Jak testujeme rozinky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • chem.-fyz. parametry: 35 %
  • senzorické hodnocení: 40 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • mikrobiologický rozbor: 15 %

Pro senzorické hodnocení vybraných znaků (intenzita hnědé barvy, příjemnost vůně, příjemnost chuti, intenzita tvrdosti, intenzita elasticity, intenzita defektů) byla použita profilová metoda. Jednotlivé parametry se známkovaly pomocí školní stupnice. Hodnocení se zúčastnilo 8 hodnotitelů. Nevyhovující znaky byly posouzeny metodou slovního popisu.

Chemicko-fyzikální analýzy zahrnovaly stanovení sušiny, rozpustné sušiny a zbožíznalecké posouzení. Sušina byla stanovena gravimetricky po sušení do konstantní hmotnosti při 103 °C. Hodnota rozpustné sušiny byla stanovena refraktometricky po homogenizaci vzorku. Zbožíznalecké posouzení odchylek (ve 100 g vzorku) proběhlo podle ČSN 56 8193.

Mikrobiologické vyšetření zahrnovalo stanovení počtu plísní dle ČSN ISO 21527-2 (560650). Dále bylo provedeno mikroskopické vyšetření povrchu na přítomnost roztočů a plísní, které probíhalo u 10 zorných polí při 40násobném zvětšení.

Stanovení nežádoucích látek spočívalo ve zjišťování přítomnosti aflatoxinů a ochratoxinu A pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenčním detektorem. Dále laboratoř pomocí kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí provedla screening 700 pesticidních látek.

V hodnocení obsahu siřičitanů jsme sledovali, zda rozinky neobsahují nedeklarované alergenní siřičitany. Stanovení oxidu siřičitého proběhlo modifikovanou metodou dle Monier-Wiliamse.

Přihlásit