O znalcích

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu
Jedním z možných výsledků reklamačního řízení je zamítnutí reklamace prodejcem. Důvody mohou být různé: údajné mechanické poškození spotřebitelem, „vada se neprojevila“ nebo informace o tom, že namítané je pouhým důsledkem běžného opotřebení apod. Pokud s takovým závěrem spotřebitel nesouhlasí a ani právní argumentací nic nezmůže, má možnost obrátit se na soudního znalce. Soudní znalec vypracuje znalecký posudek, který potvrdí, případně vyvrátí domněnku spotřebitele. V případě, že znalecký posudek hovoří ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel v ruce důkaz, že reklamace nebyla prodejcem včas a řádně vyřízena, z čehož mu plynou nároky na výměnu zboží, slevu či odstoupení od smlouvy. Mezi těmito možnostmi si spotřebitel může vybrat. Znalecký posudek od nezávislého znalce má obecně velkou váhu, a proto prodejce často pod tíhou jeho přesvědčivosti uzná své pochybení. Pokud by si prodejce přesto stál za svým původním názorem, je znalecký posudek významným důkazem a vidinou úspěchu u případného soudního sporu.

 

Kde najít znalce?

Soudní znalec je kvalifikovaná osoba, která má oprávnění zpracovávat znalecké posudky. Může se jím stát pouze osoba splňující požadavky dle zákona.

Pro potřeby spotřebitelů jsme připravili seznam soudních znalců, kteří pomáhají spotřebitelské spory řešit v praxi. Při vyhledávání lze vyfiltrovat znalce přímo z našeho kraje, což umožní snížit případné cestovní náklady, rychlou orientaci pak nabízí fulltextové vyhledávání. 

Upozorňujeme, že ne vždy je možné podřadit námi reklamovaný výrobek pod konkrétní obor činnosti. Problematické jsou v tomto ohledu například dětské kočárky. Málokterý znalec je ochoten je posuzovat. Situaci tedy musíme řešit tak, že se obrátíme na znalce dle materiálu, na kterém vznikla vada. Rovněž kupříkladu vady na potazích kožených či textilních sedaček je vhodnější řešit se znalcem daných materiálů.

Znalce můžete také vyhledávat v evidenci soudních znalců a tlumočníků na stránkách www.justice.cz.

 

Zpracování posudku

Poté, co jsme si zvolili vhodného znalce a kontaktovali jsme ho, dojde k prvotnímu zhodnocení námi namítané vady věci. Znalec zhodnotí, zda se v daném případě na věci vyskytuje vada, která má význam z hlediska dříve uplatňované a zamítnuté reklamace, a tedy zda má smysl posudek zpracovávat. Toto zhodnocení může probíhat buď na základě zaslání příslušné dokumentace emailem (poštou), nebo na základě fyzického prohlédnutí věci osobou znalce. Ideálně už v této fázi je vhodné mít připraveny veškeré podklady (dokumentaci k výrobku, fotodokumentaci, prohlášení o vlastnictví věci atd.). Servisy, v nichž probíhalo zhodnocení reklamace, si obvykle vytvářejí svou vlastní kvalitní fotodokumentaci, kterou si můžeme vyžádat. Znalci jsou totiž často schopni provést prvotní zhodnocení i jen na základě fotodokumentace. Zhodnocení provádí znalec obvykle za menší poplatek (do cca 500,- Kč) či za cenu vynaložených nákladů, mnohdy ale i bezplatně, na své náklady.

Jak dlouho potrvá samotné zpracování znaleckého posudku nelze obecně určit, roli zde hraje mnoho faktorů jako například pracovní vytíženost znalce, více posuzovaných vad na věci, nutnost využití laboratorních testů nebo jiná složitost případu. V lepších případech se tedy znaleckého posudku můžete dočkat do tří dnů, v těch horších do týdne, čtrnácti dnů i měsíce. Pro spotřebitele s urgentní potřebou znaleckého posudku máme ale dobrou zprávu: většina znalců přihlíží ke skutečnosti, že se u věci blíží konec záruční lhůty, a tyto případy se snaží vyřešit přednostně či v co nejkratší možné době.

 

Cena posudku

Se znalcem uzavíráme smlouvu o dílo podle občanského zákoníku. Znalec účtuje cenu za vypracování posudku buď podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti (vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů), nebo cenu smluvní. Smluvní cena přichází v úvahu především, pokud se jedná o složitější posudky. Odměna se stanoví podle stupně odbornosti potřebného k provedení úkonu a podle množství účelně vynaložené práce. Znalec má dále právo na úhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem (například cestovní náklady – znalci cestují k nepojízdným automobilům, vestavěným skříním a dalším věcem, jejichž převoz, neřkuli zaslání poštou, by bylo složité). Je-li znalec plátcem daně z přidané hodnoty, cena se navíc zvyšuje o částku jí odpovídající. Odměna se může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě. Odměnu a náhradu nákladů je znalec povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku. Náklady znaleckého posudku hradí spotřebitel sám, ovšem v případě kladného posudku má právo požadovat úhradu těchto nákladů po prodejci podle § 598 Občanského zákoníku. Vzorový dopis, kterým tyto náklady může požadovat po prodejci, si můžete zdarma stáhnout na www.dtest.cz/poradna.

Následující tabulka vychází z našeho průzkumu mezi znalci ze spotřebitelsky nejfrekventovanějších oborů. Cena za zpracování posudku se liší případ od případu (odvíjí se od složitosti posuzování dané věci, nutných nákladů atp.), znalec od znalce. Rovněž doba zpracování je proměnlivá. Ceny a časy uvedené v tabulce tedy slouží pouze k utvoření orientační představy.

 

Obor činnosti

Prohlídka

Zpracování posudku

Doba zpracování

Movité věci

cca 350 Kč

1 500 Kč

do 30 dní

Obuv

Zdarma – cca 500 Kč

1200 - 4000 Kč

Většinou do 14 dní

Textil

Často bezplatně, popř. za vynaložené náklady

300 - 2500 Kč

Většinou do 30 dnů

Elektrospotřebiče

Často bezplatně, popř. za vynaložené náklady

do 2000 Kč

Většinou do 14 dnů

Mobilní telefony

cca 500 Kč, popř. vynaložené náklady

1000 - 3000 Kč

Většinou do 14 dnů

Automobily

Často bezplatně, popř. za vynaložené náklady

1000  - 8000 Kč

Většinou do 30 dnů

 

 

Upozornění

Cena znaleckého posudku může být vyšší než cena samotného reklamovaného zboží. A ani znalecký posudek v náš prospěch nezaručí s naprostou jistotou úspěšné vyřízení reklamace. Přesto bychom se měli vzepřít nepoctivým praktikám prodejců, kteří reklamace neoprávněně zamítají a spoléhají, že se spotřebitel nebude bránit. Nebojme se hájit si svá práva, využívejme služeb znalců a neobávejme se ani případného soudního řízení. V případě úspěchu se nám vrátí všechny vynaložené náklady a místo nepříjemného pocitu napáleného spotřebitele se dostaví pocit vítěze.

 

ZPĚT NA DATABÁZI ZNALCŮ

Přihlásit