Cestovní pojištění v dobách koronaviru

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2020

Když u nás byla počátkem jara koronavirová pandemie na vzestupu, vyhlídky na strávení dovolené v zahraničí připomínaly výlety pana Broučka na Měsíc. Postupné uvolňování restriktivních opatření však s sebou přineslo i otevírání hranic a s ním možnost dopřát si chvíle volna v cizích krajích i pro stávající rok. Že je letošní cestování riskantnější než v uplynulých letech, je zcela zřejmé, a proto by mělo být více než kdy jindy kryto cestovním pojištěním. Vztahuje se ovšem i na obávaný koronavir?

V případě potřeby ověření aktuálnosti informací či jejich doplnění můžete využít informační linku konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Její telefonní číslo je +420 224 183 200 a je vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

S příchodem celosvětové pandemie onemocnění covid-19 se pravidla pro překročení hranic některých zemí značně změnila. Zatímco dříve jsme byli zvyklí ohlídat si pouze vízovou povinnost a „dveře“ všech států byly víceméně otevřeny dokořán, dnes se podmínky vstupu na mnohá území poněkud zkomplikovaly. Sledovat tak v současné době musíte nejen případné obstarání zmíněného vízového formuláře, ale také například nutnost doložení lékařského potvrzení o bezinfekčnosti (takzvaný negativní test na SARS-CoV-2) nebo vyplnění vstupního formuláře s osobními údaji pro případné trasování kontaktu. A vůbec – je země, v níž se chystáte trávit dovolenou, vlastně otevřena turistům?

Semafor nejen na silnici

Kdo nechce riskovat nepříjemné překvapení na hranicích v podobě okamžité změny směru jízdy, bez pravidelného sledování aktuálního vývoje epidemiologické situace se takřka neobejde. Informacím o této problematice se věnuje mnoho serverů, ovšem nejspolehlivějšími zdroji jsou bezesporu webové stránky míst nejvyšších, tedy ministerských. Obecně se dá říci, že novinky týkající se vycestování do ciziny naleznete především na webu ministerstva zahraničních věcí, které v sekci zvané „Rozcestník“ sdružuje informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých, abecedně seřazených zemí. Náležitostem ohledně návratu do vlasti se pak primárně věnuje ministerstvo zdravotnictví, jež na svých webových stránkách spravuje takzvaný Semafor.

Semafor neboli seznam zemí podle míry rizika nákazy je k nalezení na zmíněných webových stránkách pod stejnojmennou záložkou. Jedná se o mapu Evropy a států jí blízkých, která podle barev přehledně zpracovává podmínky návratu ze zahraničí do ČR v souvislosti s konkrétními karanténními opatřeními. Každá země tak disponuje vlastní barvou, jejímž kritériem je počet nakažených osob na sto tisíc obyvatel. Systém semaforu funguje od 15. června letošního roku a je aktualizován v týdenních intervalech. Jaká barva na něm nyní převládá?

Státy EU jsou podle vývoje onemocnění covid-19 rozděleny do tří stupňů (respektive do tří barev) podle toho, jaká je v nich aktuální epidemiologická situace. Jaká pravidla přinášejí tři barevné režimy?

Ze zelenězabarvených zemí je možné do ČR přicestovat bez omezení, a to jak pro naše občany, tak pro cizince včetně turistů. Oranžověoznačené státy (které se k uvedenému datu na mapě nevyskytují) znamenají pro Čechy návrat bez omezení, pro občany daných zemí je však vstup na naše území podmíněn předložením testu na covid-19 s negativním výsledkem nebo nastoupením do karantény. Státy s barvou červenou se pak podle nejnovějšího stanoviska ministerstva zdravotnictví dělí podle členství v EU na dvě skupiny. Občané červenězbarvených unijních státůmohou na naše území přicestovat i za účelem turismu, avšak při vstupu jsou povinni se prokázat negativním výsledkem testu na koronavir nebo nastoupit do karantény. Takové opatření přitom neplatí pouze pro cizince ze zmíněných zemí, ale i pro české občany, kteří se z unijních zemí s vysokým rizikem nákazy vracejí. V nejpřísnějším režimu se potom nacházejí červené mimo unijní státy. Pro vstup obyvatel takto označených zemí nestačí jen jejich prokázání se negativním výsledkem testu na covid-19 či podrobení se karanténě, ale navíc jsou ještě ochranným opatřením omezeny důvody vstupu na naše území (například za účelem výkonu práce či návštěvy členů rodiny).

Balíček jistoty a prevence

Užívání volných chvil a pobyt v neznámém prostředí s sebou vždy přináší jistá rizika. Vyvrtnutý kotník či návštěva zloděje se vám sice nemusí vyhnout ani při toulkách po tuzemsku, rozdíl mezi nastalými situacemi však spočívá ve finanční stránce. Pro cesty do zahraničí je možné (a více než vhodné) si uzavřít cestovní pojištění, které sice samo o sobě nepříjemným událostem nezabrání, avšak rozhodně sníží finanční dopady jejich případných následků. Co všechno lze pokrýt pojistnou ochranou a jak její podobu pozměnilo pro pojistný trh zcela nové riziko nákazy koronavirem?

Cestovní pojištění se zpravidla nabízí jako balíček několika nejrozšířenějších rizik, a obvykle se tak skládá z následujících složek pojistné ochrany:

  •  pojištění léčebných výloh,
  •  úrazové pojištění,
  •  pojištění cestovních zavazadel,
  •  pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu,
  •  pojištění storna zájezdu.

Z uvedeného pětipoložkového výčtu základních rizik už nejspíše tušíte, která dvě poznamenalo nové onemocnění nejvíce. Jak se k němu pojišťovny postavily?

S koronavirem na cestách

Stěžejní složkou pojistné ochrany je pojištění léčebných výloh. Jeho účelem je krytí nákladů zdravotní péče v případě akutního onemocnění nebo úrazu, které si vyžádají neodkladné ošetření. Že turisté zásah zdravotníků potřebují, obvykle poznají podle svého zdravotního stavu, horší už to však bývá s určením, do jakého zdravotnického zařízení mají zamířit. Mnoho z nich totiž do zahraničí stále vyráží pouze s kartičkou pojištěnce (Evropským průkazem zdravotního pojištění EHIC) v domnění, že s ní mohou čerpat stejný rozsah služeb jako na domovském území. Tak tomu ovšem zdaleka není, neboť tato „modrá kartička“ zajistí zraněným cestovatelům proplacení péče pouze v těch evropských zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. K úhradě služeb v ordinacích privátních lékařů či jiných soukromých zařízeních, kde péče bývá obvykle kvalitnější, se průkaz pojištěnce použít nedá. Další útrapy by případně mohly nastat i s limitem proplacené částky. Pokud by totiž cena ošetření v zahraničí byla vyšší, než kolik by stála stejná péče u nás, rozdíl mezi těmito částkami by si musel pacient uhradit z vlastních zdrojů.

Velice frekventovaným dotazem zájemců o turistiku je v současné době otázka, zda se pojištění léčebných výloh vztahuje i na obávané onemocnění novým koronavirem. Odpověď platnou napříč celým pojistným trhem vám bohužel nedáme, neboť krytí tohoto nového rizika je plně v kompetenci každého pojistitele. Avšak obecně se dá říci, že pojišťoven, které by náklady na léčbu nemoci covid-19 uhradily, stále přibývá. Za tento pří­zni­vý trend přitom vděčíme převládající zelené barvě na již zmíněném „semaforu“, který se stal pro pojišťovny důležitým vodítkem. U stále většího množství z nich tak můžete v pojistných podmínkách nalézt formulaci, že „pokud koronavirem onemocníte v bezpečné (zelené) destinaci, náklady na léčebné výdaje, hospitalizaci či asistenční služby budou z pojištění uhrazeny“.

Instituce, jež tento proklientský přístup prozatím nepreferují, schovávají své snahy o úsporu pod výluku probíhající pandemie a epidemie. V takovém případě by nárok na pojistné plnění nevznikl ani v zemi, která je z pohledu ministerstva bezpečná. Další nejednotnou oblastí je poté nařízená karanténa v místě pobytu – opět je třeba pozorně vybírat a zvolit si takovou pojišťovnu, která vám v tomto nedobrovolně stráveném čase proplatí nejen náklady na zdravotní péči, ale také na stravování a ubytování.

Co ještě změnil nový koronavir?

Navzdory položené otázce se nejdříve podívejme na ty složky cestovního pojištění, které toto nové onemocnění nijak nepozměnilo. Patří mezi ně pojištění úrazové, pojištění cestovních zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu. U nich je tedy pozornost třeba věnovat „jen“ obligátním výlukám v podobě škod způsobených v důsledku požití alkoholu či návykových látek, škod vzniklých jednáním pojištěného za vědomého nedodržení předpisů platných v dané zemi nebo jemu odcizených cenných věcí ze zavazadla, za něž se zpravidla považují například doklady, platební karty, kontaktní čočky či vybraná elektronika.

Pětici základních složek „cestovního balíčku“ uzavírá pojištění storna zájezdu, s nímž se pojišťovny vypořádaly vskutku rozmanitě. U většiny z nich převládá přístup, kdy pro uznání storna není důvodem pouhá obava z nákazy. Stejně tak nelze toto pojištění vesměs uplatnit v případech, kdy dojde k uzavření destinace úřady či jinou státní autoritou. Někteří pojistitelé pro změnu rozlišují, zda se jedná o individuální cestu jednotlivce či zájezd organizovaný cestovní kanceláří. A pomyslnou perličku na závěr pak představuje úplné pozastavení prodeje této dílčí pojistné ochrany.

Kolik letos zaplatíte za cestovní pojištění?

Porovnali jsme ceny u devíti vybraných pojišťoven, u nichž jsme „zakoupili variantu balíčku“ – tedy všech pěti složek pojistného krytí (viz záhlaví tabulky). Pojištění vycestují do členského státu Evropské unie na sedm dní, přičemž pojištěnými jsou dospělé osoby (běžní turisté) ve věku 30 let (první varianta) a 65 let (druhá varianta). Hodnota zájezdu (pro účely stanovení pojištění storna zájezdu) činí 25 000 Kč.
pojišťovna
název produktu
pojištění léčebných výloh
úrazové pojištění (trvalé následky / smrt úrazem)
pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti (zdraví / majetek)
pojištění storna zájezdu
věk pojištěného: 30 let
věk pojištěného: 65 let
Allianz pojišťovna Optimal neomezeně 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 10 mil. Kč / 5 mil.Kč 80 % 1402 Kč 1402 Kč
AXA pojišťovna Komfort 5 mil. Kč 500 000 Kč / 250 000 Kč 20 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil.Kč nelze sjednat online 143 Kč 143 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna Komplet 2,5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1,5 mil. Kč / 300 000 Kč 80 % 363 Kč 363 Kč
Generali Česká pojišťovna Standard 25 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 20 000 Kč 10 mil. Kč (souhrnně) 80 % 918 Kč 918 Kč
ČSOB Pojišťovna Cestovní pojištění 15 mil. Kč 600 000 Kč (souhrnně) 50 000 Kč 6 mil. Kč / 3 mil.Kč nelze sjednat online 340 Kč 340 Kč
ERV Evropská pojišťovna Sbaleno (K moři) 3 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil.Kč 80 % 784 Kč 784 Kč
Kooperativa pojišťovna Kolumbus Klasik 5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 30 000 Kč 4 mil. Kč (souhrnně) 80 % 940 Kč 940 Kč
Slavia pojišťovna Cestovní pojištění Svět (Letadlem) 5 mil. Kč 200 000 Kč (souhrnně) 15 000 Kč 2 mil. Kč (souhrnně) nelze sjednat online 393 Kč 393 Kč
UNIQA pojišťovna KOMFORT (K5) 5 mil. Kč 300 000 Kč / 150 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč (souhrnně) 80 % 870 Kč 870 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 19. července 2020 a jsou čerpány z webových zdrojů pojišťoven. Do srovnání byli zařazeni vybraní pojistitelé, kteří umožňují online kalkulaci. Rozsah pojistného krytí a další podrobnosti jednotlivých složek se liší v závislosti na pojistiteli, jejich přesné znění vždy naleznete v pojistných
podmínkách příslušného produktu.


Přihlásit