Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jestliže nájemce potřebuje zrušit nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu výše nájmu či stěhování), obvykle se nejprve pokusí o skončení nájemního vztahu dohodou. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne, může ukončit smlouvu výpovědí s využitím tohoto vzoru.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájemce může dát výpověď z nájmu z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Důvod nemusí ve výpovědi uvádět. K výpovědi ze strany nájemce může dojít zejména v případě, kdy pronajímatel nechce přistoupit na ukončení nájemního vztahu dohodou. Není rozhodné, zda je smlouva o nájmu bytu sjednána na dobu určitou nebo neurčitou, ohledně výpovědi pro ně platí stejná pravidla. Smlouva na dobu určitou skončí také uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

 

Jak tento vzor použít?

Výpověď je nutné doručit v písemné formě pronajímateli. Dopis je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta tedy činí tři měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi pronajímateli (tj. u výpovědi doručené například dne 13. 9. 2011 nebo 30. 9. 2011 běží výpovědní doba od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011, nájem skončí ve 24:00 31. 12. 2011).Přihlásit