Trestní oznámení na prodávajícího auta s přetočeným tachometrem

Spotřebitel koupí ojeté auto v autobazaru a následně zjistí, že mu prodávající prodal auto s přetočeným tachometrem. Tachometr vykazuje méně najetých kilometrů, než je tomu ve skutečnosti. V tomto případě je možné řešit spor jednak občanskoprávní cestou – odstoupením od smlouvy/požadováním přiměřené slevy, a/nebo se obrátit na Státní zastupitelství nebo Policii ČR a podat trestní oznámení.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Přetočení tachometru při prodeji ojetého automobilu je možné kvalifikovat jako trestný čin podvodu nebo poškozování spotřebitele.

Trestného činu podvodu se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Trestného činu poškozování spotřebitele se dopustí ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč.

Podat trestní oznámení je vhodné tehdy, jestliže spotřebitel může prokázat, že k přetočení tachometru skutečně došlo a vznikla mu škoda, která je vyšší než 5000 Kč.

 

Jak tento vzor využít?

Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu, a to přímo na služebně Policie ČR či na Státním zastupitelství. Podat je můžete i písemně.

V trestním oznámení by zejména mělo být uvedeno:

  • kdo trestní oznámení podává,
  • podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká (přetočení tachometru),
  • označení místa a času spáchání údajného trestného činu,
  • označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
  • označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).

 

Upozornění

Po zadání identifikačního čísla VIN automobilu do systému Autotracer na adrese www.autotracer.cz nebo www.zkontrolujsiauto.cz se uživateli zobrazí informace o měsíci a roku výroby vozidla, umístění identifikátorů vozu, technická data, zda je auto vedeno jako odcizené či zda není v majetku některé z leasingových společností. Vedle toho zobrazí historii stavu počtu ujetých kilometrů podle servisních kontrol. Tato služba je ovšem zpoplatněná.

Má-li se k vám dostat informace o tom, jak bylo s vaším trestním oznámením naloženo, musíte spolu s ním požádat o vyrozumění o učiněných opatřeních. Příslušný orgán, který se oznámením zabýval, vás musí vyrozumět do jednoho měsíce od jeho podání.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. (§ 209, § 253)
  • Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb. (§ 158)
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2161, § 2169, § 2171)
     
Sdílejte

Přihlásit