Katalogové podvody

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2011

Přestože je náplní našeho sdružení chránit spotřebitele, přinášíme tentokrát varování podnikatelům před jejich „nepoctivými kolegy“. Neznalý i pouze neopatrný podnikatel může snadno spadnout do spárů takzvaného katalogového podvodu. Co to je katalogový podvod? A jak obvykle probíhá?

Charakteristickým scénářem bývá doručení nenápadné faktury na služby běžně spojené s podnikáním (zápis do různých rejstříků a katalogů firem, platba licenčních poplatků za software apod.), která může být snadno vinou nepozornosti či zautomatizování procesů proplacena spolu s ostatními.

Problém je v tom, že taková faktura je pouhým návrhem na uzavření smlouvy. Tato informace je někde v dokumentu malým písmem zmíně-na spolu s úslužnou prosbou o laskavé seznámení se s obchodními podmínkami, které obvykle bývají na druhé stra-ně faktury. I malá nepozornost často vykoná své a drob- ného textu si podnikatel či zaměstnanci jeho účetního oddělení zkrátka nevšimnou.

Zaplacením faktury podnikatel přijme danou nabídku a uzavře se společností smlouvu. Až později zjistí, že se vlastně zavázal platit poměrně vysoké částky za bezcenné služby: katalog, do kterého byl zapsán, je zcela neznámý a nevýznamný, do rejstříku již byl zapsán automaticky a zdarma, zakoupený software je na inter- netu ke stažení zdarma…

Společností, které zasílají podobné nabídky je mnoho, „smlouvy“ ale bývají v mno-ha ohledech velmi podobné. Po prostudování obchodních podmínek se podnikatel dočte, že smlouva je při nepodání výpovědi ve stanovené výpovědní lhůtě auto- maticky prodlužována. Cena za poskytovanou službu se ukáže jako velmi vysoká vzhledem k faktické hodnotě poskytované služby, která bývá často bezcenná. A jako skoro v každých obchodních podmínkách, i v těchto je kvůli nahuštěnému textu, rafinovaně použitým slovním obratům a odkazům na růz-ná ustanovení těchto podmínek obtížné se zorientovat.

Strůjcem asi nejznámějších katalogových podvodů byla v nedávné minulosti společnost Český telefonní seznam, s.r.o., která vcelku úspěšně napodobovala faktury společnosti Mediatel provozující Zlaté stránky.

Inspirovala se i firma EO Servis, s.r.o., jež nabízela registraci do rejstříku ekonomických subjektů, kterou ze zákona provádí pouze Český statistický úřad, a navíc zdarma.

Aktuálně se setkáváme se společností Office servisní a distribuční s.r.o., která podnikatelům vesele nabízí kancelářský balík Open-Office, jež je zcela volně ke stažení na internetu. Ošálení podnikatelé jsou ale přesvědčeni, že platí licenční poplatky za kancelářský balík společnosti Microsoft. A mimochodem: tato společnost má stejné sídlo i jednatele jako již zmíněný Český telefonní seznam, s.r.o.

Další společnosti, na které by si podnikatelé měli dávat pozor, jsou – Top Internet, s.r.o., Regdata, Mediapol News, VPT Servis, s.r.o.

V podmínkách všech katalogových podvodníků je často sjednána rozhodčí doložka, tedy že případný spor bude řešit rozhodčí soud. Pro podnikatele máme dobrou zprávu: ať už ve sporu rozhoduje klasický soud nebo rozhodčí soud, kterým je obvykle Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR, u obou nenachází jednání katalogových firem pochopení a oporu. Důsledkem vyhraných sporů bylo i zakotvení ustanovení, které se náležitostmi podobných „nabídkofaktur“ zabývá, do § 46 odst. 5 obchodního zákoníku:

Inzerce v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářského styku, která nabízí registraci v katalozích, jako jsou zejména telefonní a jiné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře, složenky, faktury, nabídky opravy nebo jiným podobným způsobem, musí obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že tato inzerce je výlučně nabídkou na uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro přímou nabídku takové registrace.

„Smlouva“, která měla být uzavřena za použití zmíněných nekalých praktik tzv. katalogových firem, je od počátku neplatná. Společnosti to vědí, a proto se snaží spíše podnikatele vystrašit hrozbou soudního vymáhání finanční částky. Na těch, kteří této hrozbě podlehnou, aniž by se snažili bránit, pak tyto společnosti vydělávají. Pokud se ale podnikatel začne bránit, do žádného sporu se rozhodně nepoženou, jelikož jsou si dobře vědomy toho, že by v takovém sporu neobstály.


Přihlásit