V čem vám pomůže Bankovní ombudsman a Stálý rozhodčí soud?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Chcete předčasně splatit úvěr, ale úvěrová společnost po vás požaduje nehorázné poplatky? Požádali jste o zablokování ukradené platební karty, banka prosbu nevyslyšela a nyní odmítá nahradit škodu? Soudy jsou pro řešení těchto situací často zdlouhavé a někdy i drahé. Zvažte, zda nevyužít služeb Stálého rozhodčího soudu či Bankovního ombudsmana.

V rámci České republiky se lze v takových případech obracet na finančního arbitra (více informací zde). Na Slovensku spadají do působnosti Stálého rozhodčího soudu (Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie) a Bankovního ombudsmana (Bankový ombudsman)

Proč se na rozhodčí soud nebo bankovního ombudsmana obrátit?
Stálý rozhodčí soud  byl zřízený Slovenskou bankovní asociací podle zákona o platebním styku. Rozhodci jsou povinni rozhodovat nestranně a nezávisle. V případě, kdy rozhoduje věc jeden rozhodce a skutkové okolnosti jsou dostatečně zřejmé, rozhodce vydá rozhodcovský rozsudek do 30 dnů. Rovněž Bankovní ombudsman je objektivní a nezávislý orgán, podněty vyřizuje do tří měsíců, ve složitých případech do šesti. Jeho úlohou je mimosoudní řešení sporů mezi bankami a jejich klienty a monitorování a vyhodnocování spotřebitelských podnětů.
Kladem využití služeb obou orgánů je, že řízení, které je zahajováno na návrh spotřebitele, je bezplatné. Vyřešení problému prostřednictvím rozhodčího soudu nebo bankovního ombudsmana je tedy rychlé a levné.

S čím za stálým rozhodcovským soudem nebo bankovním ombudsmanem?
Stálý rozhodčí soud rozhoduje zejména:
1.) spory z platebního styku mezi:

  • bankami a jejich zákazníky při vykonávaní převodů peněžních prostředků
  • vydavateli elektronických platebních prostředků a oprávněnými držiteli elektronických platebních prostředků při vydávaní a používaní elektronických platebních prostředků

2.) spory z jiných obchodněprávních vztahů nebo občanskoprávních vztahů, které vznikly mezi bankami a klienty či dalšími osobami navzájem.

Na bankovního ombudsmana se můžete obrátit v případě, když se domníváte, že banka při poskytování služeb a produktů poškodila vaše zájmy a neuskutečnila nápravu na základě vaši stížnosti, nebo reklamace.
Spory, které nespadají ani do jedné z těchto oblastí, nemohou být řešeny před těmito institucemi. Stejně tak nemůže arbitr řešit případy, kde již bylo zahájeno řízení před soudcem, nebo ty, kde už soudce rozhodl.

Jak stálý rozhodčí soud nebo bankovní ombudsman rozhoduje?
Stálý rozhodčí soud rozhoduje v souladu se smlouvou. Vezme rovněž do úvahy obchodní zvyklosti, zásady poctivého obchodného styku a dobré mravy. Vždy bere také v potaz právní předpisy upravující ochranu spotřebitele. Bankovní ombudsman se snaží posilnit pozici spotřebitele ve vztahu k bance, a řeší porušení Etického kodexu bank v oblasti ochrany spotřebitele.
Stálý rozhodčí soud rozhoduje rozsudkem, který lze napadnout žalobou o zrušení rozhodcovského rozsudku na soudě. Bankovní ombudsman vydává jenom doporučení jako vyřešit spor mezi klientem a bankou. Doporučení není žádným způsobem závazné jako rozhodčí rozsudek nebo rozsudek soudu.

Co dělat, když se chci na Stálý rozhodčí soud nebo na bankovního ombudsmana obrátit?
Řízení před stálým rozhodčím soudem se začíná doručením žaloby spolu s kopií rozhodčí doložky. Bližší informace můžete najít na webové stránce slovenské bankovní asociace www.sbaonline.sk  Podnět bankovnímu ombudsmanovi je vhodné podat na oficiálním formuláři a zaslat ho poštou.  Na stránkách www.bankovyombudsman.sk je ke stažení formulář pro podání podnětu. Dále zde získáte další informace o činnosti bankovního ombudsmana.

Přihlásit