Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je vlastně nepotřebujete? Co můžete udělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. například při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, a v zákonné lhůtě se rozhodne od smlouvy odstoupit.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné ho dodavateli doručit v zákonné lhůtě (musí mít ve lhůtě alespoň možnost si odstoupení převzít), nestačí tedy podat dopis na poště v poslední den lhůty.

 

Upozornění

Výjimku ze zákonného odstoupení představují smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud ovšem dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou práci nebo nedodal jiné zboží, které s opravou či údržbou nesouvisí či je nadbytečné. Nepoctiví podnikatelé už zkoušejí tuto výjimku využívat a vedle kupní smlouvy dávají k podpisu i "smlouvu o opravě či údržbě". Pro tento případ využijte vzor "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji (s dohodou o opravě nebo údržbě)".

Odstoupení zákon dále neumožňuje u smluv:

  • týkajících se nemovitostí, vyjma jejich opravy či údržby,
  • o pravidelném dodávání zboží denní potřeby stálými doručovateli do domácností spotřebitelů,
  • uzavřených podle katalogů, a to za splnění dalších podmínek,
  • o pojištění a cenných papírech.

Dodavatel musí spotřebiteli vrátit finanční plnění do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení.

Spotřebitel je povinen zakoupené zboží vrátit i s příslušenstvím. Náklady na odstoupení od smlouvy, tedy náklady spojené s vrácením zboží, hradí spotřebitel.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 48, § 57)

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat.

Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích: jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.
V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datovány), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení dodavatele (či název společnosti)
IČ dodavatele
Adresa dodavatele
 
Praha, 1. prosince 2012

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne … jsem s vaší společností uzavřel na předváděcí akci, jež se konala v restauraci Vařečka v Horních Hrncovicích č. p. 7, kupní smlouvu č. ….., jejímž předmětem byla sada nerezového nádobí značky Best Chef v ceně 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, od této smlouvy odstupuji.
Sadu nádobí vám zasílám a zároveň žádám o poukázání zaplacené kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu č. …..

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupní smlouvy

 

Na úvodní stránku

Přihlásit