Spotřebitelé a povodně

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.6.2013   

Velká voda komplikuje život i těm, kteří jí nejsou přímo zaplaveni. Může mít totiž vliv na řadu vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. Vybrali jsme pro vás několik základních situací, které mohla povodeň také ovlivnit, a vysvětlíme, na co máte v takových případech právo. 

Vyšší moc

Takzvaná vyšší moc je dle práva událost, která není objektivně předvídatelná a odvratitelná. Typickou událostí vyšší moci je například živelná katastrofa, tedy povodeň. Právo s ní spojuje řadu důsledků a v některých případech zbavuje odpovědnosti za škodu či způsobuje stavění lhůt.

Povodeň většinou nezpůsobí nemožnost plnění, protože zákon říká, že plnění je možné v případě, že jej lze uskutečnit za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Dostane-li se podnikatel do prodlení (například při dodání zboží) právě v důsledku živelné katastrofy, buďme ohleduplní a nechme mu čas se s ní vypořádat. Ze zákona má právo na dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění a přiměřenost musíme posuzovat s ohledem na mimořádně ztížené podmínky.

 

Reklamace

Pokud jsme reklamovali výrobek a provozovnu, ve které se nacházel, zaplaví voda, lze bohužel pouze konstatovat, že máme smůlu. Prodejce nebo servis sice odpovídá za škodu bez ohledu na to, zda ji způsobil či ne, nicméně zde existuje jedna výjimka. Tou je právě situace, kdy by ke škodě došlo i jinak, tedy třeba v důsledku živelné katastrofy. Pokud podnikatel vysloveně nenahází reklamované věci do zatopeného sklepa, aby se zbavil odpovědnosti, pak pomůže pouze dobrá pojistka.

Jako spotřebitelé dobře víme, že k vyřízení reklamace včetně odstranění vady má prodejce 30 dní. Brání-li mu však v jejím provedení objektivní důvody, nelze na lhůtě striktně trvat. Situace bude samozřejmě jiná, když je jediná provozovna v zatopené oblasti odříznuta od světa, ale pokud by povodeň měla být pouze výmluvou pro neplnění třetí osoby, například servisu, nemusí nás to jako zákazníky zajímat.

 

Zhotovení díla

Dle smlouvy o dílo jej zhotovitel provádí na své nebezpečí. Dojde-li k mimořádné události a dílo je zničeno před sjednanou dobou splnění, zhotovitel ztrácí nárok na odměnu. Pokud jsme mu již poskytli zálohu, je povinen ji vrátit.

Spotřebitelský problém? Volejte naši spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009. Naši právní poradci jsou připraveni vám s tímto problémem pomoci.

Jiná situace nastane v případě, že dílo bylo dokončeno, my jsme si ho měli převzít, ale neudělali jsme to. V takovém případě neseme zodpovědnost za jeho zničení sami. Nepřevezmeme-li dílo, má jeho zhotovitel právo na úhradu nákladů, které mu tím vznikly navíc (například skladné nebo dopravné) bez ohledu na to, co bylo příčinou naší nečinnosti. Pokud by tím podnikateli vznikla i škoda, třeba proto, že nemůže přijmout další zakázky, nebudeme za ni zodpovědní, protože jsme ji nezavinili.

Má-li být dílo dokončeno v určitém termínu, musí to být objektivně možné. V některých smlouvách se zavazujeme k poskytnutí součinnosti či vytvoření podmínek pro plnění zhotovitele, pokud v těchto případech nemůžeme plnit my, pak většinou nemůže plnit ani dodavatel, který tedy ani nenese odpovědnost.

Přihlásit