Reklamace ojetého automobilu – koupě mezi občany

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vyskytla se závada na ojetém vozidle, který jste zakoupili od nepodnikatele? Může vám pomoci náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete automobil od osoby, která nejedná jako podnikatel, nejde o spotřebitelskou smlouvu. Ne vždy se musí jednat o koupi auta od známého nebo přes inzerát. Často i autobazar není prodávajícím vozu, ale plní pouze jakéhosi prostředníka. Na samotné smlouvě tak může být jako prodávající uvedena soukromá osoba – nepodnikatel.

 

Jak tento vzor použít?

Prodávající (nepodnikatel) odpovídá kupujícímu za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co si účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodávající odpovídá také za vady, které má věc v době plnění, a na něž kupujícího při sjednávání smlouvy neupozornil. Při koupi použité věci je třeba rozlišovat, zda se jedná o vadu věci nebo o pouhý projev běžného opotřebení. Vadou se rozumí nedostatek vlastností, které se u věci určitého druhu a stáří rozumně očekávají. Např. sjetý vzorek pneumatik nebude obvykle považován za vadu věci, ale opotřebení odpovídající jejich stáří.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

 

Upozornění

Při prodeji mezi nepodnikateli se nepoužije zákon o ochraně spotřebitele. Pro vyřízení reklamace tedy např. neplatí třicetidenní lhůta a není dána dozorová pravomoc České obchodní inspekce. Zákon o ochraně spotřebitele se však vztahuje na služby autobazaru.

Při nákupu od nepodnikatele se na věc automaticky nevztahuje záruční doba, prodávající odpovídá pouze za vady v době plnění. Záruku lze sjednat smluvně.

Právo z odpovědnosti za vady je nutné u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od koupě, jinak zanikne. I při nákupu od nepodnikatele máte právo na náhradu nutných nákladů, které vám v souvislosti s reklamací vzniknou.

Před koupí vozu je vždy vhodné prověřit jeho původ, zejména zda není veden jako odcizený nebo na něm nevázne zástavní právo třetí osoby. Evidence vozidel odcizených v ČR je přístupná na webu Policie ČR: http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/.

Pokročilejší databáze prověřující původ vozidla jsou obvykle zpoplatněny, nabízejí však více informací. Rejstřík zástav vede Notářská komora, žádost o výpis z rejstříku je možné podat notáři. Ačkoliv za právní vady věci, jakými jsou právě např. zástavní právo nebo koupě od nevlastníka, odpovídá prodávající, je vhodné věnovat prověření vozu příslušnou pozornost. Pozdější vymáhání práv vůči prodávajícímu může být z nejrůznějších důvodů obtížné. I když zákon pro kupní smlouvu písemnou formu nepředepisuje, je nanejvýš vhodné na ní trvat. Pro předcházení sporům je vhodné, aby byl stav vozu řádně popsán.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 499–510, § 596–599)

 

Obecná doporučení

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vyhotovit alespoň ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran by měla obdržet jedno podepsané vyhotovení. Přikládáte-li ke smlouvě přílohy, je vhodné je pod textem smlouvy uvést názvem a případně tyto očíslovat.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího
Adresa prodávajícího

Praha, 1. prosince 2011
Odstoupení od smlouvy pro přetočený tachometr

Vážený pane …..,
dne … jsem s Vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem je osobní automobil zn. Bourák, model  Leopard, VIN: …..
(viz kopie kupní smlouvy). V popisu vozidla, jak je uveden ve smlouvě, je uveden počet  najetých kilometrů 30 000. Kontrolou vozidla v autorizovaném servisu vozů Bourák byl zjištěn skutečný stav najetých kilometrů ve výši 120 000.
Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše ujištění o stavu vozidla, konkrétně o počtu najetých kilometrů, se ukázalo dodatečně jako nepravdivé, odstupuji v souladu se zněním § 597 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, od kupní smlouvy.
Vůz Vám bude předán oproti vrácení kupní ceny ve výši 100 000 Kč.

S pozdravem

................................................................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kupní smlouva (kopie),
Vyjádření autorizovaného servisu (kopie)

Přihlásit