Jak testujeme peletová kamna

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • výkon: 33,3 %
  • emise: 22,2 %
  • bezpečnost: 22,2 %
  • spotřeba elektřiny: 8,3 %
  • obsluha: 8,3 %
  • návod k použití: 5,6 %

Test výkonu peletových kamen vycházel z mezinárodní normy EN 14785:2006. V některých zkouškách jsme také vycházeli z norem EN 15456, EN 60335-1 a EN 60335-2-102.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Výkon

Podle normy EN 14785:2006 jsme měřili účinnost kamen při jmenovitém tepelném výkonu a při sníženém tepelném výkonu. Též jsme měřili samotný tepelný výkon v obou režimech. Při procesu zkoušení jsme postupovali podle požadavků normy definovaných v odstavcích A.4.7 a A.4.8.

Emise

Měřili jsme obsah emisí v kamnech při jmenovitém a sníženém výkonu. Zaměřili jsme se na CO, NOx, organické uhlovodíky a prachové částice. Kamna jsme spustili v daném výkonovém režimu (jmenovitém či sníženém) a nechali je spuštěné celkem čtyři hodiny, poté jsme začali měřit emise. Vycházeli jsme z normy EN 14785:2006, tudíž jsme pro výpočet objemové koncentrace spalin použili přepočet na 13% podíl kyslíku ve spalinách.

Obsluha

Experti z laboratoře posuzovali pohodlnost základních operačních a servisních úkonů při práci s kamny. Hodnotili obsluhu systému automatického zapalování pelet, viditelnost a přehlednost indikátorů, přístup a práci s ovládacím panelem, plnění kamen peletami, čistění popela a srozumitelnost dodaného návodu k použití.

Spotřeba elektrické energie

Při zkouškách jsme vycházeli z normy EN 15456. Měřili a zaznamenávali jsme hodinovou spotřebu kamen při jmenovitém a sníženém výkonu. Dále jsme měřili spotřebu v pohotovostním režimu.

Bezpečnost

Bezpečnostní zkoušky vycházely z norem EN 14785:2006, EN 60335-1 a EN 60335-2-102.

Teplota v násypce: Testovali jsme riziko přehřátí násypky z důvodu nedostatečné tepelné výměny, elektrického selhání, zablokování motoru větráku nebo přeplnění peletami. V případě posledních dvou rizikových situací jsme očekávali spuštění tepelné pojistky v kamnech.

Teplota v dopravníku paliva: Testovali jsme riziko přehřátí dopravníku z důvodu nedostatečné tepelné výměny, elektrického selhání, zablokování motoru větráku nebo přeplnění peletami. V případě posledních dvou rizikových situací jsme očekávali spuštění tepelné pojistky v kamnech.

Teplota hořlavých materiálů: Měřili jsme teplotu hořlavých materiálů, které jsou součástí kamen a nacházejí se v jejich blízkosti. Penalizovali jsme ta kamna, která nedodržela požadavky normy a představují riziko vzniku požáru.

Teplota ovládacích prvků: Měřili jsme teplotu ovládacích prvků na kamnech, jako je například otevírání dvířek nebo přívod vzduchu. Posuzovali jsme, zda nehrozí riziko popálení při jejich používání.

Bezpečnostní systémy a elektrická bezpečnost: Ověřovali jsme funkčnost bezpečnostních prvků, konkrétně pojistného ventilu a tepelné pojistky. Pojistný ventil má za úkol zabránit nehodě v případě vzniku přetlaku a tepelná pojistka slouží k ochraně proti přetížení.

Návod k použití

Expert z laboratoře hodnotil dodaný návod k použití. Posuzoval srozumitelnost či relevanci informací a jasnost důležitých instrukcí, jako jsou například pokyny pro bezpečné umístění kamen, rady pro případ technické závady, doporučení pro způsob a četnost údržby kamen, doporučení ohledně nastavení teploty a podobně.

Přihlásit