Může podnikatel zdražit bez vašeho souhlasu?

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2022

Libovali jste si před rokem, jak výhodnou smlouvu s operátorem nebo dodavatelem energií jste uzavřeli? Anebo už se chystáte na dovolenou, kterou jste zakoupili ještě vloni za poloviční cenu? Pocit uspokojení z dobrého obchodu je příjemný, ale není zcela namístě. Podnikatel totiž může změnit cenu už zakoupeného produktu nebo služby i bez vašeho souhlasu. Za jakých podmínek to smí udělat a jak se můžete bránit?

Co je to jednostranná změna?

Následující přinejmenším měsíce budou ve znamení inflace, jakou si dlouho nikdo nepamatuje. Za stejný balíček zboží a služeb jste před rokem zaplatili asi o 12,7 % méně. To je problém nejen pro vaše budoucí nakupování, ale paradoxně i pro některé nákupy, které jste už udělali v minulosti. Většina spotřebitelů má totiž uzavřené smlouvy, které se buď plní průběžně (dodávky energií, poskytování internetového připojení, pojištění), anebo se budou plnit za nějaký čas (letní dovolená). Všechny tyto smlouvy mají jedno společné – podnikatelé u nich někdy jednostranně zvyšují cenu. Jak to funguje a je to vůbec legální?

Naše právo povoluje možnost tzv. jednostranné změny, ale zároveň jí nastavuje mantinely. Při klasické (dvoustranné) změně se strany musejí domluvit, jinak smlouva pokračuje za stávajících podmínek. Při jednostranné změně je tomu jinak. Podnikatel vám dává na vybranou mezi přijetím navrhnuté změny a výpovědí. Návrh na změnu není možné odmítnout a zůstat u podnikatele za stávajících podmínek. Spotřebitel je postaven před ultimátum. Celý princip se dá shrnout jako „ber, nebo běž“.

Jednostranná změna smlouvy má svoje přísná pravidla. A co je velmi nešťastné, tato pravidla se liší napříč sektory, v nichž je jednostranná změna prováděna nejčastěji. Energetika, elektronické komunikace, pojišťovnictví, bankovnictví, zájezdy. Pět zvláštních sektorových úprav, pětkrát jiné podmínky. Touto džunglí vás provedeme na dalších řádcích.

Domluvená předem

Možnost změnit v budoucnu jednostranně smlouvu musí být vždy dohodnutá dopředu. Nejčastěji je taková domluva v obchodních podmínkách, zřídkakdy přímo ve smlouvě. To samozřejmě není ideální, protože spotřebitel obvykle obchodní podmínky dopodrobna nečte. Nicméně tato praxe schovávání informace o možném budoucím zdražení do obchodních podmínek se prozatím toleruje. Proto neváhejte před uzavřením smlouvy na takovou věc se prodávajícího zeptat napřímo a ujistit se, že cena bude trvalá. To, jak může cena (bez vašeho souhlasu) vypadat za rok, je úplně stejně důležitá informace jako to, jak cena vypadá dnes.

Bez poplatků a pokut

Princip „ber, nebo běž“ by nikdy správně nefungoval, kdyby pro vás ukončování smlouvy znamenalo jakékoliv náklady navíc. Proto existuje přísný zákaz spojovat se spotřebitelovou výpovědí jakoukoliv sankci. A tím se zdaleka nemyslí jen smluvní pokuta, ale i jakékoliv odstupné nebo administrativní poplatek za zpracování výpovědi a podobně. Spotřebiteli, který odmítl podnikatelův návrh na změnu a smlouvu z toho důvodu ukončil, nesmí v této souvislosti podnikatel naúčtovat ani halíř. Samozřejmě něco jiného je povinnost zaplatit při ukončení smlouvy eventuální nedoplatky.

O změně musíte být informováni

Další zvláštnost jednostranné změny spočívá v pravidlu „kdo mlčí, souhlasí“. Pokud s návrhem změny nevyslovíte aktivně nesouhlas, vykládá se to jako váš souhlas a akceptace. Přesně proto se celý proces neobejde bez toho, abyste byli včas a adresně o změně informováni. Nikdy se nemůžete správně rozhodnout, jestli zůstat nebo odejít, když se ani nedozvíte, že nějaká změna má proběhnout. Když se o změně včasa adresněnedozvíte, nesmí se vás nijak dotknout.

A co znamená poslat oznámení o změně adresně? To znamená, že nestačí změnu uveřejnit na webových stránkách nebo vyvěsit na pobočce. Stejně tak nestačí poslat spotřebiteli zprávu do jeho účtu na portálu podnikatele (např. do zpráv v internetovém bankovnictví nebo v „samoobsluze“ operátora). O změně musíte být informováni vždy způsobem, který využíváte pro běžnou komunikaci a který je „trvale uchovatelný“. To je podle nás dopisem, SMS nebo e-mailem (pokud jste do smlouvy uvedli telefonní číslo nebo e-mail jako kontaktní údaj). Proto si dávejte velký pozor, pokud byste telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v budoucnu měnili. V ideálním případě by vám měl podnikatel dát na výběr, kterým z těchto kanálů s ním chcete komunikovat. Zaslání informace o změně nesmí být zpoplatněno.

Pravidla pro adresné informování platí pro všechny podnikatele v zásadě stejně, podmínky pro včasné informování jsou odlišné. Mobilnímu operátorovi stačí, když vám dá vědět jeden měsíc před změnou, banka nejpozději dva měsíce před změnou. Cestovní kancelář a dodavatel energie mají lhůtu vymezenou na dny, nejzazší termín informování o změně je pro cestovní kancelář dvacet jedna dní do pořádání zájezdu, zatímco pro dodavatele energií třicet dní do chystaných změn. Jiná pravidla platí i pro pojišťovny. Ty vám musí oznámit zvýšení pojistného pro následující pojistné období nejméně dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

Jak a dokdy změny odmítnout?

Pokud nechcete, aby se vaše mlčení pokládalo za automatický souhlas, musíte zareagovat. Mimo souhlasu je jedinou reakcí proti navrhované jednostranné změně ukončení smlouvy. Jestli ukončení nazvete jako „výpověď“, „odstoupení“ či „zrušení“ a podobně, není nijak důležité. Záleží na tom, co je uvnitř, ne jaký je nadpis. Co byste určitě měli ve výpovědi zmínit, je: (1.) kdo jste a o jakou smlouvu jde, (2.) že smlouvu rušíte, (3.) proč ji rušíte a (4.) datum, místo a svůj podpis.

Kromě obsahu se soustřeďte i na načasování. U dodavatele energií musíte poslat výpověď nejpozději desátý den před plánovanou změnou. Praxe: Dostali jste prvního dubna oznámení o zdražení kWh s informací, že nový ceník je účinný od prvního června. Případnou výpověď musíte odeslat do dvacátého května.

V případě mobilních operátorů či poskytovatelů internetu máte právo vypovědět smlouvu do jednoho měsíce po doručení oznámení. Praxe: Dostali jste oznámení o zdražení mobilního tarifu prvního dubna s informací, že nový ceník je účinný od prvního června.Smlouvu můžete vypovědět do prvního května. Pro pojišťovny platí to samé, co pro mobilní operátory.

U cestovních kanceláří jsou pravidla volnější. Zákon jen stanoví, že lhůta pro vaši reakci nesmí být kratší než pět dnů. Ale konkrétní délku může cestovní kancelář upravit téměř libovolně, musí vám to ovšem sdělit předem spolu se změnou. Praxe: Obdrželi jste oznámení o změně stravování z all inclusive na polopenzi 1. června. V tomto oznámení musí cestovní kancelář zároveň uvést, dokdy máte čas zareagovat a smlouvu bez povinnosti platit stornopoplatky vypovědět. Tato lhůta je pro vás určující, řiďte se jí.

Pro spotřebitele nejvýhodnější úpravu mají banky. Ty stačí informovat kdykoliv před účinností změn. Praxe: Dostali jste prvního dubna oznámení o tom, že si za některé služby v rámci vedení běžného účtu od prvního července připlatíte. Reagovat můžete k poslednímu červnu.

Neoprávněná jednostranná změna

Podnikatel smí jednostranně zdražit jenom tehdy, když si takovou možnost ve smlouvě (nebo obchodních podmínkách) dopředu vyhradil. Pokud to neudělal, má smůlu. Rovněž podnikatel nemá právo cenu změnit, pokud vás na ni předem včas a adresně neupozornil. Stejně tak nesmí jednostranně měnit smlouvu v situaci, kdy se předem jasně zavázal, že cena bude po nějakou dobu trvalá. Praxe: Dodavatel energie vám nabídl produkt nazvaný FIX 24 a ve smlouvě i v ceníku mluví o ceně jako o fixní na příští dva roky. Smlouvu jste nakonec uzavřeli. Po půl roce vám přišel „zdražovací dopis“, že buď přijmete vyšší ceny, nebo musíte odejít. Taková jednostranná změna je pro vás neúčinná, i kdyby si podnikatel dopředu v obchodních podmínkách takovou možnost upravil. Není možné ve smlouvě (resp. před jejím uzavřením) ujišťovat spotřebitele o neměnnosti ceny, nalákat ho tím k podpisu a následně mu cenu zvednout pod ultimátem „ber, nebo běž“. S podobným problémem se na dTest obrací stovky spotřebitelů.A v neposlední řadě je pro platnost jednostranné změny nezbytné, abyste při jejím odmítnutí měli možnost smlouvu bez jakékoliv sankce ukončit.

Jak se bránit?

Pokud podnikatel provede jednostrannou změnu neoprávněně, například zvedne cenu, doporučujeme podat proti provedení změny námitku či stížnost, novou cenu sice uhradit, ale vyúčtování ihned oficiálně reklamovat. Pokud námitka s reklamací neuspějí, obraťte se na stát. Český telekomunikační úřad rozhoduje mimosoudně spory s operátorem, Energetický regulační úřad s dodavatelem energie, Finanční arbitr s poskytovateli platebních služeb (zásadně banky) nebo životního pojištění. Dál je tu Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, která rozhoduje mimosoudně spory v oblasti neživotního pojištění. Spory s cestovní kanceláří může autoritativně rozhodnout jen civilní soud, Česká obchodní inspekce na to nemá dostatek pravomocí. Pokud se v bludišti státních orgánů nevyznáte, zavolejte bezplatnou poradnu dTestu na čísle 299 149 009, kde vám poskytneme právní poradenství a případně vás nasměrujeme dál.


Přihlásit