Srovnání mobilních tarifů
Emtéčko mini +

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Emtéčko mini +


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 79 Kč
Volání
volné minuty 70
do vlastní sítě 10 000
cena za minutu 1,82 Kč
do vlastní sítě 0 Kč
SMS a MMS
volné SMS 30
do vlastní sítě 10 000
cena SMS 1,82 Kč
SMS do vlasní sítě 0 Kč
cena MMS 2,96 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • výměna SIM karty 100 Kč
 • tištěné vyúčtování 30 Kč, úhrada v prodejně 50 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor emtéčko
název tarifu Emtéčko mini +
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti O2
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Moraviatel a.s.
 • volné minuty a SMS se převádějí do následujícího měsíce (nejsou-li v něm vyčerpány, zanikají)
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (běží od následujícího dne po dni doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn stanovit finanční limit pro poskytování služeb; posktovatel je oprávněn omezit poskytování služeb, dojde-li k poskytnutí služeb v ceně 1000 Kč za jedno zúčtovací období (limit může být navýšen po řádném uhrazení ceny, vyúčtované zákazníkovi za kalendářní měsíc, v němž provedl aktivaci SIM karty, a za 3 po sobě jdoucí následující kalendářní měsíce; limit je poskytovatel oprávněn též později snížit)
 • volné jednotky (minuty a SMS) platí pouze v rámci VPN sítě Emtéčko (využívající O2 síť) na území České republiky

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle právních předpísů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)
 • poplatek za obnovení poskytování služeb (z důvodu na straně zákazníka) 100 Kč
 • účastník bere na vědomí, že v případě jeho prodlení s úhradou ceny či jiným peněžitým plněním má poskytovatel právo zmocnit k vymáhání takové pohledávky třetí osobu anebo takovou pohledávku třetí osobě postoupit
 • SIM karta je ve vlastnictví poskytovatele, dnem následujícím po ukončení smlouvy přechází do vlastnictví zákazníka
 • poskytovatel je oprávněn z naléhavých technických nebo provozních důvodů změnit telefonní číslo účastníka
 • podáním návrhu na uzavření smlouvy zájemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn z databáze SOLUS a případně z dalších obdobných registrů získat informace týkající se jeho bonity, platební morálky a důvěryhodnosti
 • zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely marketingu, to je nabízení služeb a produktů a pro další marketingové a obchodní účely poskytovatele a třetích osob, a souhlasí s tím, že jej o těchto službách a produktech bude poskytovatel informovat, a to zejména s využitím jeho adresy, e-mailu a telefonního čísla, včetně telemarketingu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 1.10.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit