Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

Omylem jste zaplatili dvakrát tu samou složenku nebo fakturu za telefon a mobilní operátor se nemá k vrácení onoho přeplatku? Odstoupením od kupní smlouvy došlo k jejímu zrušení, přesto však prodávající odmítá vrátit kupní cenu, i když zboží už je vráceno? 

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Zjistíte-li, že někdo obdržel vaši věc či peníze bez právního důvodu a buď o tom vůbec neví, nebo je odmítá vydat zpět, můžete ho prostřednictvím tohoto vzoru vyzvat k vydání tzv. bezdůvodného obohacení.

 

Jak tento vzor využít?

Zákon ukládá tomu, kdo se na úkor jiného obohatí bez právního důvodu, povinnost takto získaný majetkový prospěch vrátit. Nejčastěji dochází ke vzniku bezdůvodného obohacení, pokud se plní někomu cizímu bez dohody s ním nebo pokud sice smlouva s danou osobou existovala, ale byla zrušena nebo namítnuta její neplatnost. O neoprávněný majetkový prospěch jde i v případě, kdy byly například peníze získány z nepoctivých zdrojů. Rovněž je obohacením i užívání cizí věci bez dohody s jejím majitelem.

Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně získané hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji získal a drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji doporučujeme. Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo (zvláště u velkých společností s mnoha klienty), a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se můžete svého nároku domáhat u soudu. 

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Musí se vrátit vše, o co se majetek druhého zvýšil a váš zkrátil. Dokonce u peněžitého prospěchu je povinnost vracet i úroky, pokud druhá strana dobře věděla, že jí daný obnos nenáleží. Není-li však možné vrátit tu samou věc či užitek spočívající v něčem jiném, teprve tehdy přichází na řadu náprava v penězích.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh včetně jejich dat (jsou-li datované) doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2991-3005)
Sdílejte

Přihlásit