Namítnutí neplatnosti smlouvy uzavřené nezletilým

Zakoupilo si vaše dítě bez vašeho vědomí drahý počítač? Domníváte se, že vzhledem k svému věku ještě nemohlo posoudit své jednání?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud vaše dítě uzavře smlouvu, u které nemohlo pochopit, oč běží, a vydalo peníze, anebo na sebe vzalo nepřiměřený závazek, je taková smlouva neplatná, nicméně podle občanského zákoníku jen relativně. Co to znamená? Zákonný zástupce musí obchodníkovi neplatnost jednání nezletilé osoby namítnout.

 

Jak tento vzor využít?

Děti a nezletilí mohou uzavírat smlouvy, které jsou svou povahou přiměřené jejich vyspělosti a věku, protože plnou svéprávnost nabývají až v 18 letech. Smlouvy, které tomu přiměřené nejsou, musí za ně uzavírat zákonní zástupci, nejčastěji rodiče. Navíc nezletilý může podle občanského zákoníku jednat i nad rámec své rozumové a volní vyspělosti, pokud kterýkoliv ze zákonných zástupců dá k takovému jednání souhlas předem. V tomto případě nebude moci zákonný zástupce namítat neplatnost smlouvy.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Neplatnost právního jednání dítěte nebo nezletilého nenastává ze zákona, ale je třeba ji namítat vůči druhé straně. Výjimečně může neplatnost právního jednání nezletilce nastat přímo ze zákona, pokud jeho jednání je v rozporu se zákonem a zjevně narušuje veřejný pořádek. Bude na uvážení soudu, aby stanovil, jaké jednání narušuje veřejný pořádek.

Pokud druhý účastník smlouvy od dítěte něco dostal, třeba peníze, namítněte neplatnost takového jednání a vyzvěte jej, aby plnění vrátil s tím, že pokud dítě něco dostalo od něho, bude mu to také vráceno.

Neplatnost právního jednání dítěte nebo nezletilého lze namítat do 3 let ode dne, kdy k právnímu jednání došlo. Pokud však uplyne doba delší tří let, může se stát, že druhý účastník smlouvy namítne vydržení vlastnického práva k movité věci s tím, že nemohl tušit, že se jednalo o dítě nebo nezletilce, protože vypadal vyspěle, případně může obchodník tvrdit a dokázat, že mu nezletilec předložil souhlas s určitým právním jednáním. Teoreticky je možné, že by dítě nebo nezletilec podepsali smlouvu
o převodu nemovitosti, neuvedli datum narození a katastrální úřad si toho nevšiml; pro ten případ platí, že vydržecí doba pro nabytí vlastnického práva k nemovitosti trvá 10 let.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 15-22, § 31-36, § 581, § 586, § 588)
     
Sdílejte

Přihlásit