Souhlas se zpracováním osobních údajů – zpravodaj pro podnikatele

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2020 Obsah srpnového dTestu
 1. Tímto udělujete souhlas společnosti dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, e-mail: dtest@dtest.cz, tel: +420 241 404 922 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail.
 2. E-mail bude zpracován za účelem:
  • zasílání zpravodajů pro podnikatele, které obsahují informace o podnikatelských tématech a dění v oblasti práva se vztahem k podnikatelům, dále o činnostech správce v oblasti podnikatelů: certifikace obchodních podmínek, nabídka webinářů nebo kurzů pro podnikatele;
  • zpravodaje jsou zasílány několikrát ročně, maximální četnost zasílání je jednou měsíčně.
 3. Jméno, příjmení a e-mail budou správcem zpracovány pro vymezený účel po dobu tří let. Před uplynutím doby, na kterou je souhlas udělen, vám správce zašle na e-mailovou adresu zprávu o tom, zdali si přejete udělit k vymezenému účelu souhlas nový.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním dopisu na adresu sídla správce nebo zprávy na jeho e-mail dtest@dtest.cz. Souhlas lze vzít zpět také prostřednictvím webových stránek správce.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení podle čl. 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů podle podmínek čl. 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR;
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká, podle čl. 22 GDPR;
  • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, podle čl. 34 GDPR.
 6. Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu nejsou dále poskytovány žádným příjemcům ani třetím stranám.
 7. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K němu můžete také podat stížnost.

Přihlásit