dTest: Nejčastější omyly českých spotřebitelů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 26.9.2013   

Přestože se povědomí českých spotřebitelů o tom, jaká mají práva, zvyšuje, poradci spotřebitelské poradny sdružení dTest se stále setkávají s mnoha omyly a mýty, které spotřebitelům mohou velmi uškodit, nebo jim přinejmenším zkomplikovat život.

„Velmi často se setkáváme s omyly ohledně toho, jakou formu musí mít spotřebitelské smlouvy a jaké jsou možnosti jejich zrušení či odstoupení od nich,“ vyjmenovává vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Přestože zákon spotřebitelům poskytuje ochranu jako slabší straně, ani obchodníci nezůstávají zcela nechránění. Pokud se tedy spotřebitel rozhodne svůj závazek bezdůvodně nesplnit, může ho čekat nemilé překvapení, například v podobě smluvní pokuty.

„Opakovaně se setkáváme s názorem, že pokud není smlouva písemná, spotřebitel nemá povinnost zaplatit,“ uvádí Lukáš Zelený a objasňuje: „Ne vždy je však k platnosti smlouvy písemná forma nezbytně nutná. Některé smlouvy, zejména kupní, jsou uzavřeny na základě jakéhokoliv projevu, z něhož je jasně patrná vůle obou stran.“ Písemná forma je vyžadována pouze v případě, že tak stanoví zákon.

S tímto přesvědčením souvisí také mýtus, který předpokládá, že se smlouva ruší ve chvíli, kdy si zákazník objednané zboží nepřevezme. I zde by taková situace musela být předem dohodnutá oběma stranami, jinak má spotřebitel povinnost zboží převzít. Pokud to neudělá, může ho čekat smluvní pokuta nebo povinnost nahradit obchodníkovi marně vynaložené náklady na dopravu.

Ohledně možností odstoupení od smlouvy panuje ještě více nejasností. Zatímco mnozí spotřebitelé se domnívají, že odstoupit lze v zásadě od každé smlouvy, pravdou je, že je to možné pouze v případech, které stanoví zákon či dohoda účastníků. Výjimku tvoří situace, kdy jeden z účastníků nesplní svoji povinnost (například dodat zboží či službu včas nebo bez vad) a druhá strana pak má možnost od smlouvy odstoupit.

V souvislosti s rozvojem nakupování na internetu a prostřednictvím telefonu je častěji na pořadu dne také čtrnáctidenní lhůta k odstoupení od smlouvy stanovená zákonem, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem. Ani ta však neplatí univerzálně. „Čtrnáctidenní lhůtu nelze využít v případě, kdy bylo zboží individuálně upraveno dle přání zákazníka, dále v případě smluv na služby, jež jsou se souhlasem spotřebitele poskytovány okamžitě, a také neplatí pro dodávku novin a časopisů, nebo audio a video nahrávek a počítačových programů s porušeným originálním obalem. Rovněž nelze takto odstoupit v případě cestovní smlouvy nebo smlouvy o letecké přepravě,“ doplňuje závěrem Zelený.

Na webové stránce www.dtest.cz/omyly si spotřebitelé mohou zdarma stáhnout brožuru „Omyly českých spotřebitelů“.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit