Jak testujeme dětské pleny

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Absorpce 50 %, praktické zkoušky 45 %, funkce upínacích pásků 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hodnocení

Hodnotili jsme výrobky z velikostní kategorie 4/maxi, která je nejdéle užívaná, neboť je vhodná pro děti od zhruba devíti měsíců až do dvou let. Váhové rozmezí pro tuto kategorii se lišilo dle jednotlivých výrobců, některé pleny jsou určené třeba pro děti vážící 7-14 kg, jiné pro 9-18 kg apod.

Absorpce

Za klíčovou jsme v rámci zjišťování kvality plen považovali schopnost absorpce. Tu jsme testovali jak v praktických zkouškách, tak v laboratoři, kde jsme zkoušce podrobovali vždy dva kusy téže pleny. Při testu rychlosti absorpce jsme na každou plenu nalili v pětiminutovém odstupu čtyřikrát 60 mililitrů (odpovídá průměrnému množství moči vyloučenému během jednoho čurání) roztoku 0,9% NaCl simulujícího moč. Tekutinu jsme lili do takzvaného „mokrého bodu“ (místa, kam je moč kojenců nejčastěji směřována), který se nachází asi 12,5 centimetru od kraje pleny. Celkem jsme testovali absorpci 240 mililitrů tekutiny (průměrný objem moči přes noc) a hodnotili jsme rychlost vstřebání první a čtvrté dávky.

Test nežádoucího úniku tekutiny jsme prováděli přímo při testu absorpce. Pokud k úniku tekutiny nedocházelo, dostávaly pleny výbornou známku. Jestliže k němu došlo, ale tekutinu zachytila ochranná manžeta, známku jsme snížili. Pokud by ji ani ochranná manžeta nezachytila, pleny by dostaly nedostatečné hodnocení.

Schopnost zadržování tekutiny, respektive riziko zpětného propouštění moči jsme testovali po pěti minutách od poslední dávky tekutiny. Na každou z testovaných plen jsme přiložili předem zvážené papírové proužky sloužící jako filtry, které jsme navíc zatížili dvěma tříkilovými závažími a třicet sekund jsme je nechali na pleně přitisknuté. Po této době jsme filtry odstranili a zvážili. Hodnotili jsme váhový rozdíl filtru před kontaktem s plenou a po něm. Výsledné hodnocení je průměrem dvou testů; v případě velkého rozdílu pak testů tří.

Praktické zkoušky

30 rodin s dětmi odpovídající hmotnosti testovalo pleny během denního i nočního nošení. Rodiče obdrželi od každé značky patnáct kusů plen, které na osmibodové škále hodnotili v celkem deseti kategoriích. Šlo o celkový dojem z pleny, její vzhled, možnost zarudnutí pokožky způsobené jejím nošením, přebalování, systém zapínání, prodyšnost, přizpůsobení tvaru těla, unikání tekutiny i absorpci ve dne a v noci. Největší podíl na celkovém hodnocení praktických zkoušek jsme přikládali posledním třem jmenovaným.

Funkce upínacích pásků

Zapínání jsme kromě praktických zkoušek hodnotili i v laboratoři, kde jsme se zaměřili na přilnavost upínacích pásků, respektive sílu nutnou k jejich rozepnutí. Tu jsme měřili speciálním přístrojem, který se snažil plenu rozepnout. Čím větší síle pleny odolaly, tím lepší hodnocení dostaly.

Nežádoucí látky

V plenách jsme hledali přítomnost celkem osmnácti chemických sloučenin ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Ty jsme vybrali podle GS standardů (německá klasifikace bezpečnosti výrobků, Die Geprüfte Sicherheit), které je uvádějí v seznamu látek, jež by ve zvýšeném množství mohly být nebezpečné při delším kontaktu s pokožkou. U 10 z těchto 18 testovaných látek GS standardy stanovují přípustnou hranici 0,2 mg/kg. Jde o benzo(a)pyren, benzo(e)pyren, benzoa(a)ntracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren, benzo(g,h,i)perylen a chrysen. Pro skupinu všech 18 látek (včetně zbylých osmi, mezi něž patří acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren a naftalen)  je podle GS standardů stanovena hranice 1 mg/kg. Tuto hranici jsme zpřísnili na 0,75 mg/kg. V rámci předběžných bezpečnostních opatření se domníváme, že by se tyto látky neměly do plen, které jsou po celé dny v přímém kontaktu s dítětem, raději dostávat vůbec, nebo jen ve stopovém množství.

Pokud by obsah některé z vybraných látek (nebo jejich celkový obsah) překročil stanovený limit, byla by udělena špatná známka limitující celkové hodnocení výrobku.

Přihlásit