Jak testujeme

Výrobky byly zkoušeny dle ČSN P ENV 581-2:2000. Uvedený evropský předstandard rozděluje venkovní nábytek dle způsobu užití do kategorií (Camping, Domestic, Contract) a dle zařazení jsou pro zátěžové testy určeny velikosti zatěžovacích sil a počty cyklů (tj. opakování jejich působení). Není-li u výrobku kategorie deklarována (u testovaných křesel a židlí nebyla kategorie uvedena), je nutno ho považovat za výrobek, který je určen pro nejnáročnější způsob použití, tj. kategorie Contract.
Pozn.: N = Newton, pro přiblížení 1 N = 0,1 kg; Nm = Newtonmetr (ohybový moment)

 • Posloupnost zátěžových testů: Provádějí se postupně na stále stejném vzorku a to v tomto pořadí: pevnost sedadla a únava, pevnost opěradla a únava, pevnost opěrek paží a únava, stabilita. Neobstojí-li vzorek v některém testu, do dalšího nepostupuje a je vyřazen jako „nevyhovující“.
 • Statický zátěžový test sedadla: Na sedadlo musí být aplikována svislá síla o velikosti
  2000 N a to 9x opakovaně vždy po dobu 30 s a potom jednorázové zatížení 2000 N trvající 30 minut.
  Pro srovnání: kategorie Domestic – síla o velikosti 1600 N.
 • Statický zátěžový test opěradla: Na opěradlo musí být kolmo aplikována vodorovná síla o velikosti 560 N a to 10x opakovaně.
  Pro srovnání: kategorie Domestic – síla o velikosti 410 N.
 • Únavový test sedadla a opěradla: Na sedadlo působí svislá síla o velikosti 1000 N a kolmo na opěradlo působí vodorovně taková síla, že ohybový moment na opěradlo je maximálně 100 Nm. Body působení síly se určují pomocí zátěžové šablony. Na sedadlo se provádí 100 000 cyklů, na opěradlo 25 000 cyklů.
  Oba zátěžové testy se mohou navzájem kombinovat.
  Pro srovnání: kategorie Domestic –  sedadlo, síla o velikosti 1000 N, 25 000 cyklů, opěradlo, ohybový moment max. 100 Nm, 12 500 cyklů.
 • Statický zátěžový test podpěrek paží (směrem dolů): Svislá síla o velikosti 900 N působí uprostřed a ve vzdálenosti 50 mm od přední strany podpěrky paží po dobu 10 s. Překlopení židle je zabráněno použitím balanční zátěže na té straně sedadla, která je naproti místu, kde se používá zátěž.
  Pro srovnání: kategorie Domestic – síla o velikosti 750 N, 10 cyklů.
 • Únavový test podpěrek paží: Na obě područky směrem zevnitř ven bylo zároveň působeno téměř svislými silami o velikosti 375 N a to ve 20 000 cyklech.
  Pro srovnání: kategorie Domestic – síly o velikosti 375 N, 15 000 cyklů.
 • Stabilita: Účelem zkoušek je stanovení způsobilosti venkovních sedadel překonat síly, které mohou způsobit jejich překlopení.
  Postup při testu dle ČSN EN 1022:1998 (převržení dopředu, do boku, dozadu).

Přihlásit