Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Rádi byste zrušili smlouvu, která je uzavřená na dobu neurčitou? Pomoci vám může náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Smlouvy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší a právní účinky tohoto úkonu nastávají až uplynutím výpovědní lhůty. Na plnění, které smluvní strany získaly za dobu jejího trvání, se tak nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení a strany nejsou povinny si jej vzájemně vrátit.

 

Jak tento vzor použít?

Jestliže je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke konci kalendářního čtvrtletí. Tolik obecná úprava § 582 občanského zákoníku.

Výpověď smlouvy je jednostranným úkonem, k její platnosti není zapotřebí souhlasu protistrany a není nutné uvádět důvod výpovědi. Je však třeba respektovat určitá omezení. Smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou a musí se jednat o závazek k nepřetržité či opakované činnosti (popř. naopak závazek ke zdržení se činnosti).

Zákon pro případ výpovědi určitých smluvních typů upravuje výpověď odlišně. Jedná se např. o smlouvy nájemní, pracovní, mandátní aj. Je tak třeba věnovat pozornost tomu, zda neexistuje speciální právní úprava. Podmínky výpovědi mohou být sjednány také přímo ve smlouvě. I toto je třeba respektovat. Často se spotřebitel seznamuje s podmínkami ukončení smlouvy v obchodních podmínkách poskytovatelů různých služeb. Zvláště u spotřebitelských smluv však nesmí být podmínky pro vypovězení smlouvy příliš přísné, mohlo by se totiž jednat o nepřiměřená ujednání, která jsou absolutně neplatná.Přihlásit