Rozpor s kupní smlouvou – nebezpečný výrobek

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dočetli jste se, že kočárek, který máte doma, obsahuje střižné místo ohrožující prstíky dětí? Nebo jste si o Vánocích svítili vánočním řetězem, který Česká obchodní inspekce označila za nebezpečný? Uplatněte u prodávajícího rozpor
s kupní smlouvou.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se mimo jiné rozumí, že výrobek odpovídá požadavkům právních předpisů. Jestliže jste tedy zakoupili výrobek a poté zjistíte, že neodpovídá požadavkům některého z právních předpisů upravujících nároky na bezpečnost výrobku, použijte tento vzor.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího v kteréhokoliv jeho provozovně s ohledem na sortiment. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, např. záruční servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla na dokumentech přiložených k věci (např. na záručním listě).

Kupující má právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího opravou věci nebo její výměnou. Volba je vždy na kupujícím, nemůže být do opravy nucen. Pouze není-li takový postup možný (je-li vada neodstranitelná nebo není-li možné dle volby kupujícího výrobek vyměnit za bezvadný kus), můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Svůj nárok uveďte již při uplatňování rozporu s kupní smlouvou, vzor podle svého požadavku upravte.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty).

Upozornění

Prodávající je povinen vyřídit uplatnění rozporu s kupní smlouvou nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění. Pokud tak neučiní, můžete uplatnit vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace“.

Jestliže není možné rozpor s kupní smlouvou odstranit opravou, ani vyměnit věc za bezvadnou (např. proto, že jako nebezpečné byly označeny všechny výrobky stejné značky), využijte vzor „Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou: neodstranitelná vada při převzetí“.

Jako nebezpečný může výrobek označit např. Česká obchodní inspekce. Doporučujeme proto sledovat upozornění na internetových stránkách a dalších dozorových orgánů. Přehled nebezpečných výrobků objevených v rámci celé EU společně s nebezpečnými výrobky z našich testů naleznete také na našich stránkách www.dtest.cz
a www.nebezpecnevyrobky.cz.

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 616)
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
  • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, č. 102/2001 Sb.
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky, č. 22/1997 Sb.
  • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
  • Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
IČ prodávajícího
Adresa prodávajícího nebo záručního servisu
 
Praha, 1. prosince 2011

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou


Vážení,

dne … jsem ve vaší provozovně v ulici Blikací ve Světlově zakoupil kočárek zn. Harantov, typ Kinder. Česká obchodní inspekce nařídila stažení tohoto výrobku, neboť obsahuje nebezpečné střižné místo. Uplatňuji proto rozpor s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku a žádám vás o výměnu kočárku za stejný, který je v souladu s právními předpisy, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Není-li výměna za stejný typ kočárku možná, neboť žádný z kočárků této typové řady požadavkům právních předpisů nevyhovuje, pak od kupní smlouvy odstupuji a žádám vás o vrácení částky … Kč na můj bankovní účet č. …

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění rozporu s kupní smlouvou s uvedením data, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu smým požadavkem na výměnu kočárku a potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění rozporu s kupní smlouvou, včetně potvrzení o provedení výměny kočárku za nový.

Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Přihlásit