Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kvalita použitého tuku 40 %, senzorické hodnocení 40 %, mykotoxiny (deoxynivalenol) 5 %, deklarace 15 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Laboratorní zkoušky byly zaměřeny na kvalitu tuku ve výrobcích. Zjišťovali jsme, jaké obsahují množství škodlivých transmastných kyselin a nasycených mastných kyselin, měřili jsme i obsah zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin.

Hodnotili jsme také senzorické vlastnosti, a to jak syrových polotovarů, tak upečených výrobků. Dále nás zajímala deklarace na obalu – zda výrobci uvádějí obsah tuku a nasycených mastných kyselin a zda tyto údaje odpovídají naměřeným hodnotám. Pozitivně byly hodnoceny informace o druhu použitého tuku, tedy z jakých rostlin pocházel.

Vedle toho jsme podrobili testovaná těsta zkoušce na přítomnost mykotoxinu deoxinyvalenolu, což je produkt plísní, která napadá obiloviny.

Otestovali jsme 7 chlazených listových těst rozválených na pečicím papíře, 5 chlazených listových těst vcelku a 7 listových těst hluboce zmrazených.

Použité chemické metody

Přítomnost a obsah tuku, transmastných kyselin, nasycených mastných kyselin a nenasycených mastných kyselin byly stanoveny plynovou chromatografií s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID).

Obsah tuku byl zjišťován gravimetricky.

Množství deoxynivalenolu stanoveno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC DAD.

 

Smyslové hodnocení výrobků

V senzorickém hodnocení posuzovalo vzorky listových těst 7 hodnotitelů v souladu s ČSN 56 0032 v následujících parametrech: barva, vzhled na řezu a konzistence u syrového těsta; barva kůrky, neporušenost kůrky a hladkost kůrky upečeného výrobku; objem a tvar, vůně, listování, chuť, křehkost a soudržnost, mastnost celého výrobku po upečení. K hodnocení byla použita třístupňová hodnotící škála, kde známka 1 značila typickou vlastnost, 2 drobné odchylky a 3 výraznější odchylky.

Hodnocení deklarace na obalech

Obsah tuku ve výrobku, druh tuku a obsah nasycených kyselin, který uvádí výrobce na obalu, jsme porovnávali s hodnotami naměřenými v laboratoři. Hodnocení v deklaraci pak ukazuje na přesnost deklarovaných údajů. Pokud výrobce tyto údaje neuvádí, získal dílčí známku nedostatečně.

Přihlásit