Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Látky žádoucí (obsah masa, obsah čisté svalové bílkoviny) 30 %, látky nežádoucí (kyselina glutamová, škrob) 20 %, senzorika 40 %, dodržení deklarovaných údajů 10 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Ověřit, zda špekáčky z českých obchodů vyhovují svým složením požadavkům potravinářské vyhlášky č. 326/2001 Sb. v platném znění a zda špekáčky s označením zaručená tradiční specialita splňují kritéria předepsaná pro tyto masné výrobky legislativou Evropské unie. Především šlo o obsah masa a obsah tuku, dále pak byl měřen obsah čisté svalové bílkoviny. Současně laboratoř zjišťovala přítomnost drůbeží bílkoviny, sójové bílkoviny a strojně odděleného masa ve všech testovaných špekáčcích. Výrobky byly analyzovány i z hlediska obsahu soli, vody, škrobu a vápníku. Prostřednictvím měření obsahu kyseliny glutamové bylo zjišťováno, zda špekáčky obsahují soli této kyseliny (glutamany), které jsou přídatnou látkou, a to i ve výrobcích, které glutamany neměly uvedeny ve složení na etiketě. Hodnotily se také senzorické vlastnosti špekáčků, a to vzhled, konzistence, vůně a chuť. Zkouškám bylo podrobeno 15 výrobků s označením špekáčky, z toho tři měly označení zaručená tradiční specialita.

Použité chemické metody

Přítomnost drůbeží bílkoviny byla zjišťována testem ELISA (kit NEOGEN).

Přítomnost sójové bílkoviny byla zjišťována testem ELISA Soya Assay (kit NEOGEN).

Obsah kolagenu byl zjišťován fotometrií.

Obsah vápníku byl stanoven metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).

Obsah bílkovin stanoven dle Kjeldahla.

Obsah čisté svalové bílkoviny byl stanoven nepřímou metodou.

Obsah masa byl stanoven výpočtem z analýz.

Obsah škrobu byl stanoven polarimetrií.

Obsah vody, tuku a popelu byl stanoven gravimetricky.

Obsah soli (chlorid sodný) byl stanoven volumetricky.

Obsah glutamanů vyjádřených jako kyselina glutamová byl stanoven analytickou separační metodou ITP.

Organoleptické vyšetření

Smyslové vyšetřování potravin a krmiv: ČSN 56 0032.

Přihlásit