Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - nebezpečný výrobek

Dočetli jste se, že kočárek, který máte doma, obsahuje střižné místo ohrožující prstíky dětí? Nebo jste si o Vánocích svítili vánočním řetězem, který Česká obchodní inspekce označila za nebezpečný? Uplatněte u prodávajícího nesplněnou jakost zboží při převzetí.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:

 • má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
 • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jestliže jste tedy zakoupili výrobek a poté zjistili, že neodpovídá požadavkům některého z právních předpisů upravujících nároky na bezpečnost výrobku, použijte tento vzor. Jedná se totiž o typickou vadu nepochybně existující v době převzetí.

Není rozhodné, zda zboží v době uzavření smlouvy už bylo, nebo teprve mělo být vyrobeno, zhotoveno na zakázku (např. brýle, šaty, ale i kuchyňská linka). I pro tyto případy využijte vzory vztahující se na kupní smlouvu.

Tento vzor je využitelný zvláště v situacích, kdy prodávající odmítá vystavit reklamační protokol (potvrdit reklamaci) nebo jej sepisuje bez ohledu na vůli spotřebitele.

 

Jak tento vzor využít?

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) z důvodu nesplněné jakosti při převzetí musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (právo). S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně (s ohledem na sortiment). Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, např. servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze samostatného písemného potvrzení o závazcích prodávajícího z vadného plnění, které vám na požádání vystaví.

Kupující má právo na dodání nové věci, příp. jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může kupující odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (např. zapošít malou dírku ve švu), pak má kupující právo na opravu. Právo na slevu náleží kupujícímu vždy, pokud neuplatní jiné právo.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z účtu při platbě kartou).

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Prodávající je dále povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás prodávající o tom vyrozumí.  Pokud tak neučiní, můžete využít vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace“.

Nepřichází-li v úvahu výměna věci za bezvadnou (např. proto, že jako nebezpečné byly označeny všechny výrobky stejné značky), využijte vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí“.

Jako nebezpečný může výrobek označit např. Česká obchodní inspekce. Doporučujeme proto sledovat upozornění na jejích internetových stránkách www.coi.cz a na stránkách dalších dozorových orgánů. Přehled nebezpečných výrobků objevených v rámci celé EU společně s nebezpečnými výrobky z našich testů naleznete také na našich stránkách www.dtest.cz a www.nebezpecnevyrobky.cz.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

 • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2161, § 2169)
 • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
 • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, č. 102/2001 Sb.
 • Zákon o technických požadavcích na výrobky, č. 22/1997 Sb.
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky, č. 86/2011 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS), č. 17/2003 Sb.
Sdílejte

Přihlásit