně určené. Nestačí tedy pouhé informování na webových stránkách či vyvěšení v provozovně dodavatele. Poučení má navíc obsahovat správnou informaci o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy. Pochybení dodavatele v podání informace dává zákazníkovi možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny.

V případě sporů s dodavatelem se spotřebitel (kromě soudu) může obrátit také na Energetický regulační úřad. Více informací najdete na www.eru.cz.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2004)
  • Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 11a)
Sdílejte

Přihlásit