Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnější tarif podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky operátorů.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka
Tarifikace

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 516 tarifů
Řazeno dle ceny
 • TNmobil Za 50

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,60 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • služby jsou poskytovány standardně v režimu předplacené služby s kreditem (prepaid); uživatel si může s poskytovatelem sjednat placení formou následného vystavení faktury (postpaid)
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 2 měsíce (běží do konce měsíce, v němž byla výpověď doručena poskytovateli)
  • poskytovatel je oprávněn po uživateli požadovat složení zálohy (a případně též její doplnění) před uzavřením i během trvání smlouvy (jistina bude vrácena po ukončení smlouvy na žádost do 7 dní)
  • základním prostředkem komunikace je informační systém TIS dostupný na https://tis.tntech.cz/login/
 • Skyfone Sky 150

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 150
  cena za minutu 1,60 Kč
  SMS
  volné SMS 50
  cena SMS 1,25 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě (není-li uvedena, pak na dobu neurčitou), výpovědní doba 30 dní (běží ode dne doručení výpovědi)
  • v případě, že účastník nepotvrdí písemně termín ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím řádného smluvního období, smlouva se automaticky mění na dobu neurčitou (poskytovatel o této skutečnosti informuje účastníka nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy)
  • poskytovatel je po účastníkovi oprávněn požadovat složení vratné zálohy a jistoty (v ceníku uvedeno 200 Kč, vratná do 30 dní po ukončení smlouvy) a stanovit (zejména finanční) limity
 • TTQ mobil Předplacená karta (60 min)

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  cena za minutu 1,39 Kč
  do vlastní sítě 0,99 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,99 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,99 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • minimální částka dobití je 200 Kč s platností 180 dní => 34 Kč/měsíc (v případě dobití částkou alespoň 200 Kč se platnost kreditu prodlužuje o 90 dní)
  • pokud nedojde v 90 dnech k dobití částkou alespoň 200 Kč, je poskytovatel oprávněn SIM kartu deaktivovat
  • za zakoupaný (a nevyčerpaný) kredit se peníze nevrací
 • Telestica TARIF 200

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 150
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období, pokud není v ceníku služeb uvedeno jinak
  • smlouvu je možné uzavřít a poskytování služby je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou - doba trvání je vyznačena ve smlouvě, výpovědní doba 30 dní (běží od prvního dne následujícího zúčtovacího období po doručení výpovědi)
  • poskytovatel má právo žádat složení vratné jistiny (vratná na žádost do 30 dnů od ukončení smlouvy) v částce 5 000 Kč (nebo se výše jistiny stanoví tak, aby pokryla nejméně tři celá následující zúčtovací období v předpokládané výši čerpání služeb); poskytovatel je oprávněn požadovat složení dodatečné jistiny
  • změna tarifu je možná jednou za měsíc (platná od následujícího zúčtovacího období)
 • Telestica TARIF 100

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období, pokud není v ceníku služeb uvedeno jinak
  • smlouvu je možné uzavřít a poskytování služby je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou - doba trvání je vyznačena ve smlouvě, výpovědní doba 30 dní (běží od prvního dne následujícího zúčtovacího období po doručení výpovědi)
  • poskytovatel má právo žádat složení vratné jistiny (vratná na žádost do 30 dnů od ukončení smlouvy) v částce 5 000 Kč (nebo se výše jistiny stanoví tak, aby pokryla nejméně tři celá následující zúčtovací období v předpokládané výši čerpání služeb); poskytovatel je oprávněn požadovat složení dodatečné jistiny
  • změna tarifu je možná jednou za měsíc (platná od následujícího zúčtovacího období)
 • KT mobil Sólo

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,60 Kč
  do vlastní sítě 0,70 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,20 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 30 dní od doručení výpovědi poskytovateli
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení jistiny - minimální výše 200 Kč (dle ceníku), maximální součet 3 měsíčních plateb (jistina bude vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy)
  • u balíčku neomezeného volání je stanoven limit 3000 minut za jedno zúčtovací období s tím, že při jeho překročení jsou další minuty zpoplatněny
 • VirtualDream VD 007

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 7
  cena za minutu 1,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • operátor je smluvním partnerem/přeprodejcem 99mobile (platí VOP 99mobile, resp. MAXPROGRES mobile, s.r.o.)
  • volné jednotky se převádějí pouze do následujícího účtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
  • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o způsobu, jak smlouvu ukončit)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat
 • Connectica (T-Mobile) TM100

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,39 Kč
  Data a ostatní
  volné jednotky 100
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenášejí do dalšího měsíce
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
  • v případě vyčerpání kreditu (dosažení stavu 0 Kč), dosažení částky nižší než je měsíční hodnota paušálu nebo dosažení záporné částky na účtu dochází k dočasné jednostranné blokaci; nedojde-li k navýšení kreditu po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci; bude-li číslo více než 30 dnů v oboustranné blokaci (tj. nedojde k navýšení kreditu), má poskytovatel právo takové číslo odstranit z databáze bez předchozího informování účastníka
  • v případě dosažení záporné částky na čísle a uvedení čísla do oboustranné blokace má poskytovatel právo zaslat účastníkovi fakturu k úhradě výše vzniklé pohledávky
  • v případě žádosti o ukončení poskytování služeb se přednabitý kredit z účtu nenavrací zpět
  • pro ostatní platby formou prepaid se vystavuje proforma faktura, která upozorňuje uživatele k provedení platby za poskytnuté služby poskytovatelem. Na základě uhrazené proforma faktury poskytovatel vystavuje uživateli fakturu. Proforma faktury se vystavují na platby realizované předem. V případě neuhrazení proforma faktury dojde k upozornění uživatele na tuto skutečnost a může být účtován poplatek ve výši 100,- Kč s DPH. V případě neuhrazení do 7 dnů může být zaslán deaktivační poplatek na částku až 5000,- Kč s DPH a může být služba omezena nebo dočasně zablokována. Blokací služby není ukončena účastníkovi služba, ale práva a povinnosti ze smlouvynadále vyplývají. Služba je poté účtována formou postpaid.
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty (vratná 30 dní po ukončení užívání služeb) a zálohy nebo též poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)
 • Komutel JenTak

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 2 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • operátor je smluvním partnerem/přeprodejcem 99mobile (platí VOP 99mobile, resp. MAXPROGRES mobile, s.r.o.)
  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
  • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o blížícím se ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat
 • ebiPhone ebi 1

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě 40
  cena za minutu 2,20 Kč
  do vlastní sítě 1,30 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 20
  cena SMS 1,70 Kč
  SMS do vlastní sítě 1,30 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • KREDIT
  • platnost kreditu 180 dní, dobít lze libovolnou částku
  • nedojde-li v 180 dnech od posledního dobití k dobití minimální částkou 203 Kč, má poskytovatel právo SIM kratu deaktivovat zrušit
  • při dosažení stavu kreditu 0 Kč dojde k jednostranné blokaci, nedojde-li k dobití po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci SIM karty
  • poskytovatel nevrací částky za zakoupený a nevyčerpaný kredit, po uplynutí platnosti se kredit považuje za vyčerpaný PAUŠÁL
  • poskytovatel požaduje, aby uživatel při uplatňování požadavku na aktivaci karty SIM složil předem vratnou jistinu poskytovateli ve výši zvolených služeb při objednávce (tato jistina může být navýšena v případě, že měsíční vyúčtování služeb přesáhne dvojnásobku složené jistiny); vratná jistina je minimální možná měsíční útrata uživatele, po šesti měsících provozu služeb a bezproblémové platební morálky (zaplaceny všechny faktury řádně a v datech splatností) může být jistina uživateli vrácena na vyžádání, popřípadě bude vyplacena po ukončení poskytovaných služeb PRO KREDIT I PAUŠÁL
  • smlouva na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (plyne od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
  • poskytovatel je oprávněn nastavit omezení počtu akcí (hovor, SMS, stažené data) uživatele za dané období
  • GARANCE SPOKOJENOSTI: v období od 365. do 395. dne možnost vrácení celé částky zpět za aktivační balíček (spolu s podáním výpovědi)
  • VĚRNOSTNÍ PROGRAM: Účastník získá 2 % z uhrazené částky, jakmile dosáhne ve věrnostním programu částku 320Kč, bude tato částka uhrazena na jeho bankovní účet (benefity i pro doporučitele)
 • FPNet.cz Volám 0

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • operátor je smluvním partnerem/přeprodejcem 99mobile (platí VOP 99mobile, resp. MAXPROGRES mobile, s.r.o.)
  • volné jednotky se převádějí pouze do následujícího účtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
  • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o způsobu, jak smlouvu ukončit)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat
 • Fortech T30 bez internetu

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě uvedeno jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi)
  • smlouva automaticky zaniká, není-li kredit uhrazen do jednoho roku od data vyčerpání sumy všech dříve uhrazených kreditů nebo není-li kredit uhrazen do jednoho roku od data uzavření smlouvy
  • objednávka se podává skrze internetové stránky poskytovatele a pomocí komunikace na dálku (e-mail)
  • dobití kreditu se provádí bankovním převodem či vkladem na účet poskytovatele, minimální částka není stanovena
  • poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy
 • Leofone Měsíční paušál

  s balíčkem 50 min do ostatních sítí
  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  do vlastní sítě neomezeno
  cena za minutu 1,40 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,40 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li ve smlouvě vyznačena doba jejího trvání, platí, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Minimální doba užívání služby je uvedena ve smlouvě, včetně případného prodloužení minimální doby užívání služby dohodou smluvních stran. Doba trvání smlouvy počíná běžet okamžikem aktivace SIM karty, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 • Euro Operátor Flexi tarif (50 min, 0 SMS)

  s balíčkem 100 min / 50 SMS do sítě Euro Operátor
  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  do vlastní sítě 100
  cena za minutu 1,70 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 50
  cena SMS 1,20 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné minuty se nepřevádějí do následujícího zůčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
  • v případě podání žádosti o změnu nebo využití speciální nabídky se smlouva stává smlouvou na dobu určitou
  • poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka složení záloh (kauce) na poskytované služby a zároveň je oprávněn požadovat navýšení kauce v průběhu užívání služeb
  • poskytovatel zákazníkovi zřídí jeho vlastní telekomunikační účet, jehož prostřednictvím se budou realizovat platby za poskytnuté služby, zpravidla bankovním převodem
 • StarTEL Volám málo

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky a nevyužitá data se nepřevádějí do dalších období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • volací limit 500 Kč pro nová, 1000 Kč pro přenesená čísla (lze navýšit po zaplacení jistiny)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistiny, jež bude vrácena po 6 po sobě jdoucích účtovacích období, které byly řádně a bez prodlení uhrazeny, nejpozději však po ukončení služeb a uhrazení všech závazků

1 6 7 8 9 10 11 12 24 35

Datum poslední aktualizace: 27.11.2019

Přihlásit