Jak testujeme tavené sýry

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žádoucí látky 30 %, nežádoucí látky 25 %, mikrobiologické zkoušky 5 %, senzorické hodnocení 25 %, deklarace 15 %

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Žádoucí látky

Obsah bílkovin pomocí stanovení dusíku podle Kjeldahla, obsah vápníku stanovením chemických prvků plamenovou AAS.

Nežádoucí látky

Stanovení fosfátů (gravimetrie/Kjeldahl), stanovení chloridu sodného dle Volharda

Mikrobiologické zkoušky

Stanovení celkového počtu mikroorganismů - technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C: ČSN EN ISO 4833. Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivací: ČSN ISO 21528 - 1, ČSN ISO 21528 - 2. Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes: CSN EN ISO 11290 - 1, ČSN EN ISO 11290 - 2.

Senzorické hodnocení

V souladu s ČSN 56 0032 posuzovalo sýry osm hodnotitelů. Hodnocen byl vzhled a barva, konzistence, roztíratelnost, vůně a chuť.

Deklarace

Na základě porovnání změřených hodnot byl posuzován jejich soulad s údaji uvedenými na obalu, zejména sušiny (stanovena gravimetricky), tuku v sušině a celkového tuku (stanoven extrakcí po kyselé hydrolýze (dle Schmidt-Ratzlaff-Bodzinski SRB). Dále byla hodnocena čitelnost údajů na obalech a přítomnost zbytných přídatných látek.

Autenticita

Stanovení přítomnosti jiného než mléčného tuku metodou GC-FID.
 

Přihlásit